Paclitaxel Accord

Accord


Cytostatikum, taksan.

L01C D01 (Paklitaksel)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 6 mg/ml: 1 ml inneh.: Paklitaksel 6 mg, makrogolglyserolricinoleat 35 (polyoksyetylert 35 ricinusolje) 527 mg, vannfri etanol 391 mg. pH: 3-5,5. Osmolaritet: >4000 mosmol/liter.


Indikasjoner

Ovarialkarsinom: Førstelinjebehandling ved ovarialkreft, for behandling av pasienter med avansert ovarialkarsinom eller med residual sykdom (>1 cm) etter påbegynt laparotomi, i kombinasjon med cisplatin. Andrelinjebehandling ved ovarialkreft, for behandling av metastatisk karsinom i ovariene etter behandlingssvikt med platinaholdig standardterapi. Brystkarsinom: Adjuvant behandling for behandling av pasienter med nodepositiv-brystkarsinom etter behandling med antrasyklin og syklofosfamid (AC). Adjuvant behandling med paklitaksel bør anses som et alternativ til forlenget AC-behandling. Initial behandling av lokalavansert eller metastaserende brystkreft, enten i kombinasjon med et antrasyklin hos pasienter der antrasyklinbehandling er egnet, eller i kombinasjon med trastuzumab, hos pasienter som overuttrykker HER-2 på 3+-nivå bestemt med immunhistokjemi, og hvor behandling med antrasyklin ikke er egnet. Monoterapi for behandling av metastatisk karsinom i brystet hos pasienter hvor standardbehandling med antrasykliner ikke har hatt tilstrekkelig effekt, eller ikke er egnet. Avansert ikke-småcellet lungekarsinom: I kombinasjon med cisplatin for behandling av ikke-småcellet lungekarsinom (NSCLC) hos pasienter som ikke er egnet for potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling. Aids-relatert Kaposis sarkom: Behandling av pasienter med fremskreden aids-relatert Kaposis sarkom (KS) hvor tidligere behandling med liposomal antrasyklin har sviktet. Effektdata er begrenset.

Dosering

Skal kun administreres under tilsyn av kvalifisert onkolog i avdeling med spesialisering innen administrering av cytotoksiske midler. Paklitaksel bør administreres før cisplatin når det brukes i kombinasjon.
Premedisinering: Alle pasienter må premedisineres med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister.

Legemiddel

Dose

Administrering før paklitaksel

Deksametason

20 mg oral1 eller i.v

Oral: Ca. 12 og 6 timer

I.v.: 30-60 minutter

Difenhydramin2

50 mg i.v.

30-60 minutter

Cimetidin eller

300 mg i.v.

30-60 minutter

ranitidin

50 mg i.v.

30-60 minutter

18-20 mg for KS-pasienter. 2Eller tilsvarende antihistamin, f.eks. klorfeniramin.
Ovarialkarsinom: Førstelinjebehandling: Kombinasjonsterapi med paklitaksel og cisplatin anbefales. Avhengig av infusjonens varighet, anbefales 2 forskjellige doseringer: 175 mg/m2 som i.v. infusjon over 3 timer, etterfulgt av 75 mg/m2 cisplatin. Gjentas hver 3. uke. Alternativt gis 135 mg/m2 som i.v. infusjon over 24 timer etterfulgt av 75 mg/m2 cisplatin. Gjentas hver 3. uke. Andrelinjebehandling: 175 mg/m2 gitt over 3 timer, med 3 ukers mellomrom.
Brystkarsinom: Adjuvant behandling: 175 mg/m2 gitt over 3 timer, i 4 sykluser med 3 ukers mellomrom, etter AC-behandling. Førstelinjebehandling: I kombinasjon med doksorubicin (50 mg/m2) gis paklitaksel 220 mg/m2 i.v. over en periode på 3 timer, med et 3 ukers intervall mellom kurene. Paklitaksel gis 24 timer etter doksorubicin. I kombinasjon med trastuzumab gis 175 mg/m2 i.v. over en periode på 3 timer, med et 3 ukers intervall mellom kurene. Paklitakselinfusjonen kan starte dagen etter 1. trastuzumabdose eller umiddelbart etter påfølgende trastuzumabdoser hvis foregående trastuzumabdose ble godt tolerert. Andrelinjebehandling: 175 mg/m2 gitt over 3 timer, med 3 ukers mellomrom mellom hver kur.
NSCLC: 175 mg/m2 gitt over 3 timer etterfulgt av cisplatin 80 mg/m2, med 3 ukers mellomrom mellom hver kur.
Aids-relatert KS: 100 mg/m2 som 3 timers i.v. infusjon annenhver uke.
Doseendringer: Påfølgende paklitakseldoser bør fastsettes etter vurdering av individuell toleranse. Bør ikke gis på nytt før nøytrofiltallet er ≥1500/mm3 (≥1000/mm3 for KS-pasienter) og blodplatetallet er ≥100 000/mm3 (≥75 000/mm3 for KS-pasienter). Ved alvorlig nøytropeni (nøytrofiltall <500/mm3 i 1 uke eller lengre) eller alvorlig perifer nevropati, bør dosen reduseres med 20% for påfølgende kurer (25% for KS-pasienter).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Utilstrekkelige data til å kunne anbefale doseendring ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Tilberedning/Håndtering: For forhåndsregler ved håndtering, se SPC. Konsentratet fortynnes før bruk i 0,9% natriumklorid injeksjonsvæske, 5% glukose injeksjonsvæske eller Ringers injeksjonsvæske (5% glukose), til en sluttkonsentrasjon på 0,3-1,2 mg/ml. Utfelling er sett, vanligvis mot slutten av en 24-timers infusjonsperiode. Infusjonsvæsken bør undersøkes jevnlig, og infusjonen skal stoppes ved utfelling. Risikoen for utfelling kan reduseres ved å bruke infusjonsvæsken så snart som mulig etter fortynning, og unngå kraftig omrøring, vibrering eller risting.
Administrering: Til i.v. bruk. Intraarteriell administrering må unngås. Bør administreres via et innebygd filter med mikroporøs membran hvor porestørrelsen er høyst 0,22 μm.

Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Pasienter med nøytrofiltall <1500/mm3 (<1000/mm3 for KS-pasienter), ved behandlingsoppstart. Samtidige alvorlige ukontrollerte infeksjoner hos KS-pasienter. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Det anbefales nøye overvåkning av infusjonsstedet for mulig infiltrasjon under administrering grunnet mulighet for ekstravasasjon. Overfølsomhetsreaksjoner: Infusjonsvæsken inneholder polyoksyetylert 35 ricinusolje, som kan føre til alvorlige, allergiske reaksjoner. Betydelige overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå, og egnet utstyr til behandling av slike reaksjoner bør være tilgjengelig. Pasienten skal premedisineres, se Dosering. Ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner skal paklitakselinfusjonen avbrytes omgående, symptomatisk behandling iverksettes, og paklitaksel gis ikke til pasienten igjen. Benmargssuppresjon: Primært nøytropeni. Dosebegrensende toksisitet. Hyppig blodtelling bør iverksettes. For doseendringer, se Dosering. Nedsatt leverfunksjon: Økt risiko for toksisitet ved nedsatt leverfunksjon, spesielt myelosuppresjon av grad 3-4. Pasienten skal overvåkes nøye for utvikling av kraftig myelosuppresjon. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlige kardiale ledningsforstyrrelser: Rapportert sjeldent med paklitaksel som monoterapi. Ved signifikante kardiale ledningsforstyrrelser under administrering av paklitaksel, skal egnet behandling gis og hjertet overvåkes kontinuerlig under påfølgende paklitakselbehandling. Hypo- og hypertensjon samt bradykardi er sett. Pasienten er vanligvis asymptomatisk, og trenger som regel ikke behandling. Hyppig overvåkning av vitale tegn anbefales, spesielt under 1. time med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser er sett hyppigere ved NSCLC enn ved bryst- eller ovarialkarsinom. Enkelttilfelle av hjertesvikt er observert i studie på aids-KS. Hjertefunksjonen må overvåkes nøye ved kombinasjon med doksorubicin/trastuzumab til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft. Pasienten skal vurderes mht. kardial status, herunder anamnese, fysisk undersøkelse, EKG, ekkokardiogram og/eller MUGA-skanning. Hjertefunksjonen bør overvåkes under behandlingen (f.eks. hver 3. måned). Overvåkning kan bidra til å identifisere pasienter som utvikler hjertedysfunksjon, og behandlende lege bør nøye vurdere kumulativ antrasyklindose (mg/m2) når frekvens for måling av ventrikkelfunksjonen bestemmes. Ved indikasjon på svekket hjertefunksjon, også asymptomatisk, bør behandlende lege nøye vurdere kliniske fordeler ved videre behandling mot risiko for utvikling av hjerteskade, herunder potensielt irreversibel skade. Ved fortsatt behandling, bør hjertefunksjonen monitoreres oftere (f.eks. hver 1.-2. kur). Nevropati: Forekommer hyppig, men sjelden alvorlige symptomer. I alvorlige tilfeller anbefales dosereduksjon, se Dosering. Høyere forekomst av alvorlig nevrotoksisitet er sett ved NSCLC og ved ovarialkreft (førstelinjebehandling), etter administrering av paklitaksel som 3-timers infusjon sammen med cisplatin. Strålebehandling: Kombinasjon med strålebehandling av lungene, uavhengig av behandlingsrekkefølge, kan bidra til utvikling av interstitiell pneumonitt. Pseudomembranøs kolitt: Rapportert i sjeldne tilfeller, inkl. hos pasienter som ikke ble behandlet samtidig med antibiotika. Skal tas i betraktning ved differensialdiagnostisering av alvorlig eller vedvarende diaré som oppstår under eller like etter paklitakselbehandling. Alvorlig mukositt: Sjelden hos KS-pasienter. Ved alvorlige bivirkninger, bør paklitakseldosen reduseres med 25%. Alkohol: Inneholder etanol og oppmerksomhet bør utvises mht. CNS-påvirkning og andre bivirkninger. Evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner kan reduseres pga. alkoholinnholdet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det anbefales at paklitaksel administreres før cisplatin. Administrering av paklitaksel etter cisplatin gir kraftigere myelosuppresjon samt ca. 20% reduksjon av clearance for paklitaksel. Samtidig bruk av cisplatin kan gi økt risiko for nyresvikt sammenlignet med cisplatin alene ved gynekologiske kreftformer. Paklitaksel bør gis 24 timer etter doksorubicin ved initial behandling av metastaserende brystkreft, da eliminasjonen av doksorubicin og dens aktive metabolitt kan reduseres hvis preparatene administreres nærmere i tid. Forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som er kjent for å hemme eller indusere CYP2C8 eller CYP3A4 f.eks. proteasehemmere.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Svært begrensede data. Mistenkes å gi alvorlige misdannelser når administrert under graviditet. Kjent for å være både embryotoksisk og føtotoksisk hos kaniner, og å redusere fertilitet hos rotter. Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Skal ikke brukes av fertile kvinner som ikke bruker effektiv prevensjon, med mindre kvinnens kliniske tilstand krever paklitakselbehandling. Fertile kvinner bør bruke effektiv prevensjon under og frem til 6 måneder etter behandling. Hormonell prevensjon er kontraindisert ved hormonreseptorpositive tumorer. Menn som behandles med paklitaksel rådes til å ikke gjøre en kvinne gravid under og frem til 6 måneder etter behandling.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Kontraindisert.
Fertilitet: Gir infertilitet hos hannrotter. Menn bør søke råd vedrørende nedfrysing av sæd før behandling, pga. risiko for irreversibel infertilitet.

