Milbemax vet.

Elanco
TABLETTER 2,5 mg/25 mg til små hunder og valper: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 2,5 mg, prazikvantel 25 mg.


TABLETTER 12,5 mg/125 mg til hund >5 kg: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 12,5 mg, prazikvantel 125 mg.


TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg/10 mg til små katter og kattunger: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 4 mg, prazikvantel 10 mg.


TABLETTER, filmdrasjerte 16 mg/40 mg til katt >2 kg: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 16 mg, prazikvantel 40 mg.


TYGGETABLETTER 2,5 mg/25 mg til små hunder og valper: Hver tyggetablett inneh.: Milbemycinoksim 2,5 mg, prazikvantel 25 mg.


TYGGETABLETTER 12,5 mg/125 mg til hund >5 kg: Hver tyggetablett inneh.: Milbemycinoksim 12,5 mg, prazikvantel 125 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Milbemycinoksim er et makrosyklisk lakton, isolert etter fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Det er virksomt mot midd, larve- og adulte stadier av nematoder så vel som larver av Dirofilaria immitis. Prazikvantel er et pyrazin-isoquinolinderivat, virksomt mot cestoder og trematoder (bendelorm).
Virkningsmekanisme: Effekten av milbemycin er relatert til virkningen på nevrotransmisjonen hos invertebrater. Nematode- og insekt-membranpermeabiliteten for kloridioner økes via glutamatstyrte kloridionkanaler som gir hyperpolarisering av den nevromuskulære membranen, og paralyse og død av parasitten. Prazikvantel øker kalsiumpermeabiliteten i membraner i parasitten, og gir membrandepolarisering og rask sammentrekning av muskulaturen. Dette gir hurtig vakuolisering av det synsytiale tegument med etterfølgende tegumental desintegrasjon, som fører til parasittens død eller letter utskillelsen av denne fra mage-tarmkanalen.
Absorpsjon: Milbemycinoksim: Cmax 2-4 timer. Biotilgjengelighet ca. 80%. Prazikvantel: Cmax 0,5-4 timer.
Halveringstid: Milbemycinoksim: 1-4 dager. Prazikvantel: Ca. 1,5 timer.
Metabolisme: Milbemycinoksim: Fullstendig i lever. Prazikvantel: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Prazikvantel: Hovedsakelig renalt, ca. 90% innen 2 dager.

Indikasjoner 

Hund: Behandling av blandingsinfestasjoner med adulte cestoder og nematoder av følgende arter: Cestoder: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp. Nematoder: Ancylostoma caninum (hakeorm), Toxocara canis, Toxascaris leonina, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis (begrensning av infeksjonen), Angiostrongylus vasorum (forebyggende samt begrensning av infeksjon ved umodne voksne (L5) og voksne parasittstadier). Trichuris vulpis. Kan også benyttes forebyggende mot hjerteorm (Dirofilaria immitis), såfremt samtidig behandling mot cestoder er indisert. Katt: Behandling av blandingsinfestasjoner med immature og adulte cestoder og nematoder av følgende arter: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis. Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Kan også benyttes forebyggende mot hjerteorm (Dirofilaria immitis), såfremt samtidig behandling mot cestoder er indisert.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tabletter til små hunder og valper: Skal ikke brukes til valper som er <2 uker gamle og/eller som veier <0,5 kg. Tyggetabletter til små hunder og valper: Skal ikke brukes til valper som veier <1 kg. Tabletter og tyggetabletter til hund: Skal ikke brukes til hunder som veier <5 kg. Tabletter til små katter og kattunger: Skal ikke brukes til katter som er <6 uker gamle og/eller som veier <0,5 kg. Tabletter til katt: Skal ikke brukes til katter som veier <2 kg.

Bivirkninger

I meget sjeldne tilfeller er følgende bivirkninger sett: Systemiske (som sløvhet), nevrologiske (som muskelskjelvinger og ataksi) og/eller gastrointestinale (som oppkast, diaré, anoreksi og sikling). Behandling av hunder med et stort antall sirkulerende mikrofilarier kan av og til føre til overfølsomhetsreaksjoner som ikke er en direkte toksisk effekt av preparatet. Anbefales derfor ikke brukt til hunder som lider av mikrofilariaemi.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Når D. caninum infeksjon er tilstede, bør samtidig behandling mot intermediære verter, som lopper og lus, vurderes for å forhindre reinfeksjon. Preparatet bør kun brukes etter hensiktsmessig diagnostikk for blandede infeksjoner med nematoder og cestoder, med vurdering av dyrets anamnese og karakteristika (f.eks. alder, helsetilstand), miljø (f.eks. hunder i kennel, jakthunder), fôr (f.eks. tilgang til rått kjøtt), geografisk plassering og reiser. Vurdering av bruk av preparatet til hunder med risiko for gjentatte blandingsinfeksjoner, eller i spesifikke risikosituasjoner (som f.eks. zoonoserisiko) bør gjøres av ansvarlig veterinær. Preparatet anbefales ikke til alvorlig svekkede katter/hunder eller katter/hunder med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Undersøkelser med milbemycin antyder at sikkerhetsmarginen hos Collier og beslektede raser er mindre enn hos andre raser. Hos disse hundene bør den anbefalte dose overholdes nøye. Milbemaxtoleransen er ikke undersøkt hos unge valper av disse rasene. Preparatet bør ikke brukes til hunder med mikrofilariaemi. Echinococcose er farlig for mennesker, og ved forekomst må spesifikke retningslinjer vedrørende behandling/oppfølging/beskyttelsesforanstaltninger følges. Eksperter på området bør konsulteres. Da bendelorm sjelden forekommer hos hunder <4 uker gamle, er behandling av disse med et kombinasjonspreparat ikke nødvendigvis påkrevd. Parasittresistens overfor en klasse av ormemidler kan oppstå som følge av hyppig, gjentatt bruk av et ormemiddel fra gjeldende klasse.

