Andre forgiftningsagens


Myggmiddel Dietyltoluamid (DEET)

Toksisitet: Konsentrasjonen av DEET varierer mellom produktene. Høy konsentrasjon gir høyere risiko for forgiftning.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis raskt etter inntak eller hudeksponering. Hypersalivasjon, skjelvinger, oppkast, diaré, eksitasjon, ataksi, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 1-3 dager.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming hvis indisert ved store inntak hos asymptomatiske dyr og innen 30 minutter etter inntak. Kull hvis indisert. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Vask med mildt håndsåpemiddel. Ev. symptomatisk behandling.