Hippozol vet.

CP-Pharma


Protonpumpehemmer.

QA02B C01 (Omeprazol)ENTEROGRANULAT 400 mg til hest: Hver dosepose inneh.: Omeprazol 400 mg, sukrose, talkum, laktose, natriumlaurylsulfat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumstivelseglykolat, hypromellose, titandioksid, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, trietylsitrat. Eplesmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer magesyresekresjon ved spesifikk, irreversibel hemming av H+/K+-ATPase (syrepumpen) på parietalcellenes sekretoriske overflate i mageslimhinnen. Full effekt oppnås innen 5 dager etter 1. dose.
Absorpsjon: Tmax ca. 1 time. Gjennomsnittlig Cmax er 236,7 ng/ml etter dose med 2 mg/kg. Signifikant førstepassasjeeffekt etter oral administrering.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 0,4-2,8 timer.
Metabolisme: Raskt, hovedsakelig til glukuronider av demetylert og hydroksylert omeprazolsulfid (urinmetabolitter) og metylsulfidomeprazol (gallemetabolitt), samt til redusert omeprazol (begge deler).
Utskillelse: Primært via urin (43-61%), i mindre grad via feces.

Indikasjoner 

Behandling av magesår hos hest.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet er ikke testet på føll <8 måneder eller <125 kg, og anbefales derfor ikke til disse dyrene. Stress (inkl. krevende trening og konkurranser), fôring og forhold knyttet til håndtering og dyrehold, kan være forbundet med utvikling av magesår. Personer som er ansvarlige for hesten bør vurdere å redusere magesårfremmende belastning ved endring av rutiner for dyreholdet, for å oppnå ett eller flere av følgende: Redusert stress, redusert fasting, økt fiberinntak og tilgang til beite. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet kan forårsake uønskede gastrointestinale effekter eller hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske) ved utilsiktet inntak, dette gjelder særlig hos barn. Ikke spis eller drikk ved håndtering og administrering av preparatet. Vask hender og ev. eksponert hud etter bruk. Alle åpnede doseposer skal legges tilbake i originalesken og oppbevares på korrekt måte og utilgjengelig for barn. Ved utilsiktet inntak, særlig hos barn, skal lege kontaktes dersom symptomer vedvarer.

Interaksjoner 

Omeprazol kan forsinke eliminasjon av warfarin. Interaksjon med legemidler som metaboliseres i leveren kan ikke utelukkes. Omeprazol kan potensielt endre metabolismen av benzodiazepiner og forlenge CNS-effekter. Klaritromycin kan øke nivåene av omeprazol. Omeprazol kan redusere metabolismen av ciklosporin. Omeprazol kan redusere absorpsjonen av legemidler som krever nedsatt gastrisk pH for optimal absorpsjon (ketokonazol, itrakonazol, jern, ampicillinestere).

Drektighet/Laktasjon

Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist teratogen effekt. Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Alle indikasjoner: 1 administrering av 2 mg omeprazol pr. kg kroppsvekt pr. dag, 28 dager i strekk. Hver dosepose inneholder tilstrekkelig omeprazol til behandling av 200 kg kroppsvekt. Doseposer bør ikke deles. Beregn derfor anbefalt dose (2 mg/kg pr. dag) og rund opp til nærmeste 200 kg-dose. Bland beregnet antall hele doseposer i en liten mengde av hestens fôr. Preparatet skal kun blandes i tørrfôr og fôret skal ikke fuktes.

 

Kroppsvekt (kg)

 

125-200

201-400

401-600

601-800

Antall doseposer

1

2

3

4

Det anbefales å kombinere behandlingen med endringer i dyrehold og trening. Administrering: Til oral bruk.

Overdosering/Forgiftning

Ingen uønskede effekter er sett etter daglig bruk i 91 dager med doser opptil 20 mg/kg hos voksne hester og føll >2 måneder. Ingen uønskede effekter (spesielt ingen uheldige effekter på sædkvaliteten eller reproduksjonsatferd) er sett etter daglig bruk i 71 dager ved doser på 12 mg/kg på avlshingster. Det er ikke sett bivirkninger etter daglig bruk i 21 dager ved omeprazoldose på 40 mg/kg hos voksne hester.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger og SPC

Hippozol vet., ENTEROGRANULAT:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
400 mghest28 stk. (dosepose)154469C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.03.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.01.2020