Pravastatin Sandoz

Sandoz


Kolesterol- og triglyseridsenkende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A03 (Pravastatin)TABLETTER 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Pravastatinnatrium 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Brunt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Behandling av primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi som tillegg til endring i kosthold når slik endring og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. mosjon og vektreduksjon) ikke er tilstrekkelig. Primærforebyggelse: Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med moderat eller alvorlig hyperkolesterolemi som har høy risiko for en førstegangs kardiovaskulær hendelse, som tillegg til kostholdsendring. Sekundærforebyggelse: Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med myokardinfarkt eller ustabil angina pectoris i anamnesen og med normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som tillegg til behandling av andre risikofaktorer. Posttransplantasjon: Reduksjon av posttransplantasjonshyperlipidemi hos pasienter ved immunsuppressiv behandling etter organtransplantasjon.

Dosering

Sekundære årsaker til hyperkolesterolemi bør utelukkes, og pasientene gis en kolesterolsenkende diett som bør fortsettes under behandlingen.
Hyperkolesterolemi: Voksne: Anbefalt doseringsområde er 10-40 mg 1 gang daglig. Terapeutisk respons sees innen 1 uke, og maks. behandlingseffekt inntrer innen 4 uker. Lipidnivået bør kontrolleres med visse mellomrom og doseringen ev. justeres. Maks. døgndose er 40 mg.
Forebygging av hjerte-karsykdommer: Voksne: Vanlig start- og vedlikeholdsdose er 40 mg 1 gang daglig.
Posttransplantasjonsbehandling: Voksne: Anbefalt startdose er 20 mg 1 gang daglig ved samtidig immunsuppressiv behandling. Dosen kan justeres opp (maks. 40 mg daglig) under nøye medisinsk overvåkning ut fra respons i serumlipider.
Heterozygot familiær hyperkolesterolemi: Barn og ungdom (8-18 år): Anbefalt dosering for barn 8-13 år er 10-20 mg 1 gang daglig, ettersom doser >20 mg ikke er undersøkt. For ungdom 14-18 år anbefales 10-40 mg 1 gang daglig. For kvinner i fertil alder, se Graviditet, amming og fertilitet.
Samtidig terapi med andre legemidler: Ved samtidig bruk av gallesyrebindende resiner skal pravastatin gis enten 1 time før eller 4 timer etter resinet for å unngå redusert biotilgjengelighet. Ved samtidig bruk av immunsuppressiver (som ciklosporin) bør behandlingen startes med 20 mg pravastatin daglig, og titrering til 40 mg bør utføres med forsiktighet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Anbefalt startdose ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller signifikant nedsatt leverfunksjon er 10 mg 1 gang daglig. Dosen kan justeres opp under nøye medisinsk overvåkning ut fra respons i serumlipider. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig med mindre det foreligger spesielle risikofaktorer.
Administrering: Gis som 1 daglig dose, fortrinnsvis om kvelden. Svelges med et 1/2 glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv leversykdom f.eks. vedvarende forhøyede serumtransaminaser (ASAT, ALAT) over 3 × øvre normalgrense uten kjent årsak. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Behandling er ikke indisert når hyperkolesterolemi skyldes forhøyet HDL-kolesterol. Kombinasjon med fibrater anbefales ikke. Nytte-/risikoforholdet må evalueres nøye før behandlingsstart hos prepubertale barn. Forhøyede serumtransaminaser er sett. Spesiell forsiktighet bør utvises ved forhøyede transaminasenivåer. Dersom serumtransaminaser stiger til >3 × øvre referanseverdi og forblir på dette nivået, bør preparatet seponeres. Sjeldne tilfeller av fatal og ikke-fatal leversvikt er rapportert hos pasienter som tar statiner, inkl. pravastatin. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart dersom det oppstår alvorlig leverskade med kliniske symptomer og/eller hyperbilirubinemi eller gulsott. Dersom annen sammenheng ikke påvises, skal pravastatinbehandling ikke startes opp igjen. Forsiktighet bør utvises ved leversykdom i anamnesen og/eller ved stort alkoholinntak. Interstitiell lungesykdom er sett ved bruk av statiner, spesielt ved langtidsbehandling. Ved mistanke om interstitiell lungesykdom, skal statinbehandlingen seponeres. Pasienter med høy risiko for utvikling av diabetes (fastende glukose 5,6-6,9 mmol/liter, KMI >30 kg/m2, forhøyede triglyserider, hypertensjon) skal monitoreres både klinisk og biokjemisk iht. nasjonale retningslinjer. Tablettene inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Nyoppstått myalgi, myopati og i sjeldne tilfeller rabdomyolyse kan forekomme. Myopati må vurderes dersom uforklarlige muskelsymptomer (smerter, ømhet, muskelsvakhet eller muskelkramper) oppstår under behandling, og S-CK-nivåer bør måles. Ved S-CK-nivå >5 × øvre referansegrense eller alvorlige kliniske symptomer bør behandlingen seponeres midlertidig. Andre faktorer som kan gi forbigående muskelskade (f.eks. anstrengende