.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

TERRAMYCIN VET. 20% pulver.

oksytetracyklinhydroklorid.

 .

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE .

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Terramycin vet. 20% pulver.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 g pulver inneholder:

 .

Virkestoff: oksytetracyklinhydroklorid 220 mg, tilsvarer 203,8 mg oksytetracyklin.

Hjelpestoffer: vinsyre (E334), laktosemonohydrat.

 .

4. INDIKASJONER.

 .

Behandling av infeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for oksytetracyklin. Kraftfôrforeting hos voksne drøvtyggere.

 .

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Voksne drøvtyggere må ikke behandles, bortsett fra ved kraftfôrforeting.

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Bivirkninger i mave-tarmkanalen kan forekomme.

Ved behandling i perioden når tennene mineraliseres kan en misfarging eller emaljeskade oppstå. Ved moderat overdosering forventes ikke andre effekter en ovenfor nevnte bivirkninger. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

 .

Kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe og pelsdyr.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEIER OG -MÅTE .

 .

En strøken måleskje inneholder 5 g pulver (1 g oksytetracyklin).

 .

Gris, lam, kalv, hund og katt:

Normal døgndose er 40 mg oksytetracyklin per kg fordelt på 2 ganger. Dette tilsvarer 2 g pulver per 10 kg kroppsvekt eller 1 måleskje per 25 kg.

 .

Fjørfe:

50 mg per kg kroppsvekt, tilsvarende 1 måleskje per 20 kg kroppsvekt.

 .

Pelsdyr:

50 mg per kg kroppsvekt.

 .

Ved kraftfôrforeting hos drøvtyggere gis 5-10 g pulver (1-2 måleskjeer) per 100 kg kroppsvekt. Pulveret gis i drikkevannet, melkeerstatning, eller blandes med foret.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Samtidig tilførsel av jern eller kalsium gir nedsatt absorpsjon av oksytetracyklin. Forsiktighet ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Akutt syke dyr har redusert vann- og forinntak. Dette kan innebære en risiko for underdosering. Ved vannmedisinering bør kun medisinert drikkevann gis til dyrene har drukket opp dette.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Slakt:       14 døgn.

Melk:       2 døgn.

Egg:       7 døgn.

 .

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING .

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 24 timer i værelsestemperatur.

Hold beholderen tett lukket.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Hendene bør vaskes etter kontakt med legemiddelet.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG .

 .

09.07.2015.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Orion Pharma Animal Health.

Gjerdrumsvei 8.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Telefon: 40 00 41 90.

 .