MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 1,5 mg, sakkarinnatrium, natriumkarboksylmetylcellulose, kolloidal silisiumdioksid, sitronsyre monohydrat, sorbitol, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, natriumbenzoat, renset vann. Honningsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjon av leukocytter i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregasjon. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Fullstendig. Tmax ca. 7,5 timer. Ved anbefalt dosering nås steady state i løpet av behandlingens 2. dag.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Lineær sammenheng mellom administrert dose og plasmakonsentrasjon innen terapeutisk doseområde. Vd 0,3 liter/kg.
Halveringstid: 24 timer.
Metabolisme: Metaboliseres til en alkohol, et syrederivativ og flere polare metabolitter. Alle hovedmetabolittene er farmakologisk inaktive.
Utskillelse: Ca. 75% via feces, resten via urin.

Indikasjoner 

Lindring av inflammasjon og smerte i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hund.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige og diegivende tisper, til valper <6 uker eller ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til hunder med gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes til katt.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger av NSAID som tap av appetitt, oppkast, diaré, blod i avføringen, letargi og nyresvikt i enkelte tilfeller. I svært sjeldne tilfeller sees hemorragisk diaré, hematemese, gastrointestinal ulcerasjon og forhøyede leverenzymer. Disse bivirkningene oppstår vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke, og er i de fleste tilfelle forbigående og forsvinner etter seponering. Bivirkningene kan i meget sjeldne tilfeller være alvorlige eller livstruende.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos hunder som er dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive pga. potensiell risiko for nyretoksisitet. Særlige forholdsregler for de som gir preparatet til dyr: Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og stoffer med høy proteinbinding kan konkurrere om bindingen og dermed gi toksiske effekter. Skal ikke gis sammen med andre NSAID eller glukokortikoider. Tidligere NSAID-behandling kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger, og det kreves derfor en behandlingsfri periode på minimum 24 timer før behandling med preparatet påbegynnes. Varigheten av den behandlingsfrie perioden er også avhengig av de farmakologiske egenskapene for de preparatene som er brukt tidligere.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt.

Dosering 

Innledes med en enkeltdose på 0,2 mg/kg kroppsvekt 1. dag. Fortsettes med en vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig. Nøyaktig dosering er meget viktig. Ved langvarig behandling kan dosen tilpasses individuelt til laveste effektive dose, når klinisk respons er observert (etter ≥4 dager), da graden av smerter og inflammasjon ved kroniske lidelser i bevegelsesapparatet kan variere over tid. Klinisk respons vil normalt kunne sees etter 3-4 dagers behandling. Behandlingen bør avbrytes senest etter 10 dager, hvis det ikke oppnås noen klinisk bedring. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Gis vha. doseringssprøyten som ligger i pakningen. Sprøyten passer til flasken, og har doseringsskala basert på kroppsvekt som tilsvarer vedlikeholdsdosen (0,1 mg/kg kroppsvekt). Ved behandlingsstart gis den doble vedlikeholdsdosen på 1. dag. Unngå kontaminering under bruk. Administrering: Gis peroralt, enten direkte eller blandet i fôr.

Overdosering/Forgiftning

Symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter åpning av indre emballasje: 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Inflacam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1,5 mg/ml hund 15 ml (plastflaske) 587833 C
42 ml (plastflaske) 076920 C
100 ml (plastflaske) 537336 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.11.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.11.2016