.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Nobivac® DHP vet.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland .

 .

Representant i Norge:

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Nobivac DHP vet.

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoffer:

 .

En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder:

 .

Valpesykevirus, stamme Onderstepoort               minst 104 TCID50* .

Hepatittvirus, stamme Manhattan LPV3               minst 104 TCID50* .

Hundeparvovirus, stamme 154                      minst 107 TCID50*.

 .

* Tissue culture infective dose 50 %.

 .

Oppløsningsingsvæske (1 ml per hetteglass):

 .

Fosfatbufret oppløsning.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2.

 .

Begynnende immunitet 1 uke etter vaksinasjon.

Varighet av immunitet: 3 år.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Etter subkutan injeksjon av preparatet oppløst i den vedlagte oppløsningssvæsken er det vanlig at det på injeksjonsstedet kan sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager etter injeksjonen.

I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinasjonen oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylakse) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hunder.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Innholdet i ett hetteglass av den rekonstituerte vaksinen injiseres subkutant.

Rekonstitueres umiddelbart før bruk ved tilsetning av innholdet i ett hetteglass (1 ml) av vedlagte oppløsningsvæske eller vaksiner i Nobivac-serien mot rabies eller leptospirose som nevnt i pkt. 12 (der disse preparatene er godkjent).       .

 .

Vaksinasjonsprogram.

 .

Grunnimmunisering:

En enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder som er 10 uker eller eldre. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan det gis en første dose til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinasjonen skal det gis ytterligere en dose 2-4 uker senere, dvs. fra 10 ukers alder eller senere.

 .

Revaksinering:

For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinasjon med en enkeltdose hvert 3. år.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Bruk sterilt injeksjonsutstyr.

Unngå kontaminasjon av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som f.eks desinfeksjonsmidler eller sprit til å desinfisere huden før vaksinasjonen.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Bekyttes mot lys.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

Holdbarhet etter rekonstitusjon: 30 minutter.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Effekten av CDV, CAV2 og CPV komponentene i vaksinen kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer. Det er imidlertid vist at vaksinen er til nytte ved challenge med virulente virus i nærvær av maternelle antistoffnivåer av CDV, CAV2 og CPV, som det er sannsynlig å møte under feltforhold.

 .

Kun friske hunder skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres for unødvendig infeksjonsrisiko de 2 første ukene etter fullført grunnvaksinasjon eller revaksinasjon.

Selv om vaksinens parvoviruskomponent kan skilles ut i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinasjonen, er det ikke vist at det fører til kliniske symptomer hos ikke-vaksinerte dyr som blir infisert.

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask området umiddelbart med vann. Ved utvikling av symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CDV (stamme Onderstepoort), CAV2 (stamme Manhattan LPV3) og CPV (stamme 154) antigenene inkludert i Nobivac-vaksineserien.

 .

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

Etter administrasjon av en av leptospirose vaksinene kan det sees forbigående økning i kroppstemperatur (≤ 1°C) i noen dager etter vaksinasjon, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller har redusert appetitt. På injeksjonsstedet kan man se en liten forbigående hevelse ( 4 cm), som kan være hard og smertefull ved palpasjon. Enhver slik hevelse vil enten være forsvunnet eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering.

Etter administrasjon av en overdose Nobivac DHP vet. blandet med en overdose av en av leptospirose vaksinene i Nobivac-serien er det observert forbigående lokale reaksjoner slik som diffuse til harde hevelser fra 1 til 5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare lenger enn 5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig.

 .

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac serien mot rabies. Etter administrasjon av rabies vaksinen, der dette preparatet er godkjent kan det sees forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser på 1 til 4 cm i diameter i inntil 3 uker etter vaksinasjon. Hevelsene kan være smertefulle i inntil 3 dager etter dosering.

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan administreres på samme dag, men ikke blandet med, levende vaksiner for intranasal administrasjon i Nobivac-serien mot smittsom trakeobronkitt forårsaket av Bordetella bronchiseptica og/eller hundens parainfluensa virus.

 .

Når Nobivac DHP vet. brukes sammen med vaksinene nevnt ovenfor må man ta i betraktning minimums vaksinasjons alder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må hundenes alder være på eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene.

 .

Les preparatomtalene før preparater administreres samtidig.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

04.12.2014.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser, papp- eller plastesker:

5 x 1 dose (5 x 1 ml), sett I + II .

25 x 1 dose (25 x 1 ml), sett I + II.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .