MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat, glyserol, sitronsyremonohydrat, xantangummi, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, simetikonemulsjon, vannfri kolloidal silika, renset vann. Honningsmak.


MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 1,5 mg, sakkarinnatrium, natriumkarboksylmetylcellulose, kolloidal silisiumdioksid, sitronsyre monohydrat, sorbitol, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, natriumbenzoat, renset vann. Honningsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjon av leukocytter i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregasjon. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Fullstendig. Katt: Tmax ca. 3 timer for fastende dyr. Hund: Tmax ca. 7,5 timer. Ved anbefalt dosering nås steady state i løpet av behandlingens 2. dag.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Lineær sammenheng mellom administrert dose og plasmakonsentrasjon innen terapeutisk doseområde. Hund: Vd 0,3 liter/kg.
Halveringstid: 24 timer.
Metabolisme: Metaboliseres til en alkohol, et syrederivativ og flere polare metabolitter. Alle hovedmetabolittene er farmakologisk inaktive.
Utskillelse: Katt: Ca. 79% via feces, resten via urin. Hund: Ca. 75% via feces, resten via urin.

Indikasjoner 

Katt: Lindring av smerte og inflammasjon i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos katt. Lindring av milde til moderate postoperative smerter og inflammasjon etter kirurgiske inngrep hos katter, f.eks. ved ortopedisk- og bløtdelskirurgi. Hund: Lindring av inflammasjon og smerte i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hund.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige og diegivende dyr, til dyr <6 uker eller ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger av NSAID som tap av appetitt, oppkast, diaré, fekalt okkult blod, letargi og nyresvikt i enkelte tilfeller. I svært sjeldne tilfeller sees hemorragisk diaré1, hematemese1, gastrointestinal ulcerasjon og økte leverenzymer. Disse bivirkningene oppstår vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke1, og er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter seponering. Bivirkningene kan i svært sjeldne tilfeller være alvorlige eller livstruende. Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. 1Kun sett hos hund.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dyr som er dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive pga. potensiell risiko for nyretoksisitet. Særlige forholdsregler for de som gir preparatet til dyr: Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og substanser med høy proteinbinding kan konkurrere om bindingen og dermed gi toksiske effekter. Preparatet skal ikke gis sammen med andre NSAID eller glukokortikoider. Samtidig administrering av potensielle nefrotoksiske preparater bør unngås. Tidligere NSAID-behandling kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger, og det kreves derfor en behandlingsfri periode på minimum 24 timer før behandling med preparatet påbegynnes. Varigheten av den behandlingsfrie perioden er også avhengig av de farmakologiske egenskapene for de preparatene som er brukt tidligere.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt.

Dosering 

Dosering må gjøres med stor nøyaktighet, da anbefalt dose ikke skal overskrides. Katt (mikstur 0,5 mg/ml): Klinisk respons sees normalt i løpet av 7 dager. Avbryt etter senest 14 dager hvis klinisk bedring ikke oppnås. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirurgisk inngrep: Innledes med en parenteral enkeltdose på 0,2 mg/kg 1. dag. Fortsettes med en oral vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (0,1 ml/kg) 1 gang daglig i opptil 4 dager. Akutt lidelse i bevegelsesapparatet: Innledes med en oral enkeltdose på 0,2 mg/kg (0,4 ml/kg) 1. dag. Fortsettes med en vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (0,1 ml/kg) 1 gang daglig så lenge akutt smerte og inflammasjon vedvarer. Kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Innledes med en oral enkeltdose på 0,1 mg/kg (0,2 ml/kg) 1. dag. Fortsettes med en vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (0,1 ml/kg) 1 gang daglig. Hund (mikstur 1,5 mg/ml): Innledes med en enkeltdose på 0,2 mg/kg 1. dag. Fortsettes med en vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg 1 gang daglig. Ved langvarig behandling kan dosen tilpasses individuelt til laveste effektive dose, når klinisk respons er sett (etter ≥4 dager), da graden av smerter og inflammasjon ved kroniske lidelser i bevegelsesapparatet kan variere over tid. Klinisk respons vil normalt kunne sees etter 3-4 dagers behandling. Behandlingen bør avbrytes senest etter 10 dager, hvis det ikke oppnås noen klinisk bedring. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Unngå kontaminering under bruk. Mikstur til katt (0,5 mg/ml): Bruk 1 ml-doseringssprøyten som ligger i pakningen (uegnet for behandling av katter <1 kg). Mikstur til hund (1,5 mg/ml): Gis vha. doseringssprøyten som ligger i pakningen. Sprøyten passer til flasken, og har doseringsskala basert på kroppsvekt som tilsvarer vedlikeholdsdosen (0,1 mg/kg). Ved behandlingsstart gis den doble vedlikeholdsdosen på 1. dag. Administrering: Gis peroralt, enten direkte eller blandet i fôr.

Overdosering/Forgiftning

Katt: Meloksikam har en smal terapeutisk sikkerhetsmargin og kliniske tegn på overdosering kan sees ved relativt lave doser. Symptomatisk behandling. Hund: Symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Mikstur 0,5 mg/ml til katt: Holdbarhet etter åpning av indre emballasje: 3 ml-plastflaske: 14 dager. 15 ml-plastflaske: 6 måneder. Mikstur 1,5 mg/ml til hund: Holdbarhet etter åpning av indre emballasje: 6 måneder.

 

Pakninger

Inflacam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,5 mg/ml katt 3 ml (plastflaske) 464635 C
15 ml (plastflaske) 520014 C

Inflacam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,5 mg/ml hund 15 ml (plastflaske) 587833 C
42 ml (plastflaske) 076920 C
100 ml (plastflaske) 537336 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Inflacam MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml

Inflacam MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.09.2020


Sist endret: 23.05.2021