.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

MASTIPEN vet. 300 mg, intramammarie, salve ”KELA” til storfe.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

VetPharma AS, Pb 13, 1335 Snarøya.

Tilvirker av batchfrigivelse: Kela Laboratoria, St. Lenartsweeg 48, 2320 Hoogstraten, Belgia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

MASTIPEN vet. 300 mg, intramammarie, salve ”KELA” til storfe.

 .

3.       DEKLARASJON AV AKTIVT VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Virkestoff (virkestoffer).

En intramammærsprøyte (10 g) inneholder benzylpenicillinprokain 300 mg (300.000 I.E) .

Hjelpestoffer:

Hvit vaselin 250 mg/g.

Flytende parafin til 1 g.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Jurbetennelse hos melkeproduserende storfe forårsaket av penicillinfølsomme bakterier, etter innledende behandling med penicillin injeksjon.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Overfølsomhet overfor penicillin eller prokain.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ved overfølsomhet overfor penicillin eller prokain kan det opptre bivirkninger som hevelse, hudforandringer og sjokk.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Melkeproduserende storfe.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

1 sprøyte i hver betent kjertel en gang daglig etter grundig utmelking. Behandlingen gjentas i 4 – 5 dager.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Spenetuppen reingjøres godt før behandling. Fjern hetta på sprøytespissen. Før sprøytespissen forsiktig inn i spenekanalen og press ut innholdet. Masser deretter spenen for å fordele legemidlet jevnt.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 6 dager.

Melk: 84 timer.

For kuer som melkes 2 ganger daglig innebærer dette at melk kan leveres til konsum fra og med den 7. melkingen etter siste behandling, slik tabellen viser.

 .

Siste behandling.

 .

Første levering.

 .

Mandag morgen.

 .

Torsdag kveld.

 .

Mandag kveld.

 .

Fredag morgen.

 .

Tirsdag morgen.

 .

Fredag kveld.

 .

Tirsdag kveld.

 .

Lørdag morgen.

 .

Onsdag morgen osv.

 .

Lørdag kveld.

 .

 .

11. SPESIELLE FORHOLD VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i pakningen ved høyest 25 ºC .

 .

Må ikke brukes etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Åpnet intramammærsprøyte brukes umiddelbart.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester leveres på apotek. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SISTE GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

06.11.2013.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

VetPharma AS .

Postboks 13.

N-1335 Snarøya.

Tlf: 66 98 60 40 .

e-mail: post@aksvet.no.

 .

 .