mosjon, muskeltraume) bør tas i betraktning ved fortolkning av S-CK-nivået. S-CK bør måles før behandlingsstart ved predisponerende faktorer (f.eks. nedsatt nyrefunksjon, hypotyreoidisme, tidligere muskeltoksisitet ved bruk av statiner eller fibrater, arvelige muskellidelser i anamnesen hos pasienten eller i slekten, eller alkoholmisbruk), samt hos pasienter >65 år, spesielt ved tilstedeværelse av andre predisponerende faktorer. Ved sterkt forhøyet S-CK-nivå (>5 × øvre referansegrense) før behandlingsstart bør behandling ikke startes, og S-CK bør måles på nytt innen 5-7 dager for å bekrefte resultatet. Hvis uforklarlige muskelsymptomer opptrer under behandling bør dette rapporteres umiddelbart og S-CK måles. Ved betydelig forhøyet S-CK (>5 × øvre referansegrense) må behandlingen seponeres. Hvis muskulære symptomer er kraftige og gir daglig ubehag, bør seponering overveies selv om S-CK er <5 × øvre referansegrense. Gjenopptak av statinbehandlingen kan vurderes hvis symptomene forsvinner og S-CK-nivået normaliseres, men da med laveste dose og nøye oppfølging. Gjeninnføring av behandlingen anbefales ikke ved mistanke om arvelig muskelsykdom.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Risiko for og grad av muskellidelser ved statinterapi økes ved samtidig behandling med interagerende legemidler (f.eks. ciklosporin, klaritromycin og andre makrolider, eller niacin). Samtidig inntak av fibrater og statiner gir økt risiko for muskelrelaterte bivirkninger, f.eks. rabdomyolyse. Kombinasjonen pravastatin og fibrater (f.eks. gemfibrozil, fenofibrat) bør generelt unngås. Dersom kombinasjonen anses nødvendig skal pasienten følges nøye klinisk og med monitorering av S-CK. Effekten av pravastatin forsterkes ved samtidig terapi med et resin (f.eks. kolestyramin, kolestipol). Samtidig inntak reduserer biotilgjengeligheten for pravastatin med 40-50%. Samtidig behandling med ciklosporin gir økt systemisk eksponering for pravastatin. Oppstart av behandling eller opptitrering av dosen hos pasienter som samtidig behandles med vitamin K-antagonister (f.eks. warfarin) kan gi høyere INR, og seponering eller nedtitrering til redusert INR. I slike situasjoner er overvåkning av INR nødvendig. Pravastatin kan kombineres med legemidler som metaboliseres via CYP450-systemet. Makrolider har potensiale til å øke statineksponering når det brukes i kombinasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin, roksitromycin) pga. økt risiko for myopatier. Samtidig behandling med kolkisin eller systemisk fusidin kan øke risikoen for myopati inkl. rabdomyolyse. Dersom behandling med systemisk fusidinsyre er nødvendig, bør pravastatinbehandling seponeres. Statinbehandling kan påbegynnes igjen 7 dager etter siste dose med fusidinsyre. Klinisk og biologisk oppfølging anbefales ved samtidig behandling med kolkisin, spesielt ved oppstart. Risikoen for muskeltoksisitet er økt når statiner gis sammen med nikotinsyre. Forsiktighet må utvises dersom pravastatin gis på samme tidspunkt som rifampicin. Ingen interaksjon forventes ved dosering med minst 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet. Gis kun til kvinner i fertil alder når muligheten for svangerskap er liten og kvinnen er gjort oppmerksom på mulig risiko. Det må gis spesiell oppmerksomhet til ungdom som kan bli gravide, slik at de er inneforstått med potensiell risiko ved pravastatinbehandling i et svangerskap. Ved graviditet eller planlagt graviditet må behandlingen seponeres.
Amming: Passerer over i morsmelk. Kontraindisert under amming.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, halsbrann, kvalme, oppkast
Svært sjeldne Pankreatitt
Generelle
Mindre vanlige Tretthet
Hud
Mindre vanlige Hår/hodebunnsplager (f.eks. alopesi), kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Fotosensitivitetsreaksjon
Svært sjeldne Dermatomyositt
Ukjent frekvens Utslett inkl. lichenoid utslett
Immunsystemet
Svært sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktisk reaksjonangioødemlupus erythematosus-lignende syndrom)
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Seksuell dysfunksjon
Lever/galle
Svært sjeldne Fulminant levernekrose, gulsott, hepatitt
Ukjent frekvens Fatal og ikke-fatal leversvikt
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Senelidelser (spesielt tendinitt, i blant med seneruptur)
Svært sjeldne Myopati, myositt, polymyositt, rabdomyolyse (kan gi akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri)
Ukjent frekvens Immunmediert nekrotiserende myopati, muskel-skjelettforstyrrelser (f.eks. muskel-skjelettsmerter, artralgi, muskelkramper, myalgi, muskelsvakhet og økt CK)
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, insomni, svimmelhet, søvnforstyrrelse
Svært sjeldne Parestesi, perifer polynevropati (spesielt ved langtidsbruk)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Miksjonsforstyrrelse (f.eks. dysuri, hyppighet, nokturi)
Undersøkelser
Ukjent frekvens Økte transaminaser
Øye
Mindre vanlige Synsforstyrrelser (f.eks. tåkesyn, diplopi)