Interaksjoner 

Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av ethvert annet makrosyklisk lakton pga. manglende data.

Drektighet/Laktasjon

Kan benyttes til avlshunder og avlskatter, inkl. drektige og diegivende tisper og hunnkatter.

Dosering 

Det anbefales å behandle alle dyr i samme husholdning samtidig. Dyret bør veies for å unngå underdosering. Månedlig behandling med Milbemax kan anvendes i et program til forebygging av hjerteorm der samtidig behandling mot bendelorm er påkrevd. Der det ikke er påkrevd bør et enkeltstoffpreparat foretrekkes. Hund: Cestoder og nematoder (unntatt Angiostrongylus vasorum og Thelazia callipaeda): Minste anbefalte dose: 0,5 mg milbemycinoksim og 5 mg prazikvantel pr. kg, gitt som engangsdose.

Vekt (kg)

2,5 mg/25 mg til små hunder og valper

12,5 mg/125 mg til hund >5 kg

0,5-1

1/2 tablett1

 

>1-5

1 tablett/tyggetablett

 

>5-10

2 tabletter/tyggetabletter

 

>5-25

 

1 tablett/tyggetablett

>25-50

 

2 tabletter/tyggetabletter

>50-75

 

3 tabletter/tyggetabletter

1Kun tabletter, tyggetabletter skal ikke brukes til valper <1 kg.Angiostrongylus vasorum: Milbemycinoksim gis 4 ganger med 1 ukes mellomrom. Når samtidig behandling mot cestoder er påkrevet, anbefales å behandle én gang med Milbemax og deretter fortsette med et enkeltstoffpreparat kun inneholdende milbemycinoksim ved de resterende 3 ukentlige behandlinger. I endemiske områder vil administrering hver 4. uke forebygge angiostrongylose ved å redusere antall umodne voksne (L5) og voksne parasitter, når samtidig behandling mot cestoder er påkrevet. Thelazia callipaeda: Milbemycinoksim bør gis 2 ganger med 7 dagers mellomrom. Når samtidig behandling mot cestoder er påkrevet, kan Milbemax erstatte enkeltstoffpreparat som kun inneholder milbemycinoksim. Katt: Minste anbefalte dose: 2 mg milbemycinoksim og 5 mg prazikvantel pr. kg, gitt som engangsdose.

Vekt (kg)

4 mg/10 mg til små katter og kattunger

16 mg/40 mg til katt >2 kg

0,5-1

1/2 tablett

 

>1-2

1 tablett

 

>2-4

 

1/2 tablett

>4-8

 

1 tablett

>8-12

 

11/2 tablett

Administrering: Preparatet bør administreres sammen med eller etter fôring. Vask hender etter administrering.

Overdosering/Forgiftning

Ingen andre reaksjoner enn de som er sett ved anbefalt dose.

Andre opplysninger 

Vann og vassdrag skal ikke kontamineres, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 

Pakninger og SPC

Milbemax vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
2,5 mg/25 mg små hunder og valper 2 stk. (blister) 020758 C
50 stk. (blister) 015895 C

Milbemax vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
12,5 mg/125 mg hund >5 kg 2 stk. (blister) 396661 C
50 stk. (blister) 015783 C

Milbemax vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
4 mg/10 mg små katter og kattunger 2 stk. (blister) 128574 C
20 stk. (blister) 128585 C

Milbemax vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
16 mg/40 mg katt >2 kg 2 stk. (blister) 563516 C
20 stk. (blister) 128552 C
50 stk. (blister) 128563 C

Milbemax vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
2,5 mg/25 mg små hunder og valper 2 stk. (blister) 419532 C
48 stk. (blister) 072679 C

Milbemax vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
12,5 mg/125 mg hund >5 kg 2 stk. (blister) 510328 C
48 stk. (blister) 513446 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.05.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.03.2019