 

Bivirkninger

Monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, benmargssuppresjon, blødning, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Sjeldne Febril nøytropeni
Svært sjeldne Akutt myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom
Ukjent frekvens Disseminert intravaskulær koagulasjon
Gastrointestinale
Svært vanlige Brekning, diaré, kvalme, mukositt
Sjeldne Intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, iskemisk kolitt, pankreatitt
Svært sjeldne Ascites, forstoppelse, mesenterial trombose, nøytropen kolitt, pseudomembranøs kolitt, øsofagitt
Generelle
Vanlige Reaksjoner på injeksjonsstedet (herunder lokalisert ødem, smerter, erytem, indurasjon, enkelte ganger kan ekstravasasjon føre til cellulitt, hudfibrose og hudnekrose)
Sjeldne Asteni, dehydrering, feber, malaise, ødem
Hjerte
Vanlige Bradykardi
Mindre vanlige AV-blokk og synkope, asymptomatisk ventrikkeltakykardi, hjerteinfarkt, kardiomyopati, takykardi med bigemini
Sjeldne Hjertesvikt
Svært sjeldne Atrieflimmer, supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanlige Alopesi
Vanlige Forbigående milde endringer i negler og hud
Sjeldne Erytem, kløe, utslett
Svært sjeldne Eksfoliativ dermatitt, epidermal nekrolyse, erythema multiforme, onykolyse (benytt solbeskyttelse på hender og føtter), Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
Ukjent frekvens Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sklerodermi
Immunsystemet
Svært vanlige Mindre overfølsomhetsreaksjoner (primært overdreven rødhet og utslett)
Mindre vanlige Signifikante overfølsomhetsreaksjoner som krever behandling (f.eks. hypotensjon, angioødem, respirasjonsbesvær, generalisert urticaria, frysninger, ryggsmerter, brystsmerter, takykardi, magesmerter, smerter i lemmer, smerter i ekstremitetene, diaforese og hypertensjon)
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne Anafylaktisk sjokk
Ukjent frekvens Bronkospasme
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon (primært infeksjon i urinveiene og øvre luftveier), tilfeller av fatalt utfall
Mindre vanlige Septisk sjokk
Sjeldne Peritonitt, pneumoni, sepsis
Kar
Svært vanlige Hypotensjon
Mindre vanlige Hypertensjon, tromboflebitt, trombose
Svært sjeldne Sjokk
Ukjent frekvens Flebitt
Lever/galle
Svært sjeldne Hepatisk encefalopati (begge med rapporterte tilfeller av fatalt utfall), levernekrose
Luftveier
Sjeldne Dyspné, interstitiell pneumoni, lungeembolisme, lungefibrose, pleuraeffusjon, respirasjonssvikt
Svært sjeldne Hoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi
Ukjent frekvens Systemisk lupus erythematosus
Nevrologiske
Svært vanlige Nevrotoksisitet (primært perifer nevropati)1
Sjeldne Motorisk nevropati (med lettere distal svakhet som følge)1
Svært sjeldne Ataksi, autonom nevropati (med paralytisk ileus og ortostatisk hypotensjon som følge)1, encefalopati, generalisert tonisk-klonisk anfall, hodepine, krampeanfall, svimmelhet
Psykiske
Svært sjeldne Forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Anoreksi
Ukjent frekvens Tumorlysesyndrom
Undersøkelser
Vanlige Alvorlig økt ALP, alvorlig økt ASAT
Mindre vanlige Alvorlig økt bilirubin
Svært sjeldne Økt kreatinin i blod
Øre
Svært sjeldne Hørselstap, ototoksisitet, tinnitus, vertigo
