.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Api-bioxal, 886 mg/g pulver til bikubeoppløsning til honningbier.

 .

 .

1. NAVN OG ADRESSE INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

CHEMICALS LAIF S.P.A.

Viale dell’Artigianato 13.

35010 Vigonza (PD) Italia.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

CHEMIFARMA SPA.

Via Don Eugenio Servadei, 16 47100 Forlì (FC).

Italia.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Api-bioxal, 886 mg/g pulver til bikubeoppløsning til honningbier.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Pulver til bikubeoppløsning. Fint, hvitt pulver.

 .

Hvert gram inneholder:

 .

Virkestoff:

Oksalsyredihydrat 886 mg (tilsvarer 632,70 mg vannfri).

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Behandling av varroamiddinfeksjon (Varroa destructor, parasitt Apis mellifera).

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Kolonien kan bli noe urolig under behandlingen.

Økt dødelighet blant voksne bier kan forekomme etter behandling med preparatet.

 .

Hvis du legger merke til noen alvorlige bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Honningbier (Apis mellifera).

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Ved bruk i bikuber skal preparatet brukes som følger:

 .

A) Dosering og administrasjonsmetode ved drypping.

 .

Åpne posen mens du har deg vernemaske, hansker og briller.

Hell alt pulveret i den angitte mengden sukkerløsning (vann og sukrose i et 1:1 forhold) og bland til alt er løst opp.

 .

Konsentrasjon av løsningen:

4,2 % w/v oksalsyre i 60 % w/v sukkerløsning (f.eks. én pose med 35 gram i 500 ml sukkerløsning som består av 308 ml vann og 308 gram sukrose).

  • 35 gram dosepose: løs opp i 500 ml med sukkerløsning (behandling for omtrent 10 bikuber).

  • 175 gram dosepose: løs opp i 2,5 liter med sukkerløsning (behandling for omtrent 50 bikuber).

  • 350 gram dosepose: løs opp i 5,0 liter med sukkerløsning (behandling for omtrent 100 bikuber).

 .

Behandlingen skal gis som én enkelt administrasjon.

Dosen er 5 ml i hver av spaltene mellom voksrammene (åpningen mellom de øvre kantene av voksrammene) med bier. Preparatet skal administreres ved bruk av en sprøyte langs lengden av hver spalte med bier.

Maksimal dose er 50 ml per kube. Opptil to behandlinger per år (vinter og/eller vår/sommer-sesong).

 .

B) Dosering og administrasjonsmetode ved fordamping:

Bruk en egnet fordamper.

Fyll beholderen fordamperen med 2,3 gram preparat.

Plasser fordamperen i inngangen til bikuben under biene, unngå kontakt med vokskakene. Tett inngangen til kuben for å hindre bier og røyk i å komme ut.

Slå fordamperen i henhold til produsentens instruksjoner i omtrent 3 minutter og hold bikuben stengt i ytterligere 15 minutter. Kjøl ned og rens fordamperen etter bruk for å fjerne eventuelle rester (maks. 6 %, rundt 0,140 gram). Bruk drikkevann til avkjøling og/eller rengjøring.

Maksimal dose er 2,3 gram per kube i en enkelt administrasjon. Én behandling i året.

 .

Det er anbefalt å følge instruksjonen fra produsenten av fordamperen for å oppnå maksimal sublimasjon.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ikke relevant.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Honning: 0 døgn.

Skal ikke brukes til behandling av bikuber med honningkasser eller i perioden når det høstes honning.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Oppbevares i originalemballasjen, tett lukket, for å beskytte mot lys og fuktighet. Skal ikke oppbevares sammen med matvarer.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt etiketten etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

Spesielle advarsler for de enkelte målarter:

For størst mulig effekt preparatet bare brukes når kolonien er yngelfri eller antall yngel er lavest mulig. Oksalsyre trenger ikke gjennom voks, det vil ikke drepe midd inne i forseglede celler, og derfor vil forekomsten av yngel betydelig redusere effekten av preparatet. Derfor bør preparatet brukes om vinteren eller etter manipulering av kolonien for å gjøre kolonien yngelfri om sommeren (f.eks. ved å bruke dronningfanger).

Ved behandling om sommeren etter bruk av dronningfanger har dette hatt størst effekt når en fangeperiodeminst 25 dager ble brukt, da koloniene var blitt yngelfrie.

Til tross for korrekt behandling er det ikke sikkert at alvorlig skadde kolonier overlever et varroaangrep.

 .

Integrert parasittbekjempelse.

Effekten kan variere fra koloni til koloni avhengig av flere forhold (tilstedeværelse av yngel, temperatur, nye angrep osv.). Preparatet derfor brukes som ledd i en behandlingsstrategi sammen med andre tiltak innenfor et integrert parasittbekjempelsesprogram, og med regelmessig overvåking av antall midd.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Administrer behandlingen uten honningkasser. Alle koloniene i den samme bigården behandles samtidig for å unngå ny infeksjon. Unngå forstyrrelser i bikubene i dagene etter behandlingen.

Bruk av fordamper for administrasjon er ikke anbefalt om sommeren.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

grunn av mulig kontaktdermatitt og irritasjon av hud, øyne og luftveier, all direkte hud- og øyekontakt og innånding av pulveret unngås.

 .

Ved håndtering av pulver (både under fordamping og tilberedning), bruk alltid vernemaske i samsvar med Europeisk Standard EN149 (type FFP2), hansker og vernebriller.

Etter bruk du vaske hendene og materiale som har vært i kontakt med preparatet med såpe og vann. Ved hudkontakt du straks vaske det berørte området med såpe og vann.

Ved øyekontakt du vaske øynene grundig med rikelige mengder rent, rennende vann, og ta kontakt med lege.

ikke innåndes.

Ved utilsiktet innånding, pust inn frisk luft. Hvis det oppstår pustevansker, søk straks legehjelp og vis legen etiketten.

Ved inntak, unngå å fremkalle brekninger, søk legehjelp og vis legen denne advarselen. Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer preparatet.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon: ikke brukes samtidig med andre midd-drepende midler (akaricider).

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Betydelig høyere bidødelighet ble observert i bikuber som fikk dobbel (ved fordamping/sublimasjon) eller trippel (ved drypping) dosering av preparatet. I tillegg ble overvintringsevnen til koloniene redusert ved overdosering, og det kan forekomme uheldige virkninger koloniens utvikling i framtiden.

 .

Uforlikeligheter:

Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke brukes sammen med andre midd-drepende midler (såkalte akaricider).

 .

13. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

Vann og vassdrag ikke kontamineres med Api-bioxal, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 .

14. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT.

 .

Til dyr.

Ikke reseptpliktig.

 .

15. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

01.06.2017.

 .

16. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet, ta kontakt med innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

17. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE) .

16-11424.

 .

18. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER.

 .

Batch {nummer} Lot {nummer}.

 .

19. UTLØPSDATO.

 .

EXP {måned/år}.

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder. Holdbarhet etter fortynning ifølge bruksanvisningen: 24 timer. Ubrukt materiale skal kasseres.

 .

Pakningsstørrelser:

  • dosepose med 35 gram.

  • dosepose med 175 gram.

  • dosepose med 350 gram.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .