Cardisure vet.

Dechra


Hjertestimulerende middel.

QC01C E90 (Pimobendan)MIKSTUR, oppløsning 3,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Pimobendan 3,5 mg, benzylalkohol, glyserol, makrogol 300, povidon K90, propylenglykol, acesulfamkalium, steviolglykosider.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inotrop effekt. Stimulerer myokardet, dels ved å øke myokardets kalsiumfølsomhet og dels ved hemming av fosfodiesteraseaktiviteten (type III). Har også en vasodilaterende effekt gjennom hemming av fosfodiesterase III-aktiviteten. Ved bruk i tilfeller av valvulær insuffisiens i kombinasjon med furosemid, har preparatet vist å forbedre livskvalitet og forlenge forventet levetid. Ved bruk i et begrenset antall tilfeller av dilatert kardiomyopati hos store hunderaser i kombinasjon med standardbehandling, har preparatet vist å forbedre livskvalitet og forlenge forventet levetid.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 60-63%. Biotilgjengeligheten reduseres vesentlig ved samtidig fôrinntak.
Proteinbinding: 93%.
Fordeling: Vd: 2,6 liter/kg.
Halveringstid: For pimobendan 0,8 timer. Aktiv metabolitt 2 timer.
Metabolisme: En aktiv metabolitt dannes ved oksidativ demetylering.
Utskillelse: Primært via feces.

Indikasjoner 

Behandling av hund med kongestiv hjertesvikt som skyldes valvulær insuffisiens (mitral og/eller tricuspidal tilbakestrømning) eller dilatert kardiomyopati.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypertrofisk kardiomyopati eller kliniske tilstander hvor økning i minuttvolumet ikke er mulig pga. funksjonelle eller anatomiske årsaker (f.eks. aortastenose). Alvorlig nedsatt leverfunksjon da pimobendan primært metaboliseres i lever.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Svak positiv kronotrop effekt og oppkast. Disse bivirkningene er doseavhengige og kan unngås ved dosereduksjon. Forbigående diaré, anoreksi eller letargi. Økt tilbakestrømning gjennom mitralklaffen er sett ved kronisk behandling hos hunder med mitralklaffsykdom. Svært sjeldne (<1/10 000): Selv om en årsakssammenheng med pimobendan ikke er klart etablert kan tegn på primær hemostase (petekkier på slimhinnene, subkutane blødninger) observeres. Disse symptomene forsvinner ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved diabetes mellitus må blodglukose sjekkes regelmessig. Overvåkning av hjertefunksjonen og morfologi anbefales. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Utilsiktet inntak, spesielt hos barn, kan føre til takykardi, ortostatisk hypotensjon, ansiktsrødme og hodepine. Søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Virker irriterende på hud. Håndteres med forsiktighet for å unngå hudeksponering. Vask hendene etter bruk. Personer med overfølsomhet for innholdsstoffene bør unngå hudeksponering. Ved utilsiktet søl på hud, vask straks av med såpe og vann.

Interaksjoner 

Den pimobendaninduserte økningen i hjertets kontraktilitet svekkes ved bruk av kalsiumantagonistene verapamil og diltiazem og betablokkeren propranolol. I farmakologiske studier sees ingen interaksjon mellom hjerteglykosidet ouabain og pimobendan.

Drektighet/Laktasjon

Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist tegn på teratogen eller føtotoksisk effekt. Studiene har imidlertid vist tegn på maternotoksisk og embryotoksisk effekt ved høye doser, samt utskillelse i melk. Sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Bestem kroppsvekten nøyaktig før forskrivning for å sikre korrekt dosering. Hund: 0,2-0,6 mg/kg/dag. Dagsdosen bør fordeles på 2 doser (0,1-0,3 mg/kg tilsv. 0,3-0,8 ml pr. 10 kg, 2 ganger daglig), halve dosen om morgenen og den andre halve dosen ca. 12 timer senere. Foretrukket daglig dose er 0,5 mg/kg (0,25 mg/kg tilsv. 0,7 ml pr. 10 kg, 2 ganger daglig). Ved mild kongestiv hjertesvikt kan en dose i nedre del av doseringsområdet være tilstrekkelig. Dosen bør økes dersom det ikke observeres en tydelig respons innen 1 uke. Vedlikeholdsdosen bør justeres iht. sykdommens alvorlighetsgrad. Kan kombineres med et diuretikum, f.eks. furosemid. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater pga. manglende data. Administrering: Gis ca. 1 time før fôring. Gis direkte i munnen vha. vedlagte målesprøyte. Sprøyten er uegnet til bruk hos hunder <3,5 kg (dosering <0,1 ml).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Oppkast, positiv kronotrop effekt, apati, ataksi, bilyder eller hypotensjon. Behandling: Dosereduksjon og egnet symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar flasken og sprøyten i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 60 dager.

 

Pakninger

Cardisure vet., MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
3,5 mg/ml hund 42 ml (flaske m/doseringssprøyte) 102621 C
168 ml (flaske m/doseringssprøyte) 174786 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cardisure vet. MIKSTUR, oppløsning 3,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2022


Sist endret: 08.04.2022