.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Panacur vet. tabletter 250 mg.

Panacur vet. tabletter 500 mg.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

AN Boxmeer.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Panacur vet. tabletter 250 mg.

Panacur vet. tabletter 500 mg.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

Panacur vet. tabletter 250 mg:

Virkestoff: 1 tablett inneholder 250 mg fenbendazol.

Hjelpestoffer: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, hydroksyetylcellulose, natriumamylopektinglykolat, magnesiumstearat.

 .

Panacur vet. tabletter 500 mg:

Virkestoff: 1 tablett inneholder 500 mg fenbendazol.

Hjelpestoffer: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, hydroksyetylcellulose, natriumamylopektinglykolat, magnesiumstearat.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Middel mot spolorm, hakeorm, piskeorm, bendelorm (Taenia spp.) og giardia hos hund; spolorm og bendelorm hos katt.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

I svært sjeldne tilfeller kan oppkast og diaré forekomme hos katter.

I sjeldne tilfeller kan gastrointestinale forstyrrelser (slik som oppkast og mild diaré) forekomme hos hunder. I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme allergiske reaksjoner hos hunder.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Normaldosering er 50 mg fenbendazol per kg kroppsvekt daglig i tre - 3 - dager.

Dette tilsvarer 1 tablett Panacur tabletter 250 mg per 5 kg kroppsvekt daglig i tre - 3 - dager eller 1 tablett Panacur tabletter 500 mg per 10 kg kroppsvekt daglig i tre - 3 - dager.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Panacur vet. tabletter 250 mg brukes til katter, små hunderaser og valper under 10 kg.

Panacur vet. tabletter 500 mg brukes til hunder over 10 kg.

 .

Tabletten(e) kan gis hele, men bør helst knuses eller løses opp i litt vann og blandes i fôret. Hos diende valper/kattunger løses tabletten (del av denne) i vann, og gis med teskje eller pipette/sprøyte.

Voksne katter kan av og til være vanskelige å behandle ved at de ikke tar til seg mat tilsatt legemiddel. Til disse kattene kan man prøve å blande tabletten i mat med sterk lukt, f. eks. makrell i tomat eller leverpostei. Alternativt kan man blande den knuste tabletten i rømme, kaviar eller tilsvarende og smøre det på kattens forlabb. Den vil da slikke det i seg.

 .

Behandlingsprogram.

Valper og kattunger er de viktigste smittebærerne. Det er derfor viktig med korrekt behandling av denne gruppen.

Første behandling gis i 3. leveuke (14-21 dager), og da behandles også dyrenes mor og eventuelt andre hunder/katter i huset. Neste behandling er i 6. leveuke (35-42 dager).

Hos sin nye eier behandles valpen/kattungen ved 10-12 ukers alder, dvs. før den skal vaksineres.

Hunder og inne-katter eldre enn 6 måneder behandles rutinemessig 1-2 ganger i året.

Ute-katter eldre enn 6 måneder behandles rutinemessig 3-4 ganger per år (større risiko for smitte ved musejakt).

Da parasittinfeksjon kan nedsette dyrenes immunforsvar er det viktig å behandle dem før de skal vaksineres/revaksineres.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Preparatet bør oppbevares tørt og ved romtemperatur.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Særlige forholdsregler for bruk til dyr:

Ingen.

 .

Særlige forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vask hendene etter bruk.

 .

Drektighet og diegiving:

Kan gis til drektige dyr. I svært sjeldne tilfeller kan ikke teratogene effekter hos hunder og katter utelukkes fullstendig, og behandling i de to første trimestrene av drektigheten skal derfor baseres på en nytte-risiko vurdering gjort av ansvarlig veterinær.

 .

Preparatet kan gis til diegivende dyr.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen kjente.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Preparatet har bred sikkerhetsmargin. LD 50 har ikke vært mulig å fastsette for fenbendazol.

Toleranseverdier (forandring av hematologisk-kjemiske parametre): Hos hund og katt er større doser enn 500 mg pr. kg levende vekt ikke prøvd.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

20.03.2017.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Preparatet er virksomt mot de fleste innvollsormer, deres larvestadier og egg. Den aktive substansen hemmer karbohydratomsetningen hos noen innvollsormer (parasittene dør av sult), og virker som nervegift på andre (lammelse av parasitten).

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .