Tricaine Pharmaq

PHARMAQ
PULVER TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 1000 mg/g til fisk: 1 g inneh.: Trikainmesilat 1 g.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer dannelse og overføring av nerveimpulser i sentralnervesystemet.
Absorpsjon: Raskt over gjellene.
Fordeling: Til alle organer og vev.
Halveringstid: Etter avsluttet behandling er halveringstid i muskel ca. 70 minutter.
Metabolisme: Både polare og upolare metabolitter dannes og utskilles etter administrering. Se SPC for nærmere informasjon.
Utskillelse: Hovedsakelig via gjellene.

Indikasjoner 

Til bruk i immersjonsbad for sedasjon, immobilisering og anestesi av fisk ved vaksinering, transport, veiing, merking, klipping, stryking av avlsfisk, blodprøvetagning og kirurgiske inngrep.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til følgende tropiske fiskearter: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirez, Balantiocheilos melanopterus, Etroplus suratensis, Melanotaenia maccullochi, Monodactylus argenteus, Phenacogrammus interruptus og Scatophagus argus. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet.

Forsiktighetsregler 

Bruk ikke høyere dose enn anbefalt for behandling av de ulike fiskekategoriene. Ved anestesi av avlsfisk skal fisken dyppes i legemiddelfritt vann rett før stryking for å begrense tiden preparatet er i direkte kontakt med rogn og melke. Siden legemiddeloppløsningen er svakt sur foreslås bruk av buffer for å redusere stressbelastningen. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet og for miljø, se pakningsvedlegg.

Interaksjoner 

Lave konsentrasjoner av trikainmesilat er brukt i kombinasjon med flere andre bedøvelsesmidler uten problemer. Interaksjon med andre legemidler er ukjent.

Dosering 

Pulveret er lett løselig og bør oppløses i vann med tilsvarende sammensetning og egenskaper som fisken er vant med. Fisken bør fastes i 12-24 timer før anestesi eller langvarig sedasjon. Biomassetettheten bør ikke overskride 80 g/liter under behandling. Når fisk skal medisineres over en lengre periode, f.eks. ved transport, bør sedasjonsgraden tillate fisk å opprettholde likevekt og svømmeposisjon, for å redusere risiko for skader og tap. Med mindre sedasjonen eller anestesien er kortvarig, skal oksygen tilsettes. Flere faktorer påvirker effekt og sikkerhet, inkl. legemiddelkonsentrasjon, eksponeringstid, tidligere eksponering for legemidlet, temperatur, vannets oksygeninnhold og biomassetetthet. Det anbefales derfor å teste valgte konsentrasjon og eksponeringstid på en liten gruppe representative fisk, før et større antall behandles. Dette er spesielt viktig når vanntemperaturen ligger i øvre eller nedre del av normalt temperaturområde. Effekten bør overvåkes etter hvert som preparatet gradvis tilsettes behandlingsenheten. Følgende eksempler på dosering og behandlingstid er basert på laboratorie- og felterfaring:

 

 

Konsentrasjon
(mg/liter) i vann

Behandlingstid
(minutter)

Ørretarter

 

 

 

Sedasjon

 

10-30

≤480

Anestesi

Lett

30-80

≤30

 

Dyp

80-180

≤10

Laksearter

 

 

 

Sedasjon

 

7-30

≤240

Anestesi

Lett

30-80

≤10

 

Dyp

80-100

≤5

Abborarter

 

 

 

Sedasjon

 

8-30

≤480

Anestesi

Lett

30-70

≤20

 

Dyp

70-100

≤4

Karpearter

 

 

 

Sedasjon

 

20-30

≤1440

Anestesi

 

30-200

≤8

Tropisk ferskvannsfisk

 

 

 

Sedasjon

 

30-50

≤1440

Avhengig av konsentrasjon, vil immobilisering inntreffe 1-15 minutter etter start av bedøvelsesbehandling. Fisk i narkose bør fjernes fra behandlingsoppløsningen og returneres til sitt normale miljø så raskt som mulig der restitusjonen vil ta 1-30 minutter.

Overdosering/Forgiftning

Overfør straks fisk fra behandlingsenhet til legemiddelfritt, oksygenert vann med tilsvarende sammensetning og temperatur. Overdosering eller langvarig eksponering for preparatet kan gi respirasjonssvikt og død.

Tilbakeholdelsestider

70 døgngrader etter siste behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares tørt i originalbeholder. Hold plastboksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet etter fortynning: 24 timer.

Andre opplysninger 

For å beskytte miljøet skal brukt oppløsning filtreres gjennom et aktivt kullfilter før utslipp i oppdrettsanleggets avløpsvann eller overføres til en holdetank fylt med vann, etterfulgt av kontrollert utslipp med ytterligere fortynning i avløpsvannet. Se pakningsvedlegg for mer informasjon.

 

Pakninger

Tricaine Pharmaq, PULVER TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1000 mg/g fisk 25 g (boks) 100211 C
100 g (boks) 552764 C
250 g (boks) 193999 C
1000 g (boks) 434261 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tricaine Pharmaq PULVER TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 1000 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.06.2018


Sist endret: 03.09.2018