.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

AviPro THYMOVAC lyofilisat til bruk i drikkevann.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

AviPro THYMOVAC.

Lyofilisat til bruk i drikkevann.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 dose inneholder.

Virkestoff:

levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 104.5 - 105.5 TCID50**.

*Chicken Anemia Virus.

**TCID50 = tissue culture-infectious dose 50 %: virustiter som kreves for å forårsake infection i 50 % av de inokulerte cellekulturene.

Preparatets utseende: rødt til brunt lyofilisat.

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Vaksinering av kyllinger (fremtidige avlsfugler) for å beskytte vaksinerte avlsfugler mot utskillelse av kyllinganemivirus og overføring av viruset til egg.

Etter aktiv immunisering med vaksinen ses begynnende immunitet etter 4 uker.

Immunitetens varighet er 43 uker, vist ved smitteforsøk.

 .

Til passiv beskyttelse av avkom mot kliniske symptomer og lesjoner forårsaket av kyllinganemi. Beskyttelse av avkommet garanteres opptil 51 uker etter vaksinering av avlsfuglene, og kyllingene er beskyttet fra de er én dag gamle (vist ved smitteforsøk).

 .

ATC vet-kode: QI01AD04.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes på syke fugler.

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Ingen.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Kyllinger (fremtidige avlsfugler fra 8 uker gamle).

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Gis via drikkevann etter rekonstituering.

Sørg for at hver fugl får én dose.

 .

Vaksinering kan gjennomføres fra 8 ukers alder, men ikke senere enn 6 uker før eggleggingsperioden starter.

 .

Dosering og bruk:

 .

Bruk i drikkevann:

 • Bestem antall vaksinedoser og vannmengde som trengs (se nedenfor). Ikke del opp store flasker for å vaksinere mer enn 1 hus eller drikkeanlegg, da dette kan føre til blandingsfeil.

   .

 • Pass på at drikkevann og alle ledningsrør, renner, drikkefat, osv. er helt rene og fri for alle spor av desinfeksjonsmidler, vaskemidler, osv.

 • Bruk bare kaldt og friskt vann, helst uten klor og uten metallioner. Skummet tørrmelk med lavt fettinnhold (dvs. < 1 % fett) kan tilsettes vannet (2-4 gram per liter), eller skummet melk (20-40 ml per liter vann), for å forbedre vannets kvalitet og øke virusets stabilitet. Dette må imidlertid skje minst 10 minutter før vaksinen rekonstitueres.

 • Åpne vaksineampullen under vann, og rekonstituer innholdet grundig. Ampullen og toppen bør tømmes helt ved å skylle dem med vann.

 • Sørg for at vannivået i drikkekarene er lavest mulig før vaksinen tilsettes. Alle ledninger skal tømmes for vanlig vann slik at drikkekarene inneholder bare vaksineholdig vann. Hvis det fortsatt er vann til stede, må ledningene tappes før det vaksineholdige vannet tilsettes.

   .

 • Vaksinen tilføres i løpet av (opptil) 2 timer, pass på at alle fuglene drikker i løpet av denne tiden. Fuglers drikkeatferd varierer. Noen steder kan det være nødvendig å holde tilbake vann i en viss tid før vaksinering for å sikre at alle fuglene drikker under vaksinasjonsperioden.

   .

 • Det skal gjøres en enkeltvaksinering der hver fugl får én dose.

 • Ideelt sett bør vaksinen gis i den mengden av vann som drikkes av fuglene i løpet av 2 timer. Tilsett fortynnet vaksine i kaldt og friskt vann i forholdet 1000 vaksinedoser i 20-40 liter vann for 1000 kyllinger. Hvis du er i tvil, mål vanninntaket dagen før vaksinen gis.

  • Gi den rekonstituerte vaksinen til fuglene umiddelbart.

  • Pass på at fugler ikke har tilgang til umedisinert vann under vaksineringen.

Følg nøye anvisningene for hvordan vaksinen skal gis, slik at alle fuglene får riktig dose. Utilstrekkelig vaksinering kan medføre redusert effekt.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Skal ikke brukes på fugler i eggleggingsperioden eller senere enn 6 uker før eggleggingsperioden begynner.

Unngå stress før, under og etter vaksinasjon.

Bruk innholdet i åpnede flasker med en gang.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

0 dager.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Beskyttes mot direkte sollys. Skal ikke fryses.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

 .

Holdbarhet etter rekonstitusjon ifølge bruksanvisningen: 2 timer.

Beskytt den rekonstituerte vaksinen mot direkte sollys og temperaturer over 25 °C. Skal ikke fryses.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Vaksinering kan gjennomføres fra 8 ukers alder og oppover, men ikke senere enn 6 uker før eggleggingsperioden starter. Dette er for å sikre at den beskyttende immuniteten er utviklet før eggleggingen begynner.

 .

Vaksineviruset kan spre seg til ikke-vaksinerte kyllinger, da det skilles ut via avføring i minst 14 dager. Overføring til ubeskyttede fugler må unngås fordi viruset kan gi kliniske symptomer hos svært unge kyllinger. Unngå spredning til verpehøns, fugler som nærmer seg eggleggingsperioden og unge fugler som er yngre enn 3 uker. Vaksinen skal ikke brukes på steder der det finnes dyr av ulik alder.

 .

Vaksineviruset kan spores i ulike organer og vev mellom dag 7 og dag 49 etter vaksinering.

 .

For å redusere infeksjonspresset i perioden før immuniteten inntrer, skal strø fjernes og kyllinghuset rengjøres mellom oppdrettssykluser.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vaksinen inneholder levende virus, og det bør derfor tas særlige forholdsregler (f.eks. ved å bruke hansker, beskytte øynene, vaske og desinfisere hendene, osv.) for å unngå smitte ved drypping, søling eller lignende. Vær også forsiktig ved håndtering av avføring fra vaksinerte fjærfe, da vaksineviruset skilles ut via avføring i minst 14 dager.

Vask og desinfiser hender og utstyr etter bruk.

 .

Egglegging:

Skal ikke brukes på fugler i eggleggingsperioden eller senere enn 6 uker før eggleggingsperioden begynner.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Ingen bivirkninger ble observert etter administrasjon av en overdose som var 10 ganger høyere enn anbefalt dose.

 .

Uforlikeligheter:

Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

03.10.2013.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Til dyr.

 .

MT.nr.: 08-5862.

 .

Indre emballasje, pakninger:

 .

Vaksinen er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:

Boks som inneholder 1 eller 10 stk type 1-hetteglass med 500, 1000, 2500, 5000 eller 10 000 doser per flaske. Hetteglassene har klorobutylelastomer-propp og er forseglet med en avrivbar aluminiumshette.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Vaksinering av flokker med fremtidig avlsfugl fører til immunitet mot infeksjoner forårsaket av kyllinganemivirus. Dette hindrer utskilling av viruset, noe som forhindrer vertikal spredning til egg samt horisontal spredning via avføring. Fuglene vaksineres ved en alder når kyllinganemiviruset ikke lenger forårsaker kliniske symptomer. Hensikten med vaksineringen er å overføre maternale antistoffer til avkommet for å beskytte avkommet mot infeksjon i perioden fra klekking til de har utviklet egen motstandsdyktighet mot infeksiøs kyllinganemi.

 .