Dectomax

Zoetis
PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe: 1 ml inneh.: Doramektin 5 mg, cetearyloktanoat, trolamin, isopropanol.


Egenskaper

Klassifisering: Makrosyklisk lakton tilhørende avermektingruppen.
Virkningsmekanisme: Bindes til reseptorer som øker kloridionpermeabiliteten. Dette gir hyperpolarisering i motornevroner hos nematoder og i muskelceller hos artropoder, signaloverføringen elimineres og parasittene paralyseres.
Absorpsjon: Tmax ca. 9 døgn.
Halveringstid: Ca. 10 døgn.

Indikasjoner 

Behandling av gastrointestinale nematoder, lungeorm, øyeorm, brems, blodlus, pelslus, skabbmidd og stikkflue hos storfe. Antiparasittært spektrum: Gastrointestinale nematoder (adulte og L4): Ostertagia ostertagi (også inhiberte larver), O. lyrata*, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata*, C. surnabada*, Bunostomum phlebotomum*, Oesophagostomum radiatum og Trichuris spp.* (* adulte). Lungeorm (adulte og L4): Dictyocaulus viviparus. Øyeorm (adulte): Thelazia spp. Brems (parasittstadier): Hypoderma bovis og H. lineatum. Pelslus: Damalinia bovis. Blodlus: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli og Solenopotes capillatus. Skabbmidd: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei og Chorioptes bovis. Stikkflue: Haematobia irritans. Effektens varighet: Linognathus vituli 49 dager. Dictyocaulus viviparus og Damalinia bovis 42 dager. Ostertagia ostertagi og Solenopotes capillatus 35 dager. Cooperia oncophora og Trichostrongylus axei 28 dager. Oesophagostomum radiatum 21 dager. Stikkfluer minst 42 dager.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til andre arter enn storfe.

Bivirkninger

Små hudlesjoner på administreringsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Underdosering og hyppig, gjentatt bruk av midler fra samme anthelmintikagruppe kan gi økt risiko for resistensutvikling hos parasitter. Bruk hansker og beskyttelsesklær og vask hendene etter bruk. Unngå søl på hud eller i øyne. Hos hund (spesielt collie og beslektede raser) og skilpadde er det rapportert intoleranse mot avermektiner med fatalt utfall. Doramektin er svært toksisk for gjødselfauna og vannlevende organismer. Risikoen reduseres ved å unngå hyppig og gjentatt bruk av avermektiner. Kontakt med vannkilder bør unngås 2-5 uker etter behandling. Preparatet er ildsfarlig.

Drektighet/Laktasjon

Ikke-lakterende melkekyr inkl. drektige kviger skal ikke behandles de siste 60 dagene før kalving.

Dosering 

1 ml (5 mg doramektin) pr. 10 kg kroppsvekt, tilsvarende 500 μg pr. kg. Vekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Administrering: Påføres i en smal stripe langs ryggens midtlinje fra manke til halerot. Kraftig regn før eller etter behandling påvirker ikke effekten. Skal ikke påføres sterkt tilsmusset hud.

Overdosering/Forgiftning

Opptil 5 ganger anbefalt dose gir ingen kliniske symptomer.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for dyr som produserer melk til humant konsum.
Slakt: 35 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C. Åpnet pakning er holdbar i 1 år.

Andre opplysninger 

For å unngå sekundærreaksjoner pga. døde Hypoderma-larver, anbefales å behandle på slutten av bremsens aktive periode, før larvene når hvilestadiet.

 

Pakninger og SPC

Dectomax, PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml storfe 1000 ml 194271 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.08.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2014