Reconcile

Forte Healthcare


Antidepressiv, SSRI.

QN06A B03 (Fluoksetin)TYGGETABLETTER 8 mg, 16 mg og 32 mg til hund: Hver tablett inneh.: Fluoksetin 8 mg, resp. 16 mg og 32 mg, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fluoksetin og dets aktive metabolitt norfluoksetin hemmer selektivt serotoninreopptak, slik at den serotonerge nevrotransmisjonen forsterkes.
Absorpsjon: Ca. 72%, upåvirket av matinntak. Fluoksetin: Tmax 1,25-1,75 timer på dag 1 og 2,5-2,75 timer på dag 21. Norfluoksetin: Cmax og AUC 3-4 × høyere på dag 21 enn på dag 1. Steady state nås etter ca. 10 dager.
Halveringstid: Fluoksetin: T1/2 4,6-5,7 timer på dag 1 og 5,1-10,1 timer på dag 21. Norfluoksetin: T1/2 44,2-48,9 timer på dag 21.
Metabolisme: Primært via CYP450-systemet.
Utskillelse: Hhv. 29,8% og 44% via urin og feces innen 14 dager.

Indikasjoner 

Hjelpemiddel ved behandling av separasjonsrelaterte lidelser som viser seg ved destruktiv og uegnet atferd (bjeffing/uling og upassende defekasjon og/eller urinering), og kun i kombinasjon med atferdsmodifiserende teknikker.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hunder <4 kg. Skal ikke brukes til hunder med epilepsi eller hunder som tidligere har hatt anfall. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre SSRI.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Redusert appetitt (inkl. anoreksi), letargi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Urinveislidelser (cystitt, urininkontinens, urinretensjon, stranguri), effekter på CNS (manglende koordinasjon, desorientering). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Vekttap/kondisjonstap, mydriasis. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Tung pust, anfall, oppkast.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dose skal ikke overskrides. Sikkerheten er ikke dokumentert hos hunder <6 måneder eller <4 kg. Anfall kan inntreffe, behandlingen bør da stanses. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. Vanligste symptomer forbundet med overdose hos mennesker omfatter anfall, søvnighet, kvalme, takykardi og oppkast.

Interaksjoner 

Bør ikke gis samtidig med preparater som senker terskelen for sentralnervøst utløste kramper, f.eks. fentiaziner som acepromazin eller klorpromazin. Skal ikke brukes sammen med andre serotonerge midler (f.eks. sertralin) og MAO-hemmere (f.eks. selegilinhydroklorid, amitraz) eller TCA (f.eks. amitriptylin og klomipramin). Etter seponering bør det pga. lang utskillelsestid gå 6 uker før administrering av preparater som kan interagere med fluoksetin eller dets aktive metabolitt. Fluoksetin bør brukes med forsiktighet sammen med preparater som metaboliseres via CYP450-systemet.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Bruk til drektige og diegivende dyr er derfor ikke anbefalt. Det er ikke vist tegn på teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter hos rotte og kanin. Det er ikke påvist effekt på reproduksjonsevnen hos hann- og hunnrotter. Skal ikke brukes til avlsdyr.

Dosering 

2 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig iht. doseringstabellen:

Kroppsvekt (kg)

Tablettstyrke (mg)

Antall tabletter pr. dag

4-8

8

1

>8-16

16

1

>16-32

32

1

Effekt forventes innen 1-2 uker. Hvis ingen forbedring merkes innen 4 uker, bør behandlingen revurderes. Det er vist gunstig respons for opptil 8 ukers behandling. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tablettene har smakstilsetning og tas frivillig av de fleste hunder. Ved glemt dose fortsettes doseringen neste dag. Pga. lang halveringstid er det ikke nødvendig å fase ut eller redusere dosene ved avslutning av behandlingen.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved doser som overskrider anbefalt dose, forsterkes de bivirkninger som kan sees ved terapeutisk dose, inkl. anfall. I tillegg er aggressiv atferd sett.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C i originalbeholder. Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Ikke fjern tørkemiddelet. Holdbarhet etter anbrudd: 30 dager. Gjenværende tabletter i beholderen kan leveres til apotek for destruksjon.

 

Pakninger

Reconcile, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
8 mg hund 30 stk. (flaske) 097413 C
16 mg hund 30 stk. (flaske) 468688 C
32 mg hund 30 stk. (flaske) 487921 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Reconcile TYGGETABLETTER 8 mg

Reconcile TYGGETABLETTER 16 mg

Reconcile TYGGETABLETTER 32 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.06.2021


Sist endret: 14.06.2021