Rhododendron (Rhododendron spp.)

Toksisitet: Inneholder grayanotoksin. Hund/katt: Dyr med underliggende hjertesykdom er i en risikogruppe. Tygging på greiner ga lette symptomer. 2 knopper til 12 kg hund ga lette symptomer i ett kasus. Alvorlig forgiftning er sjelden. Andre arter: En rekke fatale kasus er sett hos sauer og geiter.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 6 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, magesmerter) er vanlig. Ved lette forgiftninger varer symptomer vanligvis få timer. Ved større inntak nevrologiske symptomer (CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, svakhet, kramper), dyspné og hjertepåvirkning (bradykardi/takykardi, arytmier, hypotensjon). Moderat til alvorlig forgiftning kan vedvare i 1-3 dager. Dødsfall kan skje akutt eller etter flere dager.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved store inntak monitorer hjerte og blodtrykk i 12-18 timer. Ro (stimulering kan utløse kramper). Væskebehandling. Symptomatisk behandling.