Loxicom vet.

Norbrook
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, makrogol 300, glysin, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og gir derved antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer leucocyttinfiltrasjonen i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. Ved inngift av E. coli-endotoksin til kalver, lakterende kuer og gris, har meloksikam vist å ha antiendotoksiske egenskaper ved hemming av indusert tromboksan B2-produksjon.
Absorpsjon: Storfe, ungdyr og lakterende kuer: Etter én s.c. enkeltdose 0,5 mg/kg: Cmax 2,1 μg/ml og 2,7 μg/ml etter hhv. 7,7 timer og 4 timer. Gris: Etter 2 i.m. doser på 0,4 mg/kg: Cmax 1,9 μg/ml etter 1 time.
Proteinbinding: >98%.
Halveringstid: Gitt s.c. til ungdyr av storfe og lakterende kuer: Hhv. 26 timer og 17,5 timer. Gitt i.m. til gris: Ca. 2,5 timer. Gitt i.v. til hest: 8,5 timer.
Utskillelse: 50% via urin og resten via feces.

Indikasjoner 

Storfe: Sammen med antibiotika for symptomreduksjon ved akutt luftveisinfeksjon. Sammen med oral rehydrering for symptomreduksjon hos kalver >1 uke og ikke-lakterende ungdyr ved diaré. Supplerende behandling ved akutt mastitt, sammen med antibiotika. Postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. Gris: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomer på halthet og inflammasjon. Som tilleggsbehandling sammen med antibiotika ved puerperal sepsis og toksemi (MMA-syndromet). Hest: Akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet; lindring av inflammasjon og smerter. Kolikk; lindring av smerte.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hester ved alder <6 uker. Skal ikke brukes på dyr med blødningsforstyrrelser, svekket lever-, hjerte eller nyrefunksjon, eller der det er påvist ulcerogene gastrointestinale lesjoner. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ved behandling av diaré hos storfe, skal preparatet ikke brukes ved alder <1 uke.

Bivirkninger

Administrering s.c. hos storfe og i.m. hos gris tolereres godt. I kliniske studier ble kun en liten, forbigående hevelse på injeksjonsstedet observert hos storfe ved s.c. administrering. Hos hest kan en forbigående hevelse ved injeksjonsstedet forekomme. I svært sjeldne tilfeller anafylaktiske reaksjoner, som behandles symptomatisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved bivirkninger avbrytes behandlingen og veterinær kontaktes. Unngå bruk på svært dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr som trenger parenteral rehydrering, da det kan foreligge fare for nyretoksisitet. Behandling av kalver med preparatet 20 minutter før avhorning reduserer postoperative smerte, men vil ikke alene gi tilstrekkelig smertelindring under avhorningsprosedyren. I tilfelle utilstrekkelig smertelindring ved behandling av kolikk hos hest, bør diagnosen revurderes, da det kan være behov for kirurgisk inngrep. Se pakningsvedlegget for særlige forholdsregler for personer som gir preparater til dyr.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med glukokortikoider, andre NSAID eller sammen med antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Storfe og gris: Kan brukes ved drektighet og diegiving. Hest: Skal ikke brukes til drektige og diegivende hopper.

Dosering 

Storfe: 0,5 mg meloksikam/kg (2,5 ml/100 kg) som en s.c. eller i.v. enkeltdose. Injeksjonsvolumet bør ikke overstige 10 ml pr. injeksjonssted. Gris: 0,4 mg meloksikam/kg (2 ml/100 kg) som en i.m. enkeltdose. Ved behov kan ytterligere 1 injeksjon administreres etter 24 timer. Injeksjonsvolumet bør ikke overstige 2 ml pr. injeksjonssted. Hest: 0,6 mg meloksikam/kg (3 ml/100 kg) som en i.v. enkeltdose. For lindring av inflammasjon og smerter ved både akutte og kroniske muskel- og skjelettplager kan et egnet peroralt meloksikampreparat brukes til etterbehandling i samsvar med preparatets SPC/pakningsvedlegg. Tilberedning/Håndtering: Hvis >50 doser skal tas ut av et hetteglass, anbefales bruk av egen opptrekkskanyle. Unngå kontaminering under bruk. Administrering: Avhengig av dyreart, se ovenfor.

Overdosering/Forgiftning

Symptomatisk behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 5 døgn.
Slakt: Storfe: 15 døgn. Gris: 5 døgn. Hest: 5 døgn. Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 28 dager etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger

Loxicom vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml storfe, gris og hest 50 ml (hettegl.) 400979 C
12 × 50 ml (hettegl.) 066432 C
100 ml (hettegl.) 493160 C
12 × 100 ml (hettegl.) 475334 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Loxicom vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.07.2016


Sist endret: 13.04.2018