.

PAKNINGSVEDLEGG.

Synulox® vet. tabletter.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Synulox vet. 40 mg tabletter til hund og katt.

Synulox vet. 200 mg tabletter til hund og katt.

Synulox vet. 400 mg tabletter til hund.

 .

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 tablett à 40 mg inneholder :

Amoksicillintrihydrat svarende til amoksicillin 40 mg.

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 10 mg.

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

 .

1 tablett à 200 mg inneholder :

Amoksicillintrihydrat svarende til amoksicillin 200 mg.

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 50 mg.

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

 .

1 tablett à 400 mg inneholder :

Amoksicillintrihydrat svarende til amoksicillin 400 mg.

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 100 mg.

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

 .

3. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE.

 .

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S.156 Km.47,600.

04100 Borgo San Michele (Latina).

Italia.

 .

4. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Hund og katt (tabletter 400 mg kun til hund).

 .

5. INDIKASJON(ER).

 .

Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for amoksicillin og klavulansyre, inkludert beta-laktamase produserende stafylokokker, etter resistensundersøkelse eller når behandling med smalspektret preparat ikke har ført frem.

 .

6. DOSERING FOR HVER DYREART.

 .

Hund:

Normaldosen er 12,5 mg av kombinasjonen per kg kroppsvekt to ganger daglig.

Dette tilsvarer:

Tabletter 40 mg: 1 tablett per 4 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Tabletter 200 mg: 1 tablett per 20 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Tabletter 400 mg: 1 tablett per 40 kg kroppsvekt to ganger daglig.

 .

Katt:

Normaldosen er 12,5 mg av kombinasjonen per kg kroppsvekt to ganger daglig.

Dette tilsvarer:

Tabletter 40 mg: 1 tablett per 4 kg kroppsvekt to ganger daglig.

 .

7. TILFØRSELSMÅTE(R) OG TILFØRSELSVEI(ER).

 .

Skal gis gjennom munnen, og kan gis både i forbindelse med og utenom foring.

Er tilsatt smakskorrigens og opptas villig av både hund og katt.

 .

8. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

 .

9. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke gis til dyr med penicillinallergi.

 .

10. BIVIRKNINGER.

 .

Som for all antibiotika kan symptomer fra mage-/tarmkanalen forekomme.

Hvis De mistenker eventuelle andre bivirkninger, bør disse meldes til veterinær.

 .

11. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

12. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

13. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

14. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL,

RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

15. ANDRE OPPLYSNINGER.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Tlf. 40 00 41 90.

 .

16. OPPDATERINGSDATO.

 .

05.09.2014.

 .