C10A A03_1 Pravastatin

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkolesterolemi: Behandling av primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi som tillegg til endring i kosthold når slik endring og annen ikke-farmakologisk behandling ikke er tilstrekkelig. Primær-forebyggelse: Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med moderat eller alvorlig hyperkolesterolemi som har høy risiko for en førstegangs kardiovaskulær hendelse, som tillegg til kostholdsendring. Sekundær-forebyggelse: Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med myokardinfarkt eller ustabil angina pectoris i anamnesen og med normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som tillegg til behandling av andre risikofaktorer. Posttransplantasjon: Reduksjon av posttransplantasjons-hyperlipidemi hos pasienter som får immunsuppresiv behandling etter organtransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)