Øye
Svært sjeldne Forstyrrelser av synsnerven og/eller synet (flimmerskotom), spesielt hos pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt
Ukjent frekvens Fotopsi, makulaødem, mouches volantes

Monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, benmargssuppresjon, blødning, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Brekning, diaré, kvalme, mukositt
Hud Alopesi
Immunsystemet Mindre overfølsomhetsreaksjoner (primært overdreven rødhet og utslett)
Infeksiøse Infeksjon (primært infeksjon i urinveiene og øvre luftveier), tilfeller av fatalt utfall
Kar Hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Nevrotoksisitet (primært perifer nevropati)1
Vanlige
Generelle Reaksjoner på injeksjonsstedet (herunder lokalisert ødem, smerter, erytem, indurasjon, enkelte ganger kan ekstravasasjon føre til cellulitt, hudfibrose og hudnekrose)
Hjerte Bradykardi
Hud Forbigående milde endringer i negler og hud
Undersøkelser Alvorlig økt ALP, alvorlig økt ASAT
Mindre vanlige
Hjerte AV-blokk og synkope, asymptomatisk ventrikkeltakykardi, hjerteinfarkt, kardiomyopati, takykardi med bigemini
Immunsystemet Signifikante overfølsomhetsreaksjoner som krever behandling (f.eks. hypotensjon, angioødem, respirasjonsbesvær, generalisert urticaria, frysninger, ryggsmerter, brystsmerter, takykardi, magesmerter, smerter i lemmer, smerter i ekstremitetene, diaforese og hypertensjon)
Infeksiøse Septisk sjokk
Kar Hypertensjon, tromboflebitt, trombose
Undersøkelser Alvorlig økt bilirubin
Sjeldne
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, iskemisk kolitt, pankreatitt
Generelle Asteni, dehydrering, feber, malaise, ødem
Hjerte Hjertesvikt
Hud Erytem, kløe, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse Peritonitt, pneumoni, sepsis
Luftveier Dyspné, interstitiell pneumoni, lungeembolisme, lungefibrose, pleuraeffusjon, respirasjonssvikt
Nevrologiske Motorisk nevropati (med lettere distal svakhet som følge)1
Svært sjeldne
Blod/lymfe Akutt myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom
Gastrointestinale Ascites, forstoppelse, mesenterial trombose, nøytropen kolitt, pseudomembranøs kolitt, øsofagitt
Hjerte Atrieflimmer, supraventrikulær takykardi
Hud Eksfoliativ dermatitt, epidermal nekrolyse, erythema multiforme, onykolyse (benytt solbeskyttelse på hender og føtter), Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk
Kar Sjokk
Lever/galle Hepatisk encefalopati (begge med rapporterte tilfeller av fatalt utfall), levernekrose
Luftveier Hoste
Nevrologiske Ataksi, autonom nevropati (med paralytisk ileus og ortostatisk hypotensjon som følge)1, encefalopati, generalisert tonisk-klonisk anfall, hodepine, krampeanfall, svimmelhet
Psykiske Forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Undersøkelser Økt kreatinin i blod
Øre Hørselstap, ototoksisitet, tinnitus, vertigo
Øye Forstyrrelser av synsnerven og/eller synet (flimmerskotom), spesielt hos pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon
Hud Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sklerodermi
Immunsystemet Bronkospasme
Kar Flebitt
Muskel-skjelettsystemet Systemisk lupus erythematosus
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Øye Fotopsi, makulaødem, mouches volantes

