.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Panacur vet. mikstur 25 mg/ml.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ Innehaver av Markedsføringstillatelse SAMT PÅ tilvirker SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS navn.

 .

Panacur vet. mikstur 25 mg/ml.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml innholder:

 .

Virkestoff:

 .

Fenbendazol       25 mg.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Ormemiddel mot rundorm, lungeorm og bendelorm.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Småfe (sau og geit).

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Flasken ristes godt før bruk. Preparatet gis i munnen med dertil egnet sprøyte.

 .

Til rutinebehandling av sau og geit gis 5 mg fenbendazol/kg. Dette tilsvarer 2 ml/10 kg.

Til behandling mot bendelorm gis 10 mg fenbendazol/kg. Dette tilsvarer 4 ml/10 kg.

 .

Til behandling mot lungeorm gis 1,25 mg fenbendazol/kg daglig i 7 dager. Dette tilsvarer 1 ml/20 kg. Behandlingen gjentas etter 1 måned.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Vask hender etter kontakt med preparatet.

 .

Kan gis til drektige og diegivende dyr.

Ingen uheldige effekter på foster er vist. Preparatet skilles ut i melk, men har ingen uheldig virkning på diende avkom.

 .

Doser på 5000 mg per kilo legemsvekt (1000 ganger normaldose) har i forsøk ikke gitt uønskede effekter.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt: 16 døgn.

Melk: 6 døgn.

 .

Tilbakeholdelsestiden regnes i antall døgn etter avsluttet behandling. Dvs. første dagen dyret ikke behandles er dag 1 i tilbakeholdelsestiden.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares ved romtemperatur (15-25ºC).

Dersom preparatet fryser kan det tines og brukes, men flasken bør rystes ekstra godt før bruk. Tilstopping av doseringsutstyr kan forekomme hvis preparatet ikke er helt tint.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

  • Det må utvises forsiktighet for å unngå følgende praksis da de øker risikoen for .

utvikling av resistens og kan føre til ineffektiv terapi:

  • For hyppig og gjentatt bruk av antelmintika fra den samme klassen, over en lengre periode.

  • Underdosering, pga underestimering av kroppsvekt, feiladministrasjon av preparatet eller manglende kalibrering av doseringsutstyret (om nødvendig).

 .

  • Mistenkte kliniske tilfeller med antelmintikaresistens bør undersøkes videre ved å bruke egnede tester (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Dersom resultatet fra testen(e) viser resistens for et bestemt antelmintika skal man bruke et antelmintika som tilhører en annen farmasøytisk klasse, og har en annen virkningsmekanisme.

 .

Resistens mot benzimidazoler er rapportert for gastrointestinale nematoder hos hester og storfe. Derfor skal bruken av dette preparatet baseres på lokal epidemiologisk informasjon om følsomheten for nematodene, og anbefalinger om hvordan begrense ytterligere resistens mot antelmintika.

 .

Spesielle forholdsregler ved bruk til dyr:

Kroppsvekten må bestemmes så nøyaktig som mulig for å kalkulere rett dosering.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Ingen spesielle.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

20.03.2017.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .