Carboplatin Accord

Accord


Cytostatikum, platinaforbindelse.

L01X A02 (Karboplatin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Karboplatin 10 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Avansert ovariecancer av epitelial opprinnelse som førstelinjebehandling eller andrelinjebehandling etter at annen behandling har mislyktes. Småcellet lungecancer.

Dosering

Anbefalt dose til tidligere ikke-behandlede voksne med normal nyrefunksjon, dvs. med ClCR >60 ml/minutt, er 400 mg/m2 gitt over 15-60 minutter. En alternativ metode for å fastsette dosering er Calverts formel, hvor det tas hensyn til pasientens glomerulære filtrasjonsrate (GFR): Dose (mg) = planlagt AUC (mg/ml × minutt) × (GFR ml/minutt + 25).

Planlagt AUC

 

Planlagt kjemoterapi

 

Pasientstatus

5-7 mg/ml × minutt

 

karboplatin monoterapi

 

tidligere ubehandlet

4-6 mg/ml × minutt

 

karboplatin monoterapi

 

tidligere behandlet

4-6 mg/ml × minutt

 

karboplatin + syklofosfamid

 

tidligere ubehandlet

NB! Ved beregning av dosen ifølge Calverts formel får man ut denne i mg, ikke i mg/m2. Behandlingen skal ikke gjentas før 4 uker etter forrige karboplatinkur og/eller før nøytrofiltallet er minst 2000 celler/mm3 og blodplatetallet er minst 100 000 celler/mm3. En reduksjon av initialdosen med 20-25% anbefales for pasienter med risikofaktorer som f.eks. tidligere myelosuppressiv behandling og dårlig allmenntilstand (ECOG-Zubrod 2-4 eller Karnofsky <80). Bestemmelse av hematologisk nadir ved ukentlige blodcelletellinger under de første behandlingskurene anbefales for en ev. fremtidig dosejustering. Bruk av karboplatin i kombinasjon med andre myelosuppressive legemidler krever dosejusteringer iht. valgt regime.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med ClCR <60 ml/minutt har økt risiko for å utvikle myelosuppresjon. Optimal bruk krever adekvat dosejustering og hyppig monitorering av både hematologisk nadir og nyrefunksjon. Ved GFR <20 ml/minutt er karboplatin kontraindisert. Se for øvrig Forsiktighetsregler. Barn: Uilstrekkelig erfaring, spesifikke doseanbefalinger kan ikke gis. Eldre: Initial eller påfølgende dosejustering kan være nødvendig, avhengig av pasientens fysiske tilstand.
Tilberedning/Håndtering: Kanyler, sprøyter, katetre eller i.v. utstyr som inneholder aluminiumsdeler som kan komme i kontakt med karboplatin skal ikke brukes ved tilberedning eller administrering. Aluminium reagerer med karboplatin og gir sort utfelling og tap av effekt. Karboplatin skal fortynnes før infusjon, enten med 5% glukose- eller 0,9% natriumkloridoppløsning, til konsentrasjoner så lave som 0,5 mg/ml, se pakningsvedlegg.
Administrering: Fortynnet infusjonsvæske skal kun gis som i.v. infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig myelosuppresjon. Blødende svulster. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤30 ml/minutt) Samtidig bruk av gulfebervaksine. Ved alvorlige allergiske reaksjoner på andre platinaforbindelser.

Forsiktighetsregler

Skal kun gis under oppsyn av kvalifisert lege med erfaring i bruk av cytostatika. Fasiliteter for diagnostikk og behandling må til enhver tid være tilgjengelig for håndtering av behandling og mulige komplikasjoner. Myelosuppresjon, nedsatt nyrefunksjon: Myelosuppresjon er nært forbundet med renal clearance. Pasienter med unormal nyrefunksjon, eller som samtidig bruker andre legemidler med nefrotoksisk potensial, vil sannsynligvis oppleve alvorligere og mer langvarig myelotoksisitet, spesielt trombocytopeni. Hyppighet, alvorlighet og varighet vil trolig øke hos pasienter som tidligere har fått omfattende karboplatin- eller cisplatinbehandling, har dårlig allmenntilstand og er aldrende. Parametre for nyrefunksjon skal derfor vurderes nøye både før, under og etter behandling. Perifer blodtelling skal tas under og etter behandling. Myelosuppressive effekter kan være additive til effekter ved samtidig kjemoterapibehandling, og kombinasjon av karboplatin med andre myelosuppressive midler kan derfor kreve modifisering av dosering/tidspunkt for å minimere denne effekten. Pasienter med alvorlig og vedvarende myelosuppresjon har høy risiko for infeksiøse komplikasjoner, inkl. dødsfall. Om noe av dette forekommer under behandling skal dosemodifisering eller seponering overveies. Hematologiske parametre: Behandlingskurer med karboplatin skal under normale omstendigheter ikke gjentas oftere enn 1 gang pr. måned. Trombocytopeni, leukopeni og anemi forekommer etter infusjon. Hyppig kontroll av perifer blodstatus anbefales fra begynnelse til slutt og etter behandling, og deretter ukentlig. Dette overvåker toksisiteten og bidrar til å bestemme nadir og gjenvinning av hematologiske parametre, samt påfølgende dosejusteringer. De laveste nivåene av blodplater sees som regel mellom dag 14-21 i innledende behandling. Større reduksjon observeres hos pasienter som tidligere har fått omfattende myelosuppressiv kjemoterapi. Laveste nivå av hvite blodceller oppstår som regel mellom dag 14-28 i innledende behandling. Hvis nivåene synker <2000 celler/mm3 eller for blodplater <100 000 celler/mm3, bør det vurderes å utsette behandlingen til benmarggjenvinning er påvist (tar normalt 5-6 uker). Transfusjoner kan bli nødvendig, og dosereduksjoner anbefales ved påfølgende behandlinger. Anemi er hyppig og kumulativ, men krever sjelden transfusjon. Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning. Karboplatin skal seponeres første gang det noteres tegn på HUS. Nyresvikt er ikke garantert reversibel ved seponering, og dialyse kan bli nødvendig. Hemolytisk anemi, med tilstedeværelse av serologiske legemiddelinduserte antistoffer, er sett, og kan være dødelig. Akutt promyelocystisk leukemi og myelodysplastisk syndrom (MDS)/akutt myeloid leukemi (AML) er sett flere år etter karboplatinbehandling. Hepatisk venookkulsiv sykdom, inkl. fatal, er sett. Pasienten skal overvåkes for symptomer på unormal leverfunksjon eller portal hypertensjon. Tumorlysesyndrom (TLS) er sett etter bruk av karboplatin alene eller i kombinasjon. Pasienter med høy risiko for TLS skal overvåkes nøye, og egnede forholdsregler må tas. Karboplatin kan gi kvalme og oppkast. Premedisinering med antiemetika er gunstig for å redusere hyppighet og intensitet av disse. Allergiske reaksjoner: Allergiske reaksjoner er rapportert, se Bivirkninger. Kryssreaksjoner, inkl. fatale, er sett. Pasienten bør observeres nøye for mulige allergiske reaksjoner, og gis relevant behandling, inkl. antihistaminer, adrenalin og/eller glukokortikoider. Nevrologi/hørsel: Det skal utføres rutinemessig nevrologisk evaluering og hørselskontroll, spesielt ved høye karboplatindoser. Nevrotoksisitet, som f.eks. parestesi, reversibelt bakre leukoencefalopati-syndrom (RPLS), tap av dype senereflekser og ototoksisitet, er mer sannsynlige hos pasienter som tidligere har fått cisplatinbehandling, annen platinabehandling eller behandling med andre ototoksiske legemidler. Karsinogent potensial: Forbindelser med lignende virkningsmekanismer og mutagenisitet er karsinogene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi kvalme og oppkast som kan ha en indirekte negativ effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av levende, svekkede vaksiner er ikke anbefalt grunnet risiko for systemisk, mulig fatal sykdom. Samtidig behandling med nefrotoksiske eller ototoksiske legemidler som aminoglykosider, vankomycin, kapreomycin og diuretika anbefales ikke (kan gi økt eller forverret toksisitet pga. karboplatininduserte forandringer i renal clearance). Når karboplatin kombineres med andre myelosuppressive forbindelser, kan karboplatins og/eller de andre forbindelsenes myelosuppressive effekt potenseres. Samtidig bruk av andre nefrotoksiske preparater vil sannsynligvis medføre en mer alvorlig og langvarig myelotoksisitet, pga. redusert renal karboplatinclearance. Forsiktighet skal utvises når karboplatin brukes samtidig med warfarin, da tilfeller av økt INR er rapportert. Karboplatin kan gi reduksjon i serumnivåer av fenytoin ved samtidig bruk, noe som kan føre til tilbakevending av anfall, og en økning av fenytoindosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av karboplatin og chelat-dannere bør unngås, da det i teorien kan føre til en reduksjon av karboplatins effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Karboplatin er gentoksisk. Kvinner i fertil alder skal rådes til å unngå å bli gravide ved å bruke effektive antikonseptiva under behandling og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling. Menn rådes til å unngå å gi opphav til barn under og inntil 6 måneder etter behandling. Det skal gis genetisk rådgivning til gravide og de som blir gravide under behandling. Sikker bruk hos gravide er ikke klarlagt. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk under graviditet skal pasienten informeres om potensiell fare for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dersom behandling er nødvendig skal amming avbrytes pga. muligheten for skadelige effekter på diende barn.
Fertilitet: Gonodal suppresjon som resulterer i amenore eller azoospermi kan forekomme. Disse effektene ser ut til å ha sammenheng mellom dose og varighet, og kan være irreversible. Grunnet dette bør det før behandling gis veiledning om konservering av sæd. Menn i seksuell moden alder anbefales ikke å bli far under og opptil 6 måneder etter behandlingen.

 

Bivirkninger

Dosebegrensende bivirkning er reversibel benmargspåvirkning i form av leukopeni og/eller trombocytopeni. Myelosuppresjon kan være alvorligere og mer langvarig ved nedsatt nyrefunksjon, omfattende forbehandling, dårlig allmenntilstand og alder >65 år. Forverres også av kombinasjonsbehandling med andre myelosuppressive preparater. Vanligvis reversibel og ikke kumulativ ved karboplatin monoterapi og ved anbefalt dosering og administreringshyppighet.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Blødning
Sjeldne Febril nøytropeni
Ukjent frekvens Benmargslidelser, hemolytisk uremisk syndrom
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme, magesmerter, oppkast
Vanlige Diaré, forstoppelse, slimhinnelidelser
Ukjent frekvens Pankreatitt, stomatitt
Generelle
Vanlige Asteni
Ukjent frekvens Ekstravasasjon på injeksjonsstedet, erytem på injeksjonsstedet, malaise, nekrose på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet
Hjerte
Vanlige Kardiovaskulær sykdom
Ukjent frekvens Hjertesvikt
