Sopp

Toksisitet: Identifisering av soppen er viktig. Se de spesifikke soppartene.

Klinikk: Sopp er tungtfordøyelig og kan være råtten. Inntak av selv ufarlig sopp kan gi lette til moderate GI-symptomer.

Behandling: Brekningsfremkalling og kull kan vurderes senere enn 2 timer etter inntak av giftig sopp.


Brun fluesopp (Amanita muscaria var. regalis)

Toksisitet: Se Rød fluesopp.

Klinikk: Se Rød fluesopp.

Behandling: Se Rød fluesopp.


Flatklokkehatt (Galerina marginata)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Trolig mindre toksisk enn hvit fluesopp. Inntak har gitt dødsfall hos hund.

Klinikk: Se Hvit fluesopp.

Behandling: Se Hvit fluesopp.


Fleinsopp (Psilocybe spp.)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning.

Klinikk: Symptomer vanligvis fra 15 minutter til 4 timer etter inntak. Uro, aggressivitet, ataksi, vokalisering, hallusinasjoner er vanlig. Mydriasis, takykardi, hypertermi, kramper forekommer.

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull hvis indisert. Ro. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur, væskebehandling. Kraftige nevrologiske symptomer kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.


Gastrointestinalt irriterende sopper

Toksisitet: En stor gruppe giftsopper fra en rekke forskjellige slekter. Mengde sopp som gir symptomer varierer. En bit av disse soppene gir vanligvis ingen eller lette symptomer.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 15 minutter til 3 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, magesmerter) er vanlig. Hypersalivasjon, hematemese, letargi forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen få timer til 1-2 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Dyret kan vanligvis observeres hjemme. Ved vedvarende eller kraftige GI-symptomer vurder væskebehandling, antiemetika. Symptomatisk behandling.


Giftslørsopp, spiss/butt (Cortinarius rubellus/C. orellanus)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Ingen rapporterte kasus hos hund. Katt utviklet nyresvikt i forsøk. Trolig svært toksisk.

Klinikk: Symptomfri latenstid på 2-14 dager etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi, magesmerter) kommer vanligvis først før gradvis innsettende nyresvikt (polydipsi, oliguri, isostenuri).

Behandling: Brekkmiddel inntil 4 timer etter inntak. Kull, gjentatt en gang etter 4-6 timer. Hos symptomatiske dyr aggressiv væskebehandling, GI-beskyttende behandling. Monitorer nyreparametre, syrebase-status, elektrolytter. Symptomatisk behandling.


Grønn fluesopp (Amanita phalloides)

Toksisitet: Svært toksisk. Inntak av deler av en sopp har gitt dødsfall hos hund.

Klinikk: Se Hvit fluesopp.

Behandling: Se Hvit fluesopp.


Hvit fluesopp (Amanita virosa)

Toksisitet: Svært toksisk.

Klinikk: Symptomfri latenstid på 6-12 timer etter inntak før kliniske tegn på forgiftning i 3 faser: Fase 1: Kraftige GI-symptomer (kvalme, oppkast, magesmerter, blodig diaré) 6-24 timer etter inntak. Fase 2: Et symtomfritt intervall på 12-24 timer etter inntak. Fase 3: Gradvis forverring 36-48 timer etter inntak med alvorlig hypoglykemi, leversvikt, letargi, ataksi, kramper, koma. Nyresvikt forekommer.

Behandling: Brekkmiddel hos asymptomatiske dyr inntil 4 timer etter inntak. Gjentatt kulldosering hver 4-6 time i inntil 24 timer etter inntak ved fungerende tarmfunksjon. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur, glukose, elektrolytter, CBC (complete blood count), leververdier, nyreverdier. Væskebehandling. Silibinin (Legalon, søknad om godkjenningsfritak) reduserer opptaket av toksin i leveren (Hund: Forsøksvis 20-50 mg/kg i.v. over en time.). Acetylcystein (se Paracetamol QN02B E01 for dosering) kan forsøkes. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.


Panterfluesopp (Amanita pantherina)

Toksisitet: Inntak har gitt moderat til alvorlig forgiftning hos hund og katt. Dødsfall er sett.

Klinikk: Se Rød fluesopp.

Behandling: Se Rød fluesopp.


Rød fluesopp (Amanita muscaria var. muscaria)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Inntak har gitt dødsfall hos hund og katt.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) kan forekomme tidlig. CNS-symptomer er hovedproblemet; ataksi, forvirring, muskelrykninger, skjelvinger, eksitasjon, sløvhet. Ved alvorlig forgiftning kramper og koma. Symptomfrihet vanligvis innen 24-48 timer.

Behandling: Brekkmiddel og kull kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Ro. Hos symptomatiske dyr væskebehandling. Forsiktighet ved bruk av benzodiazepiner og -derivater, da de kan potensere CNS-depresjonen. Monitorer CNS, respirasjon. Atropin er kontraindisert. Symptomatisk behandling.


Røyksopper (Bovista spp., Lycoperdon spp.)

Toksisitet: Inntak gir vanligvis ingen til lette symptomer. Inhalasjon av sporer fra modne røyksopper kan gi pneumonitt.

Klinikk: Peroral eksponering: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Selvbegrensende GI-symptomer er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 1-2 dager. Inhalasjonseksponering: Akutt innsettende respirasjonssymptomer (takypné, hoste, dyspné), hypertermi. Vanligvis gradvis bedring over 1-2 uker.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Inhalasjonseksponering: Asymptomatiske dyr kan observeres hjemme. Hos symptomatiske dyr, røntgen, CBC (complete blood count). Monitorer respirasjon. Symptomatisk behandling.


Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Inntak har gitt dødsfall i ett kasus hos hund.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 6-12 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, oppkast, magesmerter, diaré) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, leversvikt, nyresvikt, CNS-symptomer (uro, eksitasjon, kramper, koma).

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Hos symptomatiske dyr monitorer elektrolytter, hydrering, leververdier, nyrefunksjon. Væskebehandling. Pyridoksin (Pyridoksin NAF «Apotek». Hund: 75-150 mg/kg sakte i.v. infusjon.) kan forsøkes ved CNS-symptomer alene eller i kombinasjon med diazepam. Symptomatisk behandling.


Trevlesopper (Inocybe spp.)

Toksisitet: Flere alvorlige forgiftninger og dødsfall er sett hos hund. Lav terskel for rask oppfølging hos veterinær ved alle inntak hos hund.

Klinikk: Akutt forløp med symptomer oftest få minutter til 2 timer etter inntak. Alvorlig klinikk kan komme tidlig i forløpet. Muskarinerge symptomer (miose, hypersalivasjon, oppkast, magesmerter, diaré, urinering, bronkial sekresjon, dyspné, bradykardi). Sjokk og dødsfall forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer.

Behandling: Brekkmiddel og kull kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Ved symptomer på økt muskarin stimulering, vurder atropin (Hund/katt: 0,04-2 mg/kg 1/4 i.v. og 3/4 i.m. eller s.c. Dosen titreres opp og gjentas ved behov.). Atropin gis etter effekt til bronkial sekresjon og spyttsekresjon har avtatt. Pupillstørrelsen kan ikke brukes som kriterium for når behandlingen skal avsluttes. Væskebehandling. Symptomatisk behandling.