TYGGETABLETTER 8 mg, 30 mg og 80 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Cimikoksib 8 mg, resp. 30 mg og 80 mg, laktosemonohydrat, svineleverpulver, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: NSAID, tilhører gruppen koksiber.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet cyclooksygenase-2 (COX-2) selektivt. COX-2 induseres hovedsakelig av og syntetiseres av makrofager og inflammasjonsceller etter stimulering med cytokiner og andre betennelsesmediatorer. COX-2 er involvert i produksjonen av mediatorer, inkl. prostaglandin E2(PGE2), som gir smerte, eksudasjon, inflammasjon og feber.
Absorpsjon: Raskt. Tmax: 2,25 ± 1,24 timer. Cmax: 0,3918 ± 0,09021 μg/ml. AUC: 1,676 ± 0,4735 μg×t/ml. Oral biotilgjengelighet: 44,53 ± 10,26%. Tmax reduseres betraktelig med samtidig inntak av fôr.
Halveringstid: Elimineringshalveringstid T1/2: 1,38 ± 0,24 timer.
Metabolisme: Omfattende metabolisme. Involverte enzymer er ikke fullstendig undersøkt, og langsommere metabolisme (opptil 4 × økt eksponering) er registrert hos noen dyr.
Utskillelse: Den viktigste metabolitten, demetylert cimikoksib, elimineres hovedsaklig i feces via gallen og, i mindre grad, i urinen. Glukoronidkonjugatet av demetylert cimickoksib elimineres i urinen.

Indikasjoner 

For behandling av smerter og inflammasjon i forbindelse med osteoartritt, samt behandling av perioperative smerter ved ortopedisk kirurgi eller bløtdelskirurgi hos hund.

Kontraindikasjoner 

Hunder <10 uker gamle. Hunder med gastrointestinale lidelser eller blødningsforstyrrelser. Samtidig bruk med kortikosteroider eller andre NSAID. Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Avlsdyr, drektige eller diegivende dyr.

Bivirkninger

Milde og forbigående gastrointestinale reaksjoner (oppkast og/eller diaré) er svært vanlig. I sjeldne tilfeller alvorlige gastrointestinale forstyrrelser som blødninger og magesår. Andre bivirkninger, inkl. anoreksi eller letargi kan også forekomme i sjeldne tilfeller. I svært sjeldne tilfeller er økning i nyrenes biokjemiske parametre rapportert. Ved langvarig bruk av NSAID må nyrefunksjonen overvåkes. Kontakt veterinær ved vedvarende bivirkninger etter seponering. Behandlingen skal avbrytes og passende overvåkning og/eller behandling iverksettes ved vedvarende oppkast, gjentatt diaré, okkult blod i avføringen, plutselig vekttap, anoreksi, letargi eller forverring av nyrenes eller leverens biokjemiske parametre.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerheten er ikke fullstendig testet hos unge dyr, og nøye oppfølging av unge hunder <6 måneder anbefales. Økt risiko ved behandling av dyr med hjertelidelser, svekket nyre- eller leverfunksjon, og dyrene må følges nøye opp av veterinær. Behandling av dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr bør unngås, pga. økt risiko for nyretoksisitet. Skal bare brukes under streng veterinærkontroll til dyr predisponible for magesår, eller til dyr med tidligere intoleranse for NSAID. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Cimikoksib kan gi overfølsomhetsreaksjoner i huden, vask derfor hendene etter administrering. Ved kjent overfølsomhet for cimikoksib bør man unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke gis sammen med kortikosteorider eller andre NSAID. Tidligere behandling med andre antiinflammatoriske midler vil kunne føre til flere eller sterkere bivirkninger, og en behandlingsfri periode bør legges inn før oppstart med cimikoksib. Lengden på den behandlingsfrie perioden må ta hensyn til de farmakokinetiske egenskapene til det antiinflammatoriske middelet brukt tidligere.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes til avlstisper, drektige eller diegivende tisper. Studier på laboratoriedyr har vist effekt på fertilitet og fosterutvikling.

Dosering 

Anbefalt dosering er 2 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig, iht. doseringstabellen:

Kroppsvekt (kg)

Antall tabletter

Tabletter 8 mg

Tabletter 30 mg

Tabletter 80 mg

2

1/2

 

 

3

1

 

 

4

1

 

 

5

 

1/3

 

6

11/2

 

 

7-8

2

 

 

9-11

21/2

 

 

12

3

 

 

13-17

 

1

 

18-22

 

 

1/2

23-28

 

12/3

 

29-33

 

2

 

34-38

 

21/3

 

39-43

 

 

1

45-48

 

3

 

49-54

 

 

11/4

55-68

 

 

11/2

Valg av best egnet tablettstyrke eller deling av tablettene avgjøres av veterinæren basert på det enkelte tilfelle, men det skal ikke medføre betydelig over- eller underdosering. Behandlingsvarighet: Behandling av perioperative smerter ved ortopedisk kirurgi eller bløtdelskirurgi: 1 dose 2 timer før operasjon, deretter 3-7 dager med behandling iht. veterinærens vurdering. Smerte- og inflammasjonslindring i forbindelse med osteoartritt: 6 måneder. Ved langvarig behandling må dyret følges jevnlig opp av veterinær. Administrering: Til oral bruk. Kan gis med eller uten fôr. Tabletter 8 mg: Kan deles i 2 like halvdeler (1 delestrek). Tabletter 30 mg: Kan deles i 3 like deler (2 delestreker). Tabletter 80 mg: Kan deles i 4 like deler (3 delestreker).

Overdosering/Forgiftning

Ved doser 3 × og 5 × anbefalt dose gitt til hunder i en periode på 6 måneder, ble det registrert doserelatert økning i gastrointestinale forstyrrelser. Alle hundene som fikk høyeste dose var affiserte. Doserelaterte endringer i hematologi og antallet hvite blodlegemer, samt nyrefunksjon, ble også sett. Overdosering vil kunne gi gastrointestinal-, nyre- eller levertoksisitet hos ømfintlige eller utsatte hunder. Symptomatisk støttebehandling med midler som beskytter gastrointestinaltraktus samt infusjon av isoton saltoppløsning anbefales.

Oppbevaring og holdbarhet 

Halve tabletter skal oppbevares i brettet og må kastes etter 2 dagers oppbevaring.

 

Pakninger og SPC

Cimalgex, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
8 mg hund 8 stk. (blister) 153060 C
30 mg hund 8 stk. (blister) 199255 C
32 stk. (blister) 553869 C
80 mg hund 8 stk. (blister) 599277 C
32 stk. (blister) 118461 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2016