IsoFlo vet.

Zoetis


Inhalasjonsanestetikum.

QN01A B06 (Isofluran)VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP til hest, hund, katt, prydfugler, reptiler, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: 250 ml inneh.: Isofluran 250 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir bevissthetstap ved virkning på CNS, har liten eller ingen analgetisk effekt.
Absorpsjon: Rask.
Fordeling: Rask distribusjon via blodbanene til bl.a. hjernen, blod/gass-løselighetskoeffisient ved 37°C er 1,4.
Metabolisme: Minimal (ca. 0,2%).
Utskillelse: Rask, nesten utelukkende i uendret form via lungene.

Indikasjoner 

Induksjon og vedlikehold av generell anestesi.

Kontraindikasjoner 

Disposisjon for malign hypertermi, kjent overfølsomhet for isofluran.

Bivirkninger

Doserelatert hypotensjon og respirasjonsdepresjon. Hjertearytmi og forbigående bradykardi i sjeldne tilfeller. Malign hypertermi i svært sjeldne tilfeller, hos disponerte dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved bruk hos dyr med hodeskade bør ventileringen opprettholde normale CO2-nivåer, slik at blodsirkulasjonen i hjernen ikke øker. Bruk ved hjertesykdom kun etter nytte-/risikovurdering av ansvarlig veterinær. Stoffskiftet hos fugler, og i noen grad små pattedyr, påvirkes sterkere av reduksjoner i kroppstemperatur. Reptiler metaboliserer legemidler langsomt og avhengig av omgivelsestemperatur. Isoflurandamp må ikke pustes inn, operasjons- og oppvåkningsrom skal ha tilstrekkelig ventilasjon eller avtrekkssystem. Gravide og ammende bør ikke ha kontakt med isofluran. Unngå bruk av maske ved forlenget induksjon eller for vedlikehold av anestesi.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av sedativer eller analgetika forventes å redusere behovet. Se også Dosering. Ved kontakt med tørr karbondioksidabsorbant kan det dannes CO.

Drektighet/Laktasjon

Brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Trygt å bruke ved keisersnitt på hund og katt.

Dosering 

Administreres med nøyaktig kalibrert fordamper i O2 eller blandinger av O2 og N2O. Effektiv dose avhenger av mange faktorer, nedenfor angis veiledende doser til målartene. Oppvåkning skjer vanligvis rolig og raskt. Hest: MAC er 1,31%. Premedisinering: Velges individuelt, følgende legemidler er vist å være kompatible med isofluran: Acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Detomidin og xylazin reduserer MAC. Induksjon: Vanligvis korttidsvirkende barbiturat, ketamin eller guaifenesin. 3-5% isofluran kan deretter brukes i 5-10 minutter for å nå ønsket anestesidybde. Hos føll kan 3-5% isofluran i «high flow» O2 benyttes til induksjon. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Hund: MAC er 1,28%. Premedisinering: Velges individuelt, følgende legemidler er vist å være kompatible med isofluran: Acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoksamin, oksymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Morfin, oksymorfon, acepromazin, medetomidin og medetomidin + midazolam reduserer MAC. Samtidig administrering av midazolam/ketamin kan gi markerte kardiovaskulære effekter, spesielt arteriell hypotensjon. Induksjon: Maskeinduksjon med opp til 5% er mulig. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Katt: MAC er 1,63%. Premedisinering: Velges individuelt, følgende legemidler er vist å være kompatible med isofluran: Acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin og oksymorfon. Interaksjoner: I.v. administrering av midazolam/butorfanol kan endre flere kardio-respiratoriske parametre, i likhet med epidural fentanyl og medetomidin. Isofluran reduserer hjertets sensitivitet for adrenalin. Induksjon: Maskeinduksjon med opp til 4% er mulig. Vedlikehold: 1,5-3%. Prydfugler: Få MAC-verdier er registrert, selv om isofluran er brukt hos mange arter (fra sebrafink til gribb, ørn og svane). Interaksjoner: Propofol er kompatibel med isofluran hos svane. Butorfanol reduserer MAC hos kakadue, midazolam reduserer MAC hos due. Induksjon: 3-5% gir vanligvis rask induksjon. Propofol kan brukes til induksjon hos svane. Vedlikehold: Avhenger av art og individ, 2-3% er vanligvis passende og sikker dosering. Fugler responderer svært raskt på konsentrasjonsendringer. Til enkelte stork- og hegrearter er 0,6-1% tilstrekkelig. 3,5-4% kan være nødvendig til enkelte ande- og gåsearter og opp til 4-5% kan være nødvendig til noen gribb- og ørnearter. Reptiler: Litteraturen beskriver bruk hos mange arter, f.eks. firfirsle, skilpadde, leguan, kameleon og slange. Induksjon: 2-4% gir vanligvis rask induksjon. Vedlikehold: 1-3% er vanlig. Rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: Anbefalt til et vidt spekter av små pattedyr. MAC er oppgitt til 1,34% for mus, 1,38%, 1,46% og 2,4% for rotte. Induksjon: 2-3%. Vedlikehold: 0,25-2%.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan resultere i dyp respirasjonsdepresjon. Respirasjonen monitoreres nøye og støttes om nødvendig med tilførsel av O2 og/eller assistert ventilering. Ved alvorlig kardiopulmonær depresjon avbrytes anestesien, systemet flushes med O2, frie luftveier sikres og ventilering med rent oksygen iverksettes. Kardiovaskulær depresjon behandles med plasmaekspander, trykkøkende stoffer eller antiarytmika.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest: Skal ikke brukes til hopper som produserer melk til humant konsum.
Slakt: Hest: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

<25°C i tett lukket originalflaske. Beskyttes mot direkte sollys og varme.

 

Pakninger og SPC

IsoFlo vet., VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hest, hund, katt, prydfugler, reptiler, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder250 ml (glassflaske)002185C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.10.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.07.2017