Equisolon

Le Vet

Kortikosteroid til systemisk bruk.

ATCvet-nr.: QH02A B06

 PULVER 33,3 mg/g til hest: 1 g inneh.: Prednisolon 33,3 mg, laktosemonohydrat, kolloidal vannholdig silika.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Undertrykker immunologisk respons ved å hemme kapillærdilatasjon, leukocyttmigrering, -funksjon og fagocytose. Har ca. 4 ganger den antiinflammatoriske aktiviteten og ca. 0,8 ganger den natriumsparende effekten til kortisol.
Absorpsjon: Rask respons som opprettholdes i ca. 24 timer. Gjennomsnittlig Tmax er 2,5 ± 3,1 timer, Cmax er 237 ± 154 ng/ml og AUCt er 989 ± 234 ng × timer/ml. Biotilgjengelighet ca. 60%.
Halveringstid: T1/2 3,1 ± 2,3 timer.
Utskillelse: Fullstendig innen 3 dager.

Indikasjoner 

Lindring av inflammatoriske og kliniske parametre forbundet med tilbakevendende luftveisobstruksjon (RAO) hos hest, i kombinasjon med miljøforbedrende tiltak som reduserer antigeneksponering.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider. Skal ikke brukes ved virusinfeksjoner under viremisk fase eller ved systemiske mykotiske infeksjoner, gastrointestinalsår og hornhinnesår. Drektighet.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller laminitt. I svært sjeldne tilfeller nevrologsike tegn som ataksi, hvilende stilling, hodevipping, rastløshet eller manglende koordinasjon. Høye enkeltdoser av kortikosteroider tolereres normalt godt, men høye doser benyttet over lang tid kan indusere alvorlige bivirkninger. Under behandling sees en signifikant doserelatert kortisolsuppresjon. Dette skyldes hemmende effekt på hypothalamus-hypofyse-binyrefunksjonen (HPA-aksen). Ved avsluttet behandling kan tegn på binyrebarksvekkelse med påfølgende atrofi av binyrebarken oppstå, noe som kan gjøre dyret dårligere i stand til å takle stressende situasjoner. En betydelig økning av triglyserider er svært vanlig. Dette kan være en del av mulig iatrogen hyperadrenokortisisme (Cushings sykdom) som medfører betydelig endring av fett-, karbohydrat-, protein- og mineralmetabolisme, redistribusjon av kroppsfett, økt kroppsvekt, muskelsvakhet, muskelsvinn og osteoporose. En økning av alkalisk fosfatase sees svært sjelden, men kan være forbundet med leverforstørrelse med påfølgende forhøyede leverenzymer i serum. Gastrointestinalsår er sett svært sjeldent, og kan forverres ved kombinasjon med NSAID eller ved bruk til dyr med ryggmargsskade. Kolikk og anoreksi er sett svært sjeldent. Uttalt svetting og urticaria er sett svært sjeldent.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hvert tilfelle skal vurderes av veterinær og et individuelt tilpasset behandlingsprogram skal utarbeides. Prednisolonbehandling er kun indisert når tilfredsstillende lindring av kliniske symptomer ikke er oppnådd eller sannsynligvis ikke kan oppnås ved bruk av miljøforbedrende tiltak alene. Behandlingen gjenoppretter ikke tilstrekkelig respirasjonsfunksjon i alle tilfeller, og bruk av legemidler med raskere innsettende virkning vurderes individuelt. Skal ikke brukes til dyr med diabetes mellitus, renal insuffisiens, kardial insuffisiens, hyperadrenokortisisme eller osteoporose. Bruk av kortikosteroider hos hest er rapportert å indusere laminitt, og hester skal derfor overvåkes regelmessig under behandlingen. Pga. prednisolons farmakologiske egenskaper, skal preparatet brukes med forsiktighet til dyr med svekket immunsystem. Forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene skal ikke være i kontakt med preparatet. Pga. risikoen for føtal misdannelse skal preparatet ikke håndteres av gravide. Det anbefales å bruke hansker og beskyttelsesmaske under håndtering og administrering. Risting av preparatet må unngås for å forhindre støvdannelse.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av med NSAID kan forverre sår i mage-tarmkanalen. Kortikosteroider kan redusere immunresponsen på vaksinasjon, og preparatet skal ikke brukes i kombinasjon med vaksiner eller innen 2 uker etter vaksinasjon. Prednisolon kan indusere hypokalemi og dermed øke risikoen for toksisitet av hjerteglykosider. Risikoen kan øke ved bruk med diuretika som gir kaliumtap.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kontraindisert til bruk hos drektige hester. Bruk tidlig i drektigheten har forårsaket føtale misdannelser hos laboratoriedyr. Bruk sent i drektigheten kan forårsake abort eller tidlig fødsel hos drøvtyggere, og kan ha lignende effekt hos andre arter.

Dosering 

Ved middels til langvarig behandling bør lavest mulig dose som til enhver tid kontrollerer symptomene benyttes. Kroppsvekten bestemmes nøyaktig for å unngå under- eller overdosering. 1 mg prednisolon/kg kroppsvekt pr. døgn. Behandlingen gjentas med 24 timers mellomrom i 10 dager. Ved bruk av måleskjeen (1 måleskje = 4,6 g pulver) gjelder følgende doseringstabell:

Kroppsvekt (kg)

Antall måleskjeer

150-300 kg

2

300-450 kg

3

450-600 kg

4

600-750 kg

5

750-900 kg

6

Administrering: Til oral bruk. Oppmålt dose skal blandes i en liten mengde fôr sammen med vann.

Overdosering/Forgiftning

Det er lite sannsynlig at kortidssbruk av selv store doser vil gi alvorlige, skadelige, systemiske effekter. Kronisk bruk av kortikosteroider kan imidlertid gi alvorlige bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 10 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen med tett lokk. Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker. Etter innblandet i fôr: 24 timer.

Sist endret: 28.03.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.02.2019


 

Pakninger og SPC


Equisolon, PULVER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
33,3 mg/ghest180 g (boks)454235SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.