Cimalgex

Vétoquinol

Antiflogistikum.

ATCvet-nr.: QM01A H93

 TYGGETABLETTER 8 mg, 30 mg og 80 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Cimikoksib 8 mg, resp. 30 mg og 80 mg, laktosemonohydrat, svineleverpulver, hjelpestoffer. Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel, tilhører gruppen koksiber.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet cyclooksygenase-2 (COX-2) selektivt. COX-2 induseres hovedsakelig av og syntetiseres av makrofager og inflammasjonsceller etter stimulering med cytokiner og andre betennelsesmediatorer. COX-2 er involvert i produksjonen av mediatorer, inkl. prostaglandin E2(PGE2), som gir smerte, eksudasjon, inflammasjon og feber.
Absorpsjon: Raskt. Tmax: 2,25 ± 1,24 timer. Cmax: 0,3918 ± 0,09021 μg/ml. AUC: 1,676 ± 0,4735 μg×t/ml. Oral biotilgjengelighet: 44,53 ± 10,26%. Tmax reduseres betraktelig med samtidig inntak av fôr.
Halveringstid: Elimineringshalveringstid T1/2: 1,38 ± 0,24 timer.
Metabolisme: Omfattende metabolisme. Involverte enzymer er ikke fullstendig undersøkt, og langsommere metabolisme (opptil 4 × økt eksponering) er registrert hos noen dyr.
Utskillelse: Den viktigste metabolitten, demetylert cimikoksib, elimineres hovedsaklig i feces via gallen og, i mindre grad, i urinen. Glukoronidkonjugatet av demetylert cimickoksib elimineres i urinen.

Indikasjoner 

For behandling av smerter og inflammasjon i forbindelse med osteoartritt, samt behandling av perioperative smerter ved ortopedisk kirurgi eller bløtdelskirurgi hos hund.

Kontraindikasjoner 

Hunder <10 uker gamle. Hunder med gastrointestinale lidelser eller blødningsforstyrrelser. Samtidig bruk med kortikosteroider eller andre NSAIDs. Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Avlsdyr, drektige eller diegivende dyr.

Bivirkninger

Milde og forbigående gastrointestinale reaksjoner (oppkast og/eller diaré) er svært vanlig. I sjeldne tilfeller alvorlige gastrointestinale forstyrrelser som blødninger og magesår. Andre bivirkninger, inkl. anoreksi eller letargi kan også forekomme i sjeldne tilfeller. I svært sjeldne tilfeller er økning i nyrenes biokjemiske parametre rapportert. Ved langvarig bruk av NSAIDs må nyrefunksjonen overvåkes. Kontakt veterinær ved vedvarende bivirkninger etter at behandlingen er stanset. Behandlingen skal avbrytes og passende overvåkning og/eller behandling iverksettes ved vedvarende oppkast, gjentatt diaré, okkult blod i avføringen, plutselig vekttap, anoreksi, letargi eller forverring av nyrenes eller leverens biokjemiske parametre.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerheten er ikke fullstendig testet hos unge dyr, og nøye oppfølging av unge hunder <6 måneder anbefales. Økt risiko ved behandling av dyr med hjertelidelser eller svekket leverfunksjon, og dyrene må følges nøye opp av veterinær. Behandling av dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr bør unngås, pga. økt risiko for nyretoksisitet. Skal bare brukes under streng veterinærkontroll til dyr predisponible for magesår, eller til dyr med tidligere intoleranse for NSAIDs. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet: Cimikoksib kan gi overfølsomhetsreaksjoner i huden, vask derfor hendene etter administrering. Ved kjent hypersensitivitet for cimikoksib bør man unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke gis sammen med kortikosteorider eller andre NSAIDs. Tidligere behandling med andre antiinflammatoriske midler vil kunne føre til flere eller sterkere bivirkninger, og en behandlingsfri periode bør legges inn før oppstart med cimikoksib. Lengden på den behandlingsfrie perioden må ta hensyn til de farmakokinetiske egenskapene til det antiinflammatoriske middelet brukt tidligere.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes til avlstisper, drektige eller diegivende tisper. Studier på laboratoriedyr har vist effekt på fertilitet og fosterutvikling.

Dosering 

Anbefalt dosering er 2 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig, iht. doseringstabellen:

Kroppsvekt (kg)

Antall tabletter

Tabletter 8 mg

Tabletter 30 mg

Tabletter 80 mg

3-4

1

-

-

4,1-7,5

-

1/2

-

7,6-15

-

1

-

15,1-20

-

-

1/2

20,1-40

-

-

1

40,1-60

-

-

11/2

>60,1

-

-

2

Behandlingsvarighet: Behandling av perioperative smerter ved ortopedisk kirurgi eller bløtdelskirurgi: 1 dose 2 timer før operasjon, deretter 3-7 dager med behandling iht. veterinærens vurdering. Smerte- og inflammasjonslindring i forbindelse med osteoartritt: 6 måneder. Ved langvarig behandling må dyret følges jevnlig opp av veterinær. Administrering: Til oral bruk. Kan gis med eller uten fôr.

Overdosering/Forgiftning

Ved doser 3 ganger og 5 ganger anbefalt dose gitt til hunder i en periode på 6 måneder, ble det registrert doserelatert økning i gastrointestinale forstyrrelser. Alle hundene som fikk høyeste dose var affiserte. Doserelaterte endringer i hematologi og antallet hvite blodlegemer, samt nyrefunksjon, ble også observert. Overdosering vil kunne gi gastrointestinal-, nyre- eller levertoksisitet hos ømfintlige eller utsatte hunder. Intet spesifikt antidot. Symptomatisk støttebehandling med midler som beskytter gastrointestinaltraktus samt infusjon av isoton saltoppløsning anbefales.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A

Oppbevaring og holdbarhet 

Halve tabletter skal oppbevares i brettet og må kastes etter 2 dagers oppbevaring.

Sist endret: 05.07.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.02.2013


 

Pakninger og SPC


Cimalgex, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
8 mghund8 stk. (blister)153060SPC_ICONC
30 mghund8 stk. (blister)199255SPC_ICONC
32 stk. (blister)553869SPC_ICONC
80 mghund8 stk. (blister)599277SPC_ICONC
32 stk. (blister)118461SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.