Insulin (human), middels lang virketid.

ATCvet-nr.: QA10A C01

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 IE/ml til katt: 1 ml inneh: Humaninsulin 40 IE (som protamin-sink-insulin), protaminsulfat, sinkoksid, fenol, glyserol, dinatriumfosfat, heptahydrat, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insulin aktiverer insulinreseptorer, og via en kompleks signalkaskade økes glukoseopptaket i cellene. Blodglukosekonsentrasjon og fettlagring reduseres. Karbohydrat- og fettmetabolismen reguleres.
Absorpsjon: Langsom absorpsjon og forsinket effekt grunnet krystalldannelse mellom protamin og sink. Proteolytiske vevsenzymer bryter ned protamin og muliggjør insulinabsorpsjon. Vevsvæske fortynner og bryter ned sinkinsulinheksamerkompleksene og gir forsinket absorpsjon. Glukosesenkende effekt i minimum 9 timer etter 1. injeksjon.
Metabolisme: Nedbrytning involverer vanligvis endocytose av insulinreseptorkomplekset etterfulgt av insulinnedbrytende enzymer.
Utskillelse: 40% via lever og 60% via nyrene.

Indikasjoner 

Katt: Til behandling av diabetes mellitus for å oppnå reduksjon av hyperglykemi og forbedring av kliniske symptomer.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til akutt behandling av diabetisk ketoacidose. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hypoglykemi er registrert hos 13% (23 av 176 behandlede katter), generelt av mild karakter. Kliniske tegn kan omfatte sult, angst, ukoordinerte bevegelser, muskeltrekninger, svakhet i bakben og desorientering. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om reversible lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved hypoglykemi er øyeblikkelig administrering av glukoseholdig oppløsning og/eller mat nødvendig. Insulinadministrering bør stoppes midlertidig og neste insulindose justeres til riktig nivå. Sterkt stressende hendelser eller andre samtidige sykdommer (f.eks. infeksjons- og inflammasjonssykdommer eller endokrine sykdommer) kan påvirke insulineffekten. I disse tilfellene kan det være nødvendig å justere insulindosen. Dosejustering eller seponering kan være nødvendig hvis diabetisk tilstand går i remisjon. Regelmessig glukoseovervåkning anbefales. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi kliniske tegn på hypoglykemi. Det er liten sannsynlighet for allergisk reaksjon hos sensible personer. Ved utilsiktet egeninjeksjon søk legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Insulinbehovet kan endres ved administrering av substanser som endrer glukosetoleransen, (f.eks. kortikosteroider og gestagener). Glukosenivået i blodet bør overvåkes slik at dosen kan justeres i samsvar med dette. Et kosthold med høyt proteininnhold/lavt karbohydratinnhold kan også endre insulinbehovet.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt for drektige og diegivende katter. Insulinbehovet under drektighet og diegiving endrer seg pga. endringer i stoffskiftet. Tett glukoseovervåkning anbefales.

Dosering 

Anbefalt startdose er 0,2-0,4 IE/kg kroppsvekt s.c. hver 12. time. For katter som tidligere er stabilisert med insulin, kan en høyere startdose på opptil 0,7 IE/kg kroppsvekt s.c. være nødvendig. Behandlingsrespons bør vurderes med passende intervaller og behandlingsprotokollen justeres (f.eks. dose og doseregime), inntil tilstrekkelig glykemisk kontroll nås. Det bør generelt gå flere dager (f.eks. 1 uke) mellom ev. dosejusteringer, ettersom en stabiliseringsperiode må til før full insulineffekt inntreffer. Om dosejustering er nødvendig, bør det gjøres med 0,5-1 IE pr. injeksjon. Dosereduksjon pga. klinisk hypoglykemi eller ved mistanke om Somogyi-effekt (posthypoglykemisk hyperglykemi) kan være ≥50%. Når tilstrekkelig glykemisk kontroll er oppnådd, bør regelmessig blodsukkerkontroll (f.eks. hver 3.-4. måned eller oftere) utføres, ytterligere justeringer av insulindosen kan være nødvendig. Katter kan utvikle diabetisk remisjon der tilstrekkelig endogen insulinproduksjon gjenvinnes, og eksogen insulindose må justeres eller insulinbehandlingen seponeres. Administrering: Preparatet bør gis 2 ganger daglig som s.c. injeksjon. Det skal brukes en U-40-sprøyte. Suspensjonen skal blandes forsiktig ved å rulle hetteglasset før hver dose trekkes opp. Dosen skal gis i forbindelse med eller umiddelbart etter et måltid. Nøyaktig dosering er svært viktig. Unngå kontaminering under bruk.

Overdosering/Forgiftning

En overdose kan gi hypoglykemi, som krever umiddelbar administrering av glukoseoppløsning og/eller mat. Kliniske tegn kan omfatte sult, angst, ukoordinerte bevegelser, muskeltrekninger, svakhet i bakben og desorientering. Administrering av insulin bør stoppes midlertidig og neste dose med insulin justeres til riktig nivå. Katteeieren anbefales å ha glukoseholdige produkter i hjemmet (f.eks. honning eller druesukkergel).

Oppbevaring og holdbarhet 

60 dager etter anbrudd. Oppbevares stående i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Sist endret: 13.03.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.04.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


ProZinc vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
40 IE/mlkatt10 ml (hettegl.)398696CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.