.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

ANTIROBE VET 25 mg kapsel, hard til hund og katt.

ANTIROBE VET 75 mg kapsel, hard til hund og katt.

ANTIROBE VET 150 mg, kapsel hard til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE .

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker av batchfrigivelse.

Fareva Amboise.

Zone Industrielle -29 route des Industries .

F-37530 Pocé-sur-Cisse .

Frankrike.

 .

 .

2.        VETERINÆRPRÆPARATETS NAVN.

 .

ANTIROBE VET 25 mg, harde kapsler til hund og katt.

ANTIROBE VET 75 mg, harde kapsler til hund og katt .

ANTIROBE VET 150 mg, harde kapsler til hund .

 .

Klindamycin.

 .

3.        DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Aktivt substans .

 .

Antirobe vet. 25 mg kapsler gul/hvit kapsel.

1 kapsel á 25 mg inneholder: Klindamycinhydroklorid tilsvarende klindamycin 25 mg .

 .

Antirobe vet. 75 mg kapsler grønn/hvit kapsel.

1 kapsel á 75 mg inneholder: Klindamycinhydroklorid tilsvarende klindamycin 75 mg.

 .

Antirobe vet. 150 mg kapsler hvit/hvit kapsel.

1 kapsel á 150 mg inneholder: Klindamycinhydroklorid tilsvarende klindamycin 150 mg.

 .

Hjelpestoffer: Alle kapslerne inneholder laktosemonohydrat, maisstivelse, magnesiumstearat, talkum og gelatine.

Desuden inneholder kapslerne følgende fargestoffer:

25 mg: titandioksid E 171, paraorange E 110 og kinolingult E 104.

75 mg: titandioksid E 171, indigokarmin E 132 og kinolingult E 104.

150 mg: titandioksid E 171.

 .

 .

4.        INDIKASJONER.

 .

Hund: Kapsler 25 mg, 75 mg og 150 mg.

Bakterielle infeksjoner, f. eks. infiserte sår, abscesser, tanninfeksjoner, hudinflammasjoner samt infeksjoner i beinvev og –marg.

 .

Katt: Kapsler 25 mg og 75 mg .

Bakterielle infeksjoner, f. eks. infiserte sår, abscesser, tanninfeksjoner og hudinflammasjoner.

 .

 .

5.        KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til dyr med kjent overfølsomhet overfor klindamycin, linkomycin eller noen av hjelpestoffene.

Må ikke brukes til hest eller gnagere (hamster, chinchilla, kanin eller marsvin).

 .

 .

6.        BIVIRKNINGER .

 .

Oppkast og diare kan forekomme. Preparatet kan av og til føre til overvekst av bakterier og sopp. Ved alvorlige symptomer kontakt veterinær.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.        DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Antirobe vet. 25 mg og 75 mg: Hund og katt.

Antirobe vet. 150 mg:        Hund .

 .

 .

8.        DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE .

 .

Kapselen skal gis igjennom munnen.

 .

Infiserte sår, abscesser, infeksjoner i munnhule og tanninfeksjoner:

Hund og katt:

5,5 mg/kg kroppsvekt hver 12. time i 7-10 dager. Behandlingstiden kan forlenges etter klinisk vurdering av veterinær.

 .

Infeksjoner i beinvev og –marg.

Hund .

11 mg/kg kroppsvekt hver 12. time i minst 28 dager.

 .

Hvis veterinæren har forskrevet en annen dosering, bør denne følges.

 .

9.        OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

-

 .

10.        TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.        SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING .

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

 .

 .

12.        SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Drektighet og diegivning.

Ingen skade på forplantningsdyktighet og fosterutvikling er vist på forsøksdyr. Tilsvarende undersøkelser er ikke foretatt hos hund og katt.

Antirobe vet. skal kun brukes til drektige og diegivende dyr i samsvar med behandlende veterinærs nytte/risikovurdering.

 .

 .

13.        SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall. Av miljø- og sikkerhetshensyn skal legemiddelrester eller ubrukt medisin avleveres på apotek. Disse tiltak er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.        DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG .

 .

18.11.2014.

 .

15.        YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innhaver av markedsføringstillatelse:

 .

Orion Pharma AS,

Animal Health .

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

 .