Femar

Novartis


Aromatasehemmer.

L02B G04 (Letrozol)TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv invasiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. Førstelinjebehandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal endokrin status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Neoadjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv, HER-2-negativ brystkreft hvor kjemoterapi ikke er egnet og akutt operasjon ikke er indisert. Effekt er ikke vist hos pasienter med hormonreseptor-negativ brystkreft.

Dosering

Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg 1 gang daglig. Ved avansert eller metastatisk brystkreft bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon er vist. Adjuvant behandling og utvidet adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall. I en adjuvant setting kan også sekvensiell behandling vurderes (letrozol i 2 år etterfulgt av tamoksifen i 3 år). I en neoadjuvant setting, kan behandling fortsettes i 4-8 måneder for å etablere optimal tumorreduksjon. Hvis responsen ikke er adekvat, bør behandlingen avsluttes og operasjon planlegges og/eller videre behandlingsalternativer diskuteres med pasienten.
Glemt dose: Glemt dose tas så fort pasienten husker det, men dersom det snart er tid for neste dose (i løpet av 2-3 timer), bør den glemte dosen utelates og vanlig doseringsplan følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon med ClCR ≥10 ml/minutt, og ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Utilstrekkelig data mht. ClCR <10 ml/minutt eller ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Barn og ungdom: Ikke anbefalt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Premenopausal endokrin status, graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Menopause: Ved usikker postmenopausal status må LH-, FSH- og/eller østradiolnivå måles før behandlingsstart for å fastsette sikker postmenopausal endokrin status. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler ved bruk ved ClCR <10 ml/minutt. Nøye nytte-/risikovurdering bør foretas før behandling. Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) er systemisk eksponering og terminal t1/2 omtrent doblet sammenlignet med friske frivillige. Slike pasienter bør derfor overvåkes nøye. Nøye nytte-/risikovurdering bør utføres før behandling. Skjelett: Hos kvinner med tidligere osteoporose og/eller frakturer, eller som har økt osteoporoserisiko, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes før adjuvant og utvidet adjuvant behandling startes. Disse kvinnene bør overvåkes under og etter behandling. Behandling eller forebygging av osteoporose bør initieres og overvåkes nøye når nødvendig. I en adjuvant setting kan sekvensiell behandling (se Dosering) vurderes avhengig av pasientens sikkerhetsprofil. Tendinitt og seneruptur: Er sett. Nøye overvåkning og egnede tiltak (f.eks. immobilisering) må iverksettes for den aktuelle senen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tretthet og svimmelhet kan oppstå, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig administrering av letrozol og tamoksifen, andre antiøstrogener eller behandling med østrogen bør unngås, da disse substansene kan redusere farmakologisk effekt av letrozol. Letrozol hemmer CYP2A6 og til en viss grad CYP2C19 in vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med andre legemidler der eliminasjonen hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. fenytoin, klopidrogel).

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner. Bør bare brukes til kvinner med fastsatt postmenopausal status. Til tross for fastsatt postmenopausal status ved behandlingsstart, må legen diskutere behov for adekvat prevensjon når nødvendig.
Fertilitet: Letrozol reduserer østrogenproduksjonen via aromatasehemming. Hos premenopausale kvinner fører hemming av østrogensyntesen til økte gonadotropinnivåer (LH, FSH). Økte FSH-nivåer stimulerer deretter folikkelvekst, og kan indusere eggløsning.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Isolerte tilfeller med overdosering med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen bør være symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer.
Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen av sirkulerende østrogen, kan veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale pasienter med avansert brystkreft har daglige doser på 0,1-5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen av østradiol, østron og østronsulfat med 75-95% i forhold til baseline hos alle de behandlede pasientene.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%. Cmax oppnås 1-2 timer etter inntak.
Proteinbinding: Ca. 60%, hovedsakelig til albumin (55%).
Fordeling: Tilsynelatende Vd: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter er ca. 80% av plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Ca. 2-4 dager. Overproporsjonalitet er sett ved daglige doser høyere enn anbefalt dose.
Metabolisme: I lever, via CYP3A4 og CYP2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin, noe i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Femar, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2,5 mg 30 stk. (blister)
184259
Blå resept
Byttegruppe
526,50 (trinnpris 374,00) C
100 stk. (blister)
184275
Blå resept
Byttegruppe
1670,30 (trinnpris 1099,50) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.01.2021