Equinor

Norbrook


Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

QA02B C01 (Omeprazol)ORALPASTA 370 mg/g til hest: 1 g inneh.: Omeprazol 370 mg, etanolamin, kanelbladolje, flytende parafin. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer magesyresekresjon ved spesifikk, irreversibel hemming av H+/K+-ATPasen på parietealcellenes overflate. 8, 16 og 24 timer etter dosering av omeprazol 4 mg/kg/dag, er pentagastrinstimulert magesyresekresjon hemmet med hhv. 99%, 95% og 90%, og basal sekresjon er hemmet med hhv. 99%, 90% og 83%. Full effekt oppnås etter 5 dager.
Absorpsjon: Tmax ca. 1,25 timer. Median biotilgjengelighet er 10,5%. Cmax 121-1470 ng/ml etter 1 administrering på 4 mg/kg.
Halveringstid: Terminal t1/2 0,5-8 timer.
Metabolisme: Signifikant førstepassasje-metabolisme. Metaboliseres raskt, hovedsakelig til glukuronider.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin (43-61%) og i mindre grad via feces.

Indikasjoner 

Behandling av magesår og forebygging av tilbakevendende magesår.

Kontraindikasjoner 

Se Forsiktighetsregler.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk til dyr yngre enn 4 uker eller med kroppsvekt <70 kg anbefales ikke. Stress (inkl. krevende trening og konkurranse), fôring, forhold knyttet til håndtering og dyrehold, kan være forbundet med utvikling av magesår hos hest. Personer som er ansvarlige for hesten bør vurdere å redusere den ulcerogene belastningen ved endring av rutiner for dyrehold, for å oppnå ett eller flere av følgende: Redusert stress, redusert fasting, økt inntak av grovfôr og tilgang til beite. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå direkte kontakt med hud og øyne da preparatet kan forårsake irritasjon og overfølsomhetsreaksjoner. Bruk ugjennomtrengelige hansker, og ikke spis eller drikk ved håndtering og administrering av preparatet. Vask hender og ev. eksponert hud etter bruk. Ved kontakt med øynene, skyll straks med rent, rennende vann og søk legehjelp. Personer som får en reaksjon etter kontakt med preparatet skal oppsøke lege og unngå fremtidig håndtering.

Interaksjoner 

Omeprazol kan forsinke eliminasjon av warfarin.

Drektighet/Laktasjon

Data mangler. Bruk hos drektige eller diegivende hopper anbefales ikke.

Dosering 

Innholdet i 1 sprøyte er nok til å behandle en hest på 700 kg med en dose på 4 mg omeprazol pr. kg. Behandling av magesår: Innledende gis 4 mg omeprazol pr. kg (1 delestrek på sprøyten/50 kg kroppsvekt) 1 gang daglig i 28 påfølgende dager, deretter gis 1 mg omeprazol pr. kg (1 delestrek på sprøyten/200 kg kroppsvekt) 1 gang daglig i 28 påfølgende dager, for å redusere risikoen for tilbakevendende magesår under behandling. Dersom tilbakefall skulle oppstå, anbefales en ny behandling med en dose på 4 mg omeprazol pr. kg (1 delestrek på sprøyten/50 kg kroppsvekt). Forebygging av tilbakevendende magesår: 1 mg omeprazol pr. kg (1 delestrek på sprøyten/200 kg kroppsvekt) 1 gang daglig. Administrering: Til peroral bruk. Sett hetten på igjen etter bruk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Equinor, ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
370 mg/g hest 7 × 7,57 g (ferdigfylt sprøyte) 148257 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Equinor ORALPASTA 370 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2018


Sist endret: 05.07.2018