MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 15 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, sorbitol, glyserol, sakkarinnatrium, xylitol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, silika (kolloidal vannfri), hydroksyetylcellulose, vannfri sitronsyre, renset vann. Honningsmak.


MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Meloksikam 15 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, sorbitol, glyserol, sakkarinnatrium, xylitol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, silika (kolloidal vannfri), hydroksyetylcellulose, vannfri sitronsyre, renset vann. Honningsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har derved antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativ og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjonen av leukocytter i inflammerte vev. Meloksikam hemmer i mindre grad kollagenindusert trombocyttaggregasjon. Meloksikam har antiendotoksiske egenskaper. Meloksikam er vist å hemme produksjonen av tromboksan B2 indusert ved E. coli endotoksinadministrering til gris.
Absorpsjon: Hest: Biotilgjengelighet ca. 98%. Tmax ca. 2-3 timer. Akkumulasjonsfaktor på 1,08 indikerer at meloksikam ikke akkumuleres ved daglig administrering. Gris: En enkeltdose på 0,4 mg/kg kroppsvekt gir Cmax på 0,81µg/ml etter 2 timer.
Proteinbinding: Ca. 98%.
Fordeling: Hest: Vd 0,12 liter/kg. Gris: Høyest meloksikamkonsentrasjon i lever og nyrer. Relativt lave konsentrasjoner er påvist i skjelettmuskulatur og fett.
Halveringstid: Hest: 7,7 timer. Gris: 2,3 timer ved oral administrering.
Utskillelse: Gris: 50% av administrert dose utskilles via urin, resten via feces.

Indikasjoner 

Hest: Til lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Gris: Til bruk ved ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomer på halthet og inflammasjon. Som tilleggsbehandling ved puerperal sepsis og toksemi (MMA) sammen med passende antibiotikabehandling.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hest: Dyr med gastrointestinale lidelser som irritasjon og blødning, nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon, eller blødningsforstyrrelser. Dyr <6 uker. Gris: Svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser, eller påvist ulcerogene lesjoner.

Bivirkninger

Hest: Typiske bivirkninger av NSAID er rapportert i svært sjeldne tilfeller ved kliniske forsøk (diaré). Symptomene er forbigående. Tap av appetittt, apati, abdominalsmerter, kolitt og urticaria er sett i svært sjeldne tilfeller. Anafylaktiske reaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller. Gris: Ingen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anafylaktiske reaksjoner skal behandles symptomatisk. Hvis bivirkninger opptrer skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, da det er en potensiell risiko for økt nyretoksisitet. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet til dyr: Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Preparatet kan gi øyeirritasjon. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart grundig med vann.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med andre NSAID, glukokortikoider eller antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Hest: Skal ikke brukes til drektige og lakterende dyr. Gris: Kan brukes ved drektighet og diegiving.

Dosering 

Hest: Enkeltdose på 0,6 mg meloksikam/kg kroppsvekt 1 gang daglig opptil 14 dager som blandes i fôret eller direkte i munnen. Hvis preparatet blandes i fôret, skal det gis i en liten del av fôret før fôring. Suspensjonen gis med Metacam doseringssprøyte som er vedlagt pakningen. Doseringssprøyten plasseres på flasken og har en kg-kroppsvekt-skala. Gris: Engangsdose på 0,4 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 2,7 ml/100 kg) i kombinasjon med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan ytterligere en dose meloksikam administreres etter 24 timer. I tilfelle av MMA med alvorlig forstyrret generell oppførsel (f.eks. anoreksi) anbefales bruk av Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske. Skal administreres fortrinnvis blandet med en liten mengde fôr. Alternativt skal det gis før fôring eller direkte i munnen. Suspensjonen gis med Metacam doseringssprøyte som er vedlagt pakningen. Doseringssprøyten plasseres på flasken og har en kg-kroppsvekt-skala. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Unngå kontaminering under bruk. Etter administrering vaskes doseringssprøyten med varmt vann.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal symptomatisk behandling initieres.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Hest: 3 døgn. Gris: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Åpnet flaske er holdbar i 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Metacam vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
15 mg/ml hest 100 ml (flaske) 017564 C
250 ml (flaske) 101823 C

Metacam vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
15 mg/ml gris 250 ml (flaske) 482780 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.08.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.05.2020