.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Norodine Vet., Oralpasta.

 .

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

Innehaver av markedsføringstillatelse:

ScanVet Animal Health A/S.

Kongevejen 66.

3480 Fredensborg.

Danmark.

 .

Representant i Norge:

Scanvet Informasjonskontor, Norge.

Kontoradresse.

Kongsvegen 91.

1177 OSLO.

Postadresse:

Postboks 38 Bekkelagshøgda.

1109 OSLO.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Norbrook Laboratories Ltd.

Newry,Nordirland.

 .

VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Norodine Vet.

 .

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

Hver justerbar doseringssprøyte á 52 g inneholder:

 .

Trimetoprim 3.0 g (58 mg/gram ).

Sulfadiazin 15.0 g (288.3 mg/gram).

 .

Propylenglykol, karbomer, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, natriumhydroksid, renset vann.

 .

INDIKASJON(ER).

Infeksjoner forårsaket av sulfonamid/trimetoprim-følsomme mikroorganismer hos hest.

 .

KONTRAINDIKASJONER.

Må ikke brukes til detomidinbehandlede hester. Skal ikke brukes til hester med kjente overfølsomhetsreaksjoner overfor legemidlet.

 .

BIVIRKNINGER.

Overfølsomhetsreaksjoner over legemidlet kan forekomme.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

Hest.

 .

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

Daglig dose er 0,09 g oralpasta (5 mg trimetoprim + 25 mg sulfadiazin) pr. kg. kroppsvekt. Dette tilsvarer hele innholdet i en doseringssprøyte til en hest som veier 580 kg.

 .

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Legemidlet leveres i justerbare doseringssprøyter av plast med doseringsinndeling for hver 50 kg kroppsvekt, fra 50 til 600 kg. Før legemidlet gis innstilles doseringssprøyten etter hestens kroppsvekt. Beskyttelseshetten på sprøytespissen fjernes og spissen føres inn i munnviken. Pastaen deponeres på oversiden av tungen. Hetten skal settes på igjen etter bruk. For å lette svelgningen kan man med en hånd under haken løfte hestens hode. Samme sprøyte kan anvendes til behandling av flere dyr hvis dyrene går i samme innhegning eller på annen måte har direkte kontakt.

 .

TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

Slakt: 10 døgn.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares under 25 ºC.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten etter EXP.

 .

SPESIELLE ADVARSLER.

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr.

Vis forsiktighet ved behandling av hester med leversykdom eller forandringer i blodbildet.

 .

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging.

Kan anvendes til drektige og lakterende dyr.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig.

Aksidentiell moderat overdosering forventes ikke å føre til kliniske symptomer.

 .

Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner.

Trimetoprim/sulfonamidholdige legemidler kan utløse livstruende forstyrrelser i hjerterytmen hos hester som behandles med detomidin. Preparatet tas opp raskere ved faste de siste par timer før det gis.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Doseringssprøyte med eventuelt restinnhold leveres til apotek eller offentlig mottaksordning.

 .

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

07.09.2011.

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .