.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Receptal vet. 4 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International GmbH.

Feldstrasse 1a.

D-85716 Unterschleissheim.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Receptal vet. 4 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder:

 .

Virkestoff:

Buserelinacetat   4,2 mikrogram tilsvarende 4,0 mikrogram.

 .

Hjelpestoff:

Benzylalkohol   20 mg.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Storfe:

 • For behandling av infertilitet knyttet til follikkelcyster.

 • For forbedring av drektighetsraten etter injeksjon på tidspunktet for kunstig inseminasjon eller i løpet av lutealfasen etter kunstig inseminasjon.

 • For synkronisering av brunst og ovulasjon (slik at kunstig inseminasjon kan gjøres til fast tid) i forbindelse med administrering av prostaglandin F2α eller progestagen.

 .

Hest:

 • For ovulasjonsinduksjon når en moden follikkel er tilstede, for dermed å synkronisere ovulasjonen tettere med paringen hos hoppene .

 • For forbedring av konsepsjonsrate etter administrering i løpet av sein lutealfase etter paring eller kunstig inseminasjon.

 .

Gris:

 • For ovulasjonsinduksjon.

 .

Kanin:

 • Ovulasjonsinduksjon hos hunnkaniner.

 • Forbedring av konsepsjonsrate.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen kjente.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe, hest, gris og kanin.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Storfe:

 • For behandling av follikkelcyster med eller uten symptomer på nymfomani: 20 mikrogram (tilsvarende 5 ml injeksjonsvæske, oppløsning).

 • For forbedring av konsepsjonsrate: 10 mikrogram (2,5 ml)/dyr.

 • For synkronisering av brunst og ovulasjon før kunstig inseminasjon til fast tid: 10 mikrogram (2,5 ml)/dyr.

 .

Hest:

 • For ovulasjonsinduksjon: 40 mikrogram (10 ml)/dyr.

 • For forbedring av konsepsjonsrate: 40 mikrogram (10 ml)/dyr.

 .

Gris:

 • For ovulasjonsinduksjon: 10 mikrogram (2,5 ml)/dyr.

 .

Kanin:

 • Forbedring av konsepsjonsfrekvens: 0,8 mikrogram (0,2 ml)/dyr.

 • Ovulasjonsinduksjon ved inseminasjon etter fødsel: 0,8 mikrogram (0,2 ml)/dyr.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Den foretrukne administrasjonsveien for preparatet er intramuskulær injeksjon (i.m.), men det kan også injiseres intravenøst (i.v.) eller subkutant (s.c.).

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Alle arter:

Slakt: null dager.

Melk: null dager.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Beskyttes mot lys.

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Bruk aseptiske prosedyrer for å injisere preparatet. Infeksjoner kan forekomme dersom anaerobe bakterier penetrerer vevet ved injeksjonsstedet, særlig etter intramuskulær injeksjon.

Kyr som ikke er sykliske ved oppstart av inseminasjonssesongen bør heller behandles med kombinasjon av buserelin og progestagener, enn kombinasjon av buserelin og prostaglandiner.

 .

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr.

Fertile kvinner skal håndtere dette preparatet med forsiktighet, da det kan ha en potensiell effekt på reproduksjonsevnen. Veterinærpreparatet skal ikke håndteres av gravide kvinner.

Når preparatet administreres må det gjøres med forsiktighet for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Unngå kontakt med øyne og hud. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll grundig med vann. Dersom preparatet kommer i kontakt med hud, vask umiddelbart med såpe og vann.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

31.01.2017.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

N-5006 Bergen.

Tlf: 55 54 37 35.

 .