Zyrtec

UCB


Antihistamin.

R06A E07 (Cetirizin)DRÅPER, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Lett søtlig, bitter smak.


MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 1 mg, flytende sorbitol 70%, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Banansmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Dråper og mikstur: Til voksne og barn ≥2 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.
Reseptfri bruk: Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Dråper: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (20 dråper) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (10 dråper) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (5 dråper) 2 ganger daglig.
Mikstur: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (10 ml, 2 fulle måleskjeer) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (5 ml, 1 full måleskje) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (2,5 ml, 1/2 måleskje) 2 ganger daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (1/2 tablett) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering for voksne med nedsatt nyrefunksjon:

Gruppe

Kreatininclearance
(ml/minutt)

Dosering og hyppighet

Normal

≥80

10 mg 1 gang daglig

Lett

50-79

10 mg 1 gang daglig

Moderat

30-49

5 mg 1 gang daglig

Alvorlig

<30

5 mg 1 gang annenhver dag

Sluttstadiet av nyresykdom - dialysepasienter

<10

Kontraindisert

Barn: Tablettene bør ikke gis til barn <6 år fordi formuleringen ikke tillater god nok dosetilpasning. En formulering beregnet til barn bør brukes. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt ut fra renal clearance, alder og kroppsvekt.
Administrering: Dråper: Helles i en skje eller fortynnes i vann og svelges umiddelbart. Ved fortynning bør vannmengden tilpasses mengden pasienten kan svelge. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Bør ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, hydroksyzin eller piperazinderivater. Alvorlig nyresvikt med kreatininclearance <10 ml/minutt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved faktorer som predisponerer for urinretensjon (f.eks. ryggmargslesjon, prostatahyperplasi), pga. mulig økt risiko. Forsiktighet anbefales ved epilepsi og risiko for kramper. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol eller andre CNS-dempende midler. Preparatet bør ikke gis til barn <2 år. En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus og/eller urticaria kan oppstå ved seponering, selv om disse symptomene ikke var til stede før behandlingsstart. I enkelte tilfeller kan symptomene være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør gå over når behandling gjenopptas. Miksturen inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Tablettene inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Metyl- og propylparahydroksybenzoat i dråper og mikstur kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen respons på legemidlet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data tyder ikke på maternal eller føto‑/embryotoksisitet. Forsiktighet bør utvises ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved amming.
Fertilitet: Dyrestudier og begrenset mengde humane data har ikke vist påvirkning av fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneTrombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte2, diaré1, kvalme2, munntørrhet2
Mindre vanligeDiaré
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, malaise
SjeldneØdem
Hjerte
SjeldneTakykardi
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
SjeldneUrticaria
Svært sjeldneAngioødem, fast lokalisert utbrudd
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose
Pruritus (intens kløe) og/eller urticaria etter seponering.
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Svært sjeldneAnafylaktisk sjokk
Lever/galle
SjeldneUnormal leverfunksjon (økte transaminaser, økt alkalisk fosfatase, γ-GT og bilirubin)
Ukjent frekvensHepatitt
Luftveier
VanligeFaryngitt2, rhinitt1
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi
Nevrologiske
VanligeHodepine2, somnolens, svimmelhet2
Mindre vanligeParestesi
SjeldneKramper
Svært sjeldneDysgeusi, dyskinesi, dystoni, synkope, tremor
Ukjent frekvensAmnesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Svært sjeldneDysuri, enurese
Ukjent frekvensUrinretensjon
Psykiske
Mindre vanligeAgitasjon
SjeldneAggresjon, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
Svært sjeldneTics
Ukjent frekvensMareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensØkt appetitt
Undersøkelser
SjeldneØkt vekt
Øre
Ukjent frekvensVertigo
Øye
Svært sjeldneAkkommodasjonsforstyrrelse, okulogyr krise, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte2, diaré1, kvalme2, munntørrhet2
GenerelleFatigue
LuftveierFaryngitt2, rhinitt1
NevrologiskeHodepine2, somnolens, svimmelhet2
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré
GenerelleAsteni, malaise
HudKløe, utslett
NevrologiskeParestesi
PsykiskeAgitasjon
Sjeldne
GenerelleØdem
HjerteTakykardi
HudUrticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Lever/galleUnormal leverfunksjon (økte transaminaser, økt alkalisk fosfatase, γ-GT og bilirubin)
NevrologiskeKramper
PsykiskeAggresjon, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
UndersøkelserØkt vekt
Svært sjeldne
Blod/lymfeTrombocytopeni
HudAngioødem, fast lokalisert utbrudd
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
NevrologiskeDysgeusi, dyskinesi, dystoni, synkope, tremor
Nyre/urinveierDysuri, enurese
PsykiskeTics
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, okulogyr krise, tåkesyn
Ukjent frekvens
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose
Pruritus (intens kløe) og/eller urticaria etter seponering.
Lever/galleHepatitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeAmnesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeMareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
ØreVertigo

1Sett hos barn 6 måneder-12 år.

2Sett hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring, diaré, svimmelhet, fatigue, hodepine, sykdomsfølelse, mydriasis, pruritus, rastløshet, søvnighet, somnolens, stupor, takykardi, tremor, urinretensjon.
Behandling: Symptomatisk eller støttende. Mageskylling kan overveies kort tid etter inntak. Fjernes ikke effektivt ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Antiallergisk effekt. Hemmer senfaserekruttering av eosinofile celler i huden og konjunktiva hos atopiske personer som eksponeres for allergener.
Absorpsjon: Cmax nås innen 1 ± 0,5 timer. Lineær kinetikk i området 5-60 mg.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Fordeling: Vd: 0,5 liter/kg.
Halveringstid: Hos voksne ca. 10 timer, hos barn 6-12 år ca. 6 timer, hos barn 2-6 år ca. 5 timer, hos små barn 6-24 måneder ca. 3,1 timer. Økt t1/2 ved nedsatt nyre- og leverfunksjon.
Utskillelse: 2/3 av dosen utskilles uendret i urin.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zyrtec, DRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml20 ml
154674
Blå resept
Byttegruppe
146,00C

Zyrtec, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml200 ml
036233
Blå resept
Byttegruppe
118,40C

Zyrtec, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg7 stk. (blister)
586602
-
Byttegruppe
*F
21 stk. (blister)
023053
-
Byttegruppe
*F
30 stk. (blister)
024101
-
Byttegruppe
*F
100 stk. (blister)
485342
Blå resept
Byttegruppe
418,30 (trinnpris 74,60)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.05.2019