Andre forgiftningsagens


Alkalier, etsende (f.eks. kaustisk soda, lut, ammoniakk)

Toksisitet: Alvorlighetsgraden vil avhenge av eksponeringsvei, konsentrasjon, pH, mengde og eksponeringstid.

Klinikk: Alkalier kan trenge dypt ned i vevet og gi skader som viser seg etter latenstid på opptil 12 timer. Ved etsende konsentrasjoner risiko for alvorlige symptomer. Peroral eksponering: Hypersalivasjon, smerter, oppkast, diaré, anoreksi, ødem. Fra irritasjon til ulcerasjon av munnslimhinne, øsofagus og mer distalt. Øyeeksponering: Fra lett irritasjon av konjunktiva og cornea til ulcerasjon og skader på og intraokulære strukturer. Hudeksponering: Fra lett irritasjon til etseskader tilsvarende brannsår. Risiko for sekundær peroral forgiftning. Inhalasjon: Fra lett irritasjon til hoste og dyspné. I sjeldne tilfeller pulmonært ødem og etseskade.

Behandling: Peroral eksponering: Gi øyeblikkelig drikke. Skyll munnen med store mengder vann. Ventrikkeltømming og kull er kontraindisert. Symptomatisk behandling. Endoskopisk evaluering kan utføres >12 timer etter inntak. Øyeeksponering: Øyeblikkelig skylling hjemme med rennende, lunkent vann i 20 minutter. Dyret bør bruke krage om tilgjengelig for å hindre selvskading av øynene. Ved etsende konsentrasjon raskt til veterinær for videre skylling og pH-måling. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Øyeblikkelig skylling med rennende, lunkent vann i 30-60 minutter. Lengre skylletid kan være nødvendig ved etsende konsentrasjoner. Dyret holdes varmt og i ro for å forhindre utvikling av hypotermi. Det er viktig med forsiktig håndtering av dyret for å hindre mekanisk skade av huden. Symptomatisk behandling. Inhalasjon: Ro og ev. symptomatisk behandling.