Mepiblock vet.

Dechra


Lokalanestetikum.

QN01B B03 (Mepivakain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Mepivakainhydroklorid 20 mg, natriumklorid, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent lokalanestetikum. Hindrer dannelse og ledning av nerveimpulser via spenningsfølsomme natriumkanaler. Effekt etter 2-4 minutter, varighet ca. 1 time.
Absorpsjon: Tmax etter kaudal epidural/subarknoidal anestesi 51-55 minutter.
Utskillelse: I urin innen 24 timer.

Indikasjoner 

Intraartikulær og epidural anestesi hos hest.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for lokalanestetika i amidgruppen.

Bivirkninger

Noen få tilfeller av forbigående, lokal hevelse i bløtvev er sett. Ved overdosering kan lokalanestetika forårsake systemisk toksisitet med CNS-effekter.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det skal utvises forsiktighet for å unngå intravaskulær injeksjon, aspirer før og under administrering. Analgetisk effekt ved bruk som en del av en halthetsundersøkelse, begynner å avta etter 45-60 minutter, men tilstrekkelig analgesi kan vedvare og påvirke ganglaget i >2 timer. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Forsiktighet utvises for å unngå utilsiktet selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp. Bivirkninger på foster kan ikke utelukkes. Skal ikke håndteres av gravide. Personer med kjent overfølsomhet for mepivakain eller andre lokalanestetika i amidgruppen bør unngå kontakt med preparatet. Kan irritere hud og øyne, unngå kontakt. Ved søl på hud og i øyne, vask omgående med store mengder vann. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Skal brukes med forsiktighet hos dyr som behandles med andre lokalanestetika i amidgruppen, da de toksiske effektene er additive.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt.
Drektighet: Passerer placenta. Ingen holdepunkter for reproduksjonstoksisitet eller teratogene effekter, men det er fare for akkumulering i hestefostre, med påfølgende neonatal depresjon. Akkumuleringen vil også interferere ved forsøk på gjenopplivning. Skal bare brukes til drektige dyr og ved obstetrisk anestesi etter nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Bruk laveste, effektive dose. Virker i ca. 1 time. Intraartikulært: 3-30 ml avhengig av leddstørrelse. Epiduralt: 0,2-0,25 mg/kg (1-1,25 ml/100 kg), maks. 10 ml/hest, avhengig av påkrevd anestesidybde og -omfang. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater da forlikelighetsstudier mangler. Administrering: Injiseres intraartikulært eller epiduralt under strenge aseptiske forhold. Det anbefales å barbere og desinfisere huden grundig før administrering. Anestesidybde og -omfang bør fastsettes vha. trykk med en stump spiss, som spissen på en kulepenn, før manipulering innledes.

Overdosering/Forgiftning

Hvis systemisk toksisitet oppstår som følge av utilsiktet intravaskulær injeksjon, bør oksygentilførsel vurderes for å behandle kardiorespiratorisk hemming, samt diazepam for å kontrollere kramper.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 2 døgn.
Slakt: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger

Mepiblock vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml hest 6 × 10 ml (hettegl.) 409513 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Mepiblock vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.01.2019


Sist endret: 09.10.2018