Andre forgiftningsagens


Alkoholer

Toksisitet: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene under.

Klinikk: Raskt innsettende effekt med symptomer vanligvis innen 1 time etter inntak. Ataksi, letargi, oppkast, CNS-depresjon. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotermi, hypoglykemi, respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, koma.

Behandling: Ventrikkeltømming kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak) hvis indisert. Kull har ikke effekt. Monitorer temperatur, glukose, elektrolytter og syrebase-status hos symptomatiske dyr. Væskebehandling. Symptomatisk behandling.


Benzylalkohol

Toksisitet: Spesielt toksisk for katt.

Klinikk: Katt: Hyperestesi, CNS-depresjon, koma, respirasjonssvikt.

Behandling: Se Alkoholer


Etanol

Toksisitet: Hund: Letal dose er angitt til 6,6 ml/kg per os.

Klinikk: Ved lette forgiftninger symptomfrihet vanligvis innen 24 timer. Se Alkoholer

Behandling: Se Alkoholer


Isopropanol

Toksisitet: Omtrent dobbelt så toksisk som etanol.
0,35-0,5 ml/kg ga lett forgiftning.

Klinikk: Symptomene kan vedvare lengre enn for andre alkoholer, da metabolitten også gir CNS-depresjon. Se Alkoholer

Behandling: Se Alkoholer


Metanol

Toksisitet: Mindre toksisk for dyr enn for menneske. Hund: LD50: 4-8 ml/kg.

Klinikk: Raskt innsettende effekt. Større grad av GI-symptomer enn for andre alkoholer. Akutt pankreatitt forekommer. Blindhet forekommer ikke hos hund. Se Alkoholer

Behandling: Se Alkoholer