Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QM01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide
 
Toksisitet for gruppen: Unge, eldre, dyr med underliggende sykdom og katter er mer sensitive for forgiftning. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. GI-symptomer er mest vanlig (kvalme, oppkast, magesmerter, (blodig) diaré, melena, hematemesis, anoreksi). Ved moderat til alvorlig forgiftning nyrepåvirkning (polydipsi, polyuri, dehydrering, letargi, hematuri, oliguri). Takypné forekommer, spesielt hos katt. Ved alvorlig forgiftning CNS-symptomer (CNS-depresjon, svakhet, ataksi, inkoordinasjon, skjelvinger, kramper, koma). Hepatotoksisitet er ikke vanlig.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak. Kull hvis indisert innen 4 timer etter inntak. Kull skal ikke gis ved tegn på gastrointestinal blødning. Ved moderat til alvorlig forgiftning vurder gjentatt kulldosering. Gastrointestinal beskyttende behandling:
- Omeprazol (Hund og katt: 1 mg/kg per os hver 12. time.).
- Misoprostol (Hund: 2-5 μg/kg per os, hver 8.-12. time. Katt: Forsøksvis 5 μg/kg per os hver 8. time.).
- Sukralfat (0,25-0,5 g per os til små hunder og katter og 1 g per os til store hunder hver 6-12. time). Gis 1 time før mat og 2 timer før administrering av annen medisin.
GI-beskyttende behandling er anbefalt i minst 5-10 dager ved gastrointestinal blødning. Monitorer elektrolytter, hydrering, temperatur, respirasjon og nyreverdier. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i 2 × vedlikeholdsdose i.v. i minimum 48 timer. Symptomatisk behandling.
QM01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
QM01A B05
Diklofenak
QM01A B05
Diklofenak
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 2,1-5 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 5,5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 13 mg/kg ga lett forgiftning i 2 kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré (blodig), melena og polydipsi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A C
Oksikamer
QM01A C01
Piroksikam
QM01A C01
Piroksikam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,3 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 6,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast (blodig) er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A C06
Meloksikam
QM01A C06
Meloksikam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spesielt toksisk for katt. Hund: >1 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >2 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. Katt: Inntak over terapeutisk dosering kan gi forgiftning.
 
Klinikk: Oppkast er vanlig og sees vanligvis innen 4 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A G
Fenamater
QM01A G90
Fluniksin
QM01A G90
Fluniksin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 12,5 mg/kg ga ingen forgiftning etter kull i ett kasus. 5,7 mg/kg i.v. ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E
Propionsyrederivater
QM01A E01
Ibuprofen
QM01A E01
Ibuprofen
 
Toksisitet: Hund: <25 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 25-50 mg/kg ga lett forgiftning. 50-100 mg/kg ga moderat forgiftning. >100 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Økte nyreverdier kan sees. >175 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. >400 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning med nyresvikt og CNS-symptomer. Katt: Trolig dobbelt så toksisk som for hund. <10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. >50 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: GI-symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Hund: Ved inntak >50 mg/kg kontroller blod- og urinverdier. GI-beskyttende behandling vurderes i minst 7-14 dager. Ved inntak >175 mg/kg også profylaktisk væskebehandling og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Katt: Ved inntak >50 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 48 timer og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E02
Naproksen
QM01A E02
Naproksen
 
Toksisitet: Hund: Fare for forgiftning selv ved lave doser (lang halveringstid; 35-74 timer). Individuelle forskjeller i sensitiviteten. <5 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 5-10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 7,4-7,7 mg/kg til eldre hunder ga alvorlig forgiftning i 3 kasus. 10-20 mg/kg ga moderat forgiftning. 20-25 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. Katt: >7 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >13 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Ved alvorlig forgiftning vil nyresymptomer vanligvis komme innen 24-48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Hund: Ved inntak >7 mg/kg vurder ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak >13 mg/kg vurder gjentatt kulldosering. GI-beskyttende behandling er anbefalt i 7-14 dager etter inntak. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i minimum 72 timer og daglig monitorering av nyreverdier 3 dager etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært vellykket i 3 kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E03
Ketoprofen
QM01A E03
Ketoprofen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hund: <20 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 0,44 mg/kg har gitt GI-ulcerasjoner i få kasus. Katt: 0,7 mg/kg har gitt nyreskade. 16 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E09
Flurbiprofen
QM01A E09
Flurbiprofen
 
Toksisitet: Hund: 2 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 2,5 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus. Katt: Spesielt toksisk.
 
Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E91
Karprofen
QM01A E91
Karprofen
 
Toksisitet: Hund: Store individuelle forskjeller i sensitiviteten. <20 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 20-40 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >50 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: Begrenset erfaring med overdoser. >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 
Klinikk: Oppkast, letargi, azotemi (katt), diaré og anoreksi er vanlig. Hepatotoksisitet er sett ved moderat til alvorlig forgiftning. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Ved alvorlig forgiftning monitorer nyre- og leververdier daglig i inntil 72 timer etter inntak. Hund: Ved inntak >20 mg/kg GI-beskyttende behandling i 7-10 dager. Ved inntak >50 mg/kg også profylaktisk væskebehandling i 48 timer. Katt: Ved inntak >8 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 72 timer. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H
Koksiber
QM01A H-
Derakoksib
QM01A H-
Derakoksib
 
Toksisitet: Hund: <10 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >30 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré og letargi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Ventrikkeltømming og engangsdose kull hvis indisert. Hund: Ved inntak >15 mg/kg vurder GI-beskyttende behandling. Ved inntak >30 mg/kg også profylaktisk væskebehandling. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H92
Mavakoksib
QM01A H92
Mavakoksib
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. <4 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 4-15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 15-25 mg/kg ga moderat forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré, nyrepåvirkning. Ved alvorlig forgiftning GI-ulcerasjon, perforasjon, peritonitt, nyreskade. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide
QM01A X07
Benzydamin
QM01A X07
Benzydamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning.
 
Klinikk: Diaré er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.