1Kan vedvare utover 6 måneder etter seponering av paklitaksel.

Kombinasjonsbehandling

Flere bivirkninger er sett med økt frekvens ved kombinasjonsterapi. Se SPC.

Kombinasjonsbehandling

Flere bivirkninger er sett med økt frekvens ved kombinasjonsterapi. Se SPC.

Aids-relatert KS

Med unntak av hematologiske og hepatiske bivirkninger, er frekvens og alvorlighetsgrad av bivirkninger generelt sett lik hos KS-pasienter og pasienter behandlet med paklitaksel som monoterapi mot andre typer solide tumorer. Benmargssuppresjon er primær dosebegrensende toksisitet. For detaljer, se SPC.

Aids-relatert KS

Med unntak av hematologiske og hepatiske bivirkninger, er frekvens og alvorlighetsgrad av bivirkninger generelt sett lik hos KS-pasienter og pasienter behandlet med paklitaksel som monoterapi mot andre typer solide tumorer. Benmargssuppresjon er primær dosebegrensende toksisitet. For detaljer, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Benmargssuppresjon, perifer nevrotoksisitet og mukositt. Overdose barn kan være forbundet med akutt etanolforgiftning.
Behandling: Pasienten overvåkes nøye. Behandling rettes mot de viktigste, forventede toksiske effektene.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fremmer dannelse av mikrotubuli fra tubulindimere, stabiliserer mikrotubuli ved å hindre depolymerisering og hemmer normal reorganiseringen av mikrotubulinettverket, som er vital ved interfase og mitotiske cellefunksjoner. Induserer dannelsen av unormale grupperinger eller bunter av mikrotubuli gjennom hele cellesyklusen og multiple astere av mikrotubuli under mitosen. For farmakokinetikk av KS-pasienter, se SPC.
Proteinbinding: 89-98% (in vitro).
Fordeling: Ikke helt klarlagt. Etter i.v. administrering gjennomgår paklitaksel en tofaset reduksjon i plasmakonsentrasjon. Doseforhøyelsen i forbindelse med 3-timers infusjon medfører ikke-lineær farmakokinetikk. Når dosen øker fra 135 til 175 mg/m2, øker Cmax med 75% og (AUC) med 81%. Vdss: 198-688 liter/m2, hvilket tyder på omfattende ekstravasal distribusjon og/eller vevsbinding.
Halveringstid: 3-52,7 timer.
Metabolisme: Primært via CYP450-enzymer (CYP2C8 og CYP3A4).
Utskillelse: Mengde uendret legemiddel gjenfunnet i urin er 1,3-12,6% av dosen, noe som tyder på omfattende ikke-renal clearance. Hepatisk metabolisme og biliær clearance er mulige hovedmekanismer for eliminering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 25°C i ytteremballasjen beskyttet mot lys. Etter åpning før fortynning: Fra et mikrobiologisk ståsted kan legemidlet oppbevares i maks. 28 dager ved 25°C etter åpning. Bruk etter andre oppbevaringstider og -betingelser skjer på brukerens eget ansvar. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk av klargjort infusjonsvæske er vist ved 5°C og ved 25°C i 7 dager ved fortynning i 5% glukose injeksjonsvæske, og i 14 dager ved fortynning i 0,9% natriumkloridinjeksjonsvæske. Fra et mikrobiologisk ståsted bør infusjonsvæsken brukes omgående. Oppbevaringstid og -betingelser før og under bruk er brukerens ansvar, og er normalt maks. 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Paclitaxel Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
6 mg/ml 5 ml (hettegl.)
373020
-
-
1307,90 C
16,7 ml (hettegl.)
075626
-
-
4283,60 C
25 ml (hettegl.)
539629
-
Byttegruppe
6394,60 C
50 ml (hettegl.)
389475
-
Byttegruppe
12752,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.07.2020