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, halsbrann, kvalme, oppkast
Generelle Tretthet
Hud Hår/hodebunnsplager (f.eks. alopesi), kløe, urticaria, utslett
Kjønnsorganer/bryst Seksuell dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemet Senelidelser (spesielt tendinitt, i blant med seneruptur)
Nevrologiske Hodepine, insomni, svimmelhet, søvnforstyrrelse
Nyre/urinveier Miksjonsforstyrrelse (f.eks. dysuri, hyppighet, nokturi)
Øye Synsforstyrrelser (f.eks. tåkesyn, diplopi)
Sjeldne
Hud Fotosensitivitetsreaksjon
Svært sjeldne
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Dermatomyositt
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktisk reaksjonangioødemlupus erythematosus-lignende syndrom)
Lever/galle Fulminant levernekrose, gulsott, hepatitt
Muskel-skjelettsystemet Myopati, myositt, polymyositt, rabdomyolyse (kan gi akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri)
Nevrologiske Parestesi, perifer polynevropati (spesielt ved langtidsbruk)
Ukjent frekvens
Hud Utslett inkl. lichenoid utslett
Lever/galle Fatal og ikke-fatal leversvikt
Muskel-skjelettsystemet Immunmediert nekrotiserende myopati, muskel-skjelettforstyrrelser (f.eks. muskel-skjelettsmerter, artralgi, muskelkramper, myalgi, muskelsvakhet og økt CK)
Undersøkelser Økte transaminaser

Klasseeffekter

Mareritt, amnesi, depresjon, sjeldne tilfeller av interstitiell lungesykdom, særlig ved langtidsbehandling. Diabetes mellitus; frekvens er avhengig av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende glukose ≥5,6 mmol/liter, KMI >30 kg/m2, forhøyede triglyserider, hypertensjonanamnesen).

Klasseeffekter

Mareritt, amnesi, depresjon, sjeldne tilfeller av interstitiell lungesykdom, særlig ved langtidsbehandling. Diabetes mellitus; frekvens er avhengig av tilstedeværelse eller fravær av risikofaktorer (fastende glukose ≥5,6 mmol/liter, KMI >30 kg/m2, forhøyede triglyserider, hypertensjonanamnesen).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring.
Behandling: En overdose bør behandles symptomatisk, og støttetiltak iverksettes ved behov. Ingen spesifikk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompetitiv kolesterolsyntesehemmer som spesifikt hemmer enzymet HMG-CoA-reduktase. Senker plasmanivåene av totalkolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglyserider. Plasmanivåene av HDL-kolesterol og apolipoprotein A øker. Den LDL-senkende effekten skjer via en økning av antall LDL-reseptorer og en reduksjon av VLDL-kolesterol som gir økt katabolisme og senket produksjon av LDL-kolesterol.
Absorpsjon: Rask. Ca. 34% absorberes, absolutt biotilgjengelighet er ca. 17%. Samtidig matinntak reduserer biologisk tilgjengelighet uten at den lipidsenkende effekten påvirkes. Cmax etter 1-11/2 time.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Vd 0,5 liter/kg.
Halveringstid: 11/2-2 timer. Systemisk clearance 0,81 liter/time/kg og renal clearance 0,38 liter/time/kg.
Metabolisme: Hovedmetabolitt er 3-α-OH-isomeren med 10-40 ganger lavere effekt enn pravastatin.
Utskillelse: Ca. 20% via urin, ca. 70% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pravastatin Sandoz, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 30 stk. (blister)
135408
Blå resept
Byttegruppe
169,00 (trinnpris 70,80) C
100 stk. (blister)
135419
Blå resept
Byttegruppe
478,60 (trinnpris 146,80) C
40 mg 30 stk. (blister)
019494
Blå resept
Byttegruppe
233,20 (trinnpris 91,50) C
100 stk. (blister)
135441
Blå resept
Byttegruppe
692,80 (trinnpris 218,00) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019