.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Denagard vet. 200 mg/ml injeksjonsvæske.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens forskrift som er angitt på etiketten fra apoteket.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, RG24 9NL, Storbritannia.

 .

Lokal representant:

Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Elanco France S.A.S., 26, rue de la Chapelle, F-68330 Huningue.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Denagard vet. 200 mg/ml injeksjonsvæske.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1ml inneholder 162.2 mg tiamulin (= tiamulinhydrogenfumarat 200 mg).

Hjelpestoffer: Etanol 50 mg, sesamolje.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Svinedysenteri. Luftveisinfeksjoner hos svin forårsaket av tiamulinfølsomme mikroorganismer. Mycoplasmal artritis hos gris.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Denagard vet. kan gi forgiftning hvis preparatet brukes sammen med ionophor-polyether antibiotika, dvs. fôrtilsetningsstoffer som salinomycin, monensin og narasin. Derfor må disse stoffene ikke brukes i perioden 7 dager før til 7 dager etter behandling med Denagard vet.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

I enkelte sjeldne tilfeller er det sett hudreaksjoner under behandlingen. I slike tilfeller avbrytes behandlingen, dyrene skylles med vann og bingen med gris som viser hudreaksjoner rengjøres og skylles.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Gris.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

10-25 mg/kg kroppsvekt intramuskulært i 3-4 dager eller den dosering veterinæren forskriver. Injeksjonsvæsken sprøytes inn i muskelvev (intramuskulært) i halsen.

Det maksimale volum som administreres intramuskulært på ett injeksjonssted bør ikke overstige 10 ml.

 .

 .

9.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 22 dager etter intramuskulær applikasjon.

 .

 .

10.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

 .

11.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Denagard kan gi forgiftninger sammen med polyether-antibiotika.

Det frarådes å behandle griser under 3 døgn gamle.

 .

12.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av legemidlet: Leveres apotek.

Ubrukt preparat: Leveres apotek.

 .

13.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

25.08.2016.

 .