Insulin (human), middels lang virketid.

QA10A C01 (Insulin (human))INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 IE/ml til katt og hund: 1 ml inneh: Humaninsulin 40 IE (som protamin-sink-insulin), protaminsulfat, sinkoksid, fenol, glyserol, dinatriumfosfat, heptahydrat, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insulin aktiverer insulinreseptorer, og via en kompleks signalkaskade økes glukoseopptaket i cellene. Blodglukosekonsentrasjon og fettlagring reduseres. Karbohydrat- og fettmetabolismen reguleres.
Absorpsjon: Langsom absorpsjon og forsinket effekt grunnet krystalldannelse mellom protamin og sink. Proteolytiske vevsenzymer bryter ned protamin og muliggjør insulinabsorpsjon. Vevsvæske fortynner og bryter ned sinkinsulinheksamerkompleksene og gir forsinket absorpsjon. Glukosesenkende effekt i minimum 9 timer etter 1. injeksjon.
Metabolisme: Nedbrytning involverer vanligvis endocytose av insulinreseptorkomplekset etterfulgt av insulinnedbrytende enzymer.
Utskillelse: 40% via lever og 60% via nyrene.

Indikasjoner 

Katt og hund: Til behandling av diabetes mellitus for å oppnå reduksjon av hyperglykemi og forbedring av kliniske symptomer.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til akutt behandling av diabetisk ketoacidose. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hypoglykemi er registrert hos 13% (23 av 176) av behandlede katter og 26,5% (44 av 166) av behandlede hunder, generelt av mild karakter. Kliniske tegn kan omfatte sult, angst, ukoordinerte bevegelser, muskeltrekninger, svakhet i bakben og desorientering. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om reversible lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved hypoglykemi er øyeblikkelig administrering av glukoseholdig oppløsning og/eller mat nødvendig. Insulinadministrering bør stoppes midlertidig og neste insulindose justeres til riktig nivå. Sterkt stressende hendelser eller andre samtidige sykdommer (f.eks. infeksjons- og inflammasjonssykdommer eller endokrine sykdommer) kan påvirke insulineffekten. I disse tilfellene kan det være nødvendig å justere insulindosen. Dosejustering eller seponering kan være nødvendig hvis diabetisk tilstand går i remisjon hos katt, eller etter opphør av forbigående diabetiske tilstander hos hund. Regelmessig monitorering for kontroll av diabetes anbefales. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Utilsiktet egeninjeksjon kan gi kliniske tegn på hypoglykemi som kan behandles med oral tilførsel av sukker. Det er lav sannsynlighet for allergisk reaksjon hos hypersensitive personer. Ved utilsiktet egeninjeksjon søk legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Insulinbehovet kan endres ved administrering av substanser som endrer glukosetoleransen, (f.eks. kortikosteroider og gestagener). Glukosenivået i blodet bør overvåkes slik at dosen kan justeres i samsvar med dette. Et kosthold med høyt proteininnhold/lavt karbohydratinnhold hos katt, eller endring av kostholdet hos en katt eller hund, kan også endre insulinbehovet.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt for avlsdyr, drektige og diegivende dyr. Insulinbehovet under drektighet og diegiving endrer seg pga. endringer i stoffskiftet. Tett glukoseovervåkning og veterinærtilsyn anbefales.

Dosering 

Behandlingsrespons bør vurderes med passende intervaller og behandlingsprotokollen justeres (f.eks. dose og doseregime), inntil tilstrekkelig glykemisk kontroll nås. Når tilstrekkelig glykemisk kontroll er oppnådd, bør jevnlig monitorering av blodglukose utføres. Dette gjelder spesielt ved endring i symptomer eller ved mistanke om diabetisk remisjon. Det bør generelt gå flere dager (f.eks. 1 uke) mellom ev. dosejusteringer, ettersom en stabiliseringsperiode må til før full insulineffekt inntreffer. Dosereduksjon pga. hypoglykemi eller ved mistanke om Somogyi-effekt (posthypoglykemisk hyperglykemi) kan være ≥50%. Katt: Anbefalt startdose er 0,2-0,4 IE/kg kroppsvekt s.c. hver 12. time. For katter som tidligere er stabilisert med insulin, kan en høyere startdose på opptil 0,7 IE/kg være nødvendig. Ved behov for dosejustering bør det gjøres med 0,5-1 IE insulin pr. injeksjon. Katter kan utvikle diabetisk remisjon der tilstrekkelig endogen insulinproduksjon gjenvinnes, og dosen må justeres eller behandlingen seponeres. Hund: Anbefalt startdose er 0,5-1 IE/kg kroppsvekt s.c. én gang daglig hver morgen (ca. hver 24. time). Til hunder med nydiagnostisert diabetes anbefales en startdose på 0,5 IE/kg én gang daglig. Ved behov for dosejustering bør det gjøres på en konservativ og gradvis måte (f.eks. opptil 25% doseøkning/-reduksjon pr. injeksjon). Avhengig av underliggende årsak (f.eks. diøstrusindusert diabetes mellitus) kan hunder utvikle diabetisk remisjon, selv om det er mer sjelden enn hos katter. I slike tilfeller vil tilstrekkelig endogen insulinproduksjon gjenvinnes, og dosen må justeres eller behandlingen seponeres. Administrering: Gis s.c. Det skal brukes en U-40-sprøyte. Suspensjonen skal blandes forsiktig ved å rulle hetteglasset før hver dose trekkes opp. Dosen skal gis i forbindelse med eller umiddelbart etter et måltid. Nøyaktig dosering er svært viktig. Unngå kontaminering under bruk.

Overdosering/Forgiftning

En overdose kan gi hypoglykemi, som krever umiddelbar administrering av glukoseholdig oppløsning eller gel og/eller mat. Kliniske tegn kan omfatte sult, angst, ukoordinerte bevegelser, muskeltrekninger, svakhet i bakben og desorientering. Administrering av insulin bør stoppes midlertidig og neste dose med insulin justeres til riktig nivå. Eieren anbefales å ha glukoseholdige produkter i hjemmet (f.eks. honning eller druesukkergel).

Oppbevaring og holdbarhet 

60 dager etter anbrudd. Oppbevares stående i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

 

Pakninger og SPC

ProZinc vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
40 IE/mlkatt og hund10 ml (hettegl.)398696C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.11.2019