Rhododendron (Rhododendron spp.)

Toksisitet: Inneholder grayanotoksin. Hund/katt: Dyr med underliggende hjertesykdom er i en risikogruppe. Tygging på greiner har gitt symptomer. Alvorlig forgiftning er sjelden. Andre arter: En rekke fatale kasus er sett hos sauer og geiter.

Klinikk: GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, magesmerter) vanligvis innen 6 timer etter inntak. Ved større inntak nevrologiske symptomer (CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, svakhet, kramper), dyspné og hjertepåvirkning (bradykardi/takykardi, arytmier, hypotensjon). Akutte effekter varer rundt 24 timer. Moderat til alvorlig forgiftning kan vare 2-7 dager. Dødsfall kan skje akutt eller etter flere dager.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved store inntak monitorer hjerte og blodtrykk i 12-18 timer. Ro (stimulering kan utløse kramper). Væskebehandling. Symptomatisk behandling.