Paclitaxel Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Cytostatikum.

L01C D01 (Paklitaksel)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 6 mg/ml: 1 ml inneh.: Paklitaksel 6 mg, etanol (vannfri), makrogolglyserolricinoleat, sitronsyre (vannfri).


Indikasjoner

Ovariekarsinom: Førstelinjebehandling av ovariecancer til pasienter med fremskreden sykdom eller restsykdom (>1 cm) etter innledende laparotomi, i kombinasjon med cisplatin. Andrelinjebehandling av metastatisk ovariekreft etter behandlingssvikt med platinabasert standardterapi. Brystkarsinom: Som adjuvant behandling av lymfeknutepositiv brystcancer etter behandling med antrasyklin og cyklofosfamid (AC) (som alternativ til forlenget AC-behandling). Førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastaserende brystkreft i kombinasjon med antrasyklin hos pasienter hvor antrasyklinbehandling er egnet, eller i kombinasjon med trastuzumab hos pasienter med overekspresjon av human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER-2) på et 3+ nivå bestemt ved immunhistokjemi hvor behandling med antrasykliner ikke er egnet. Som monoterapi for behandling av metastatisk brystkarsinom hos pasienter hvor standard antrasyklinbehandling har sviktet eller ikke er egnet. Avansert ikke småcellet lungekarsinom (NSCLC): I kombinasjon med cisplatin, til pasienter som ikke er egnet for potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling. Aids-relatert Kaposis sarkom (KS): Til behandling av pasienter med fremskreden aids-relatert Kaposis sarkom hvor liposomal antrasyklinbehandling har sviktet.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Paclitaxel Accord «Accord»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Paclitaxel Fresenius Kabi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
6 mg/ml 5 ml (hettegl.)
076373
-
-
1307,90 C
16,7 ml (hettegl.)
076384
-
-
4283,60 C
25 ml (hettegl.)
408343
-
-
6394,60 C
50 ml (hettegl.)
076395
-
-
12752,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.03.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2020