.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Zoletil vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt.

Zoletil Forte vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:

VIRBAC.

1ère Avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros Cedex .

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Zoletil vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt.

Zoletil Forte vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt.

 .

Tiletamin, zolazepam .

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Zoletil Vet.

 .

Virkestoff(er):

Tiletamin              125 mg       .

Zolazepam              125 mg       .

 .

Adjuvans(er):

Sterilt vann til injeksjon              5 ml.

 .

Hjelpestoffer(er):

Natriumsulfat, vannfritt              9,08        mg       .

Laktose                                                  400 mg.

 .

Ferdig rekonstituert oppløsning.

Tiletamin              25        mg/ml       .

Zolazepam              25        mg/ml       .

 .

Zoletil Forte Vet.

 .

Virkestoff(er):

Tiletamin              250 mg       .

Zolazepam              250 mg       .

 .

Adjuvans(er):

Sterilt vann til injeksjon              5 ml.

 .

Hjelpestoffer(er):

Natriumsulfat, vannfritt              18,15        mg       .

Laktose                                                  400 mg.

 .

Ferdig rekonstituert oppløsning.

Tiletamin               50 mg/ml       .

Zolazepam                50        mg/ml.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Til sedering og anestesi av hund og katt.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

  • Dyr under behandling med systemiske organofosforforbindelser eller karbamater.

  • Alvorlige mangler ved hjerte- og åndedrettsfunksjoner.

  • Nedsatt bukspyttkjertelfunksjon.

  • For høyt blodtrykk.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Hund .

Undersøkelse: 7-10 mg/kg i.m. eller 5 mg/kg i.v.
Mindre kirurgiske inngrep, kort anestesi: 10-15 mg/kg i.m. eller 7,5 mg/kg i.v.
Større kirurgiske inngrep: 15-25 mg/kg i.m. eller 10 mg/kg i.v.

Katt
Undersøkelse, mindre kirurgiske inngrep: 10 mg/kg i.m. eller 5 mg/kg i.v.
Større kirurgiske inngrep: 15 mg/kg i.m. eller 7,5 mg/kg i.v.

Ved behov kan effekten forlenges gjennom i.v injeksjon av 1/3-1/2 av initialdosen. Dosen må tilpasses dyrets helsetilstand på bakgrunn av veterinærens undersøkelse av dyret.

Dosen skal reduseres til eldre eller svake/påkjente dyr.

Anestesiens varighet
Varigheten av anestesi er 20 til 60 min. avhengig av dose.

Oppvåkning
Oppvåkning vil ta 2 til 6 timer. Oppvåkningen er rolig hvis dyret ikke utsettes for lyd og lys påvirkning. Oppvåkningen kan bli forlenget ved overdosering, hos overvektige eller gamle dyr.

Premedikasjon
For å unngå salivering, som ofte sees etter injeksjon av legemidlet, anbefales premedikasjon med atropinsulfat 0,1 mg/kg s.c. til hund og 0,05 mg/kg s.c. til katt.

 .

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Bruksanvisning.

Rehydrer det frysetørkede hetteglasset som inneholder de aktive ingrediensene, med 5 ml totalvolum av den sterile oppløsningen for å oppnå den bedøvende løsningen med ønsket konsentrasjon, dvs. 50 mg/ml.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Beskyttes mot lys.

Oppbevares utilgjengelig barn.

 .

Ferdig blandet oppløsning kan oppbevares ved romtemperatur i 24 timer eller 8 dager i kjøleskap (2-8ºC).

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr.

Begrenset mating i 12 timer før anestesi anbefales.

Sørg for restitusjon på et rolig, mørkt sted.

Beskytt bedøvede dyr mot sterkt varmetap.

 .

Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner.

 .

Må ikke brukes sammen med:

  • Fenotiasiner (acepromazin, klorpromazin) på grunn av risikoen for svekkelse av hjerte- og åndedrettsfunksjoner og hypotermia.

  • Kloramfenikol, på grunn av redusert eliminasjonsrate for bedøvelsesmidlet.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

10.10.2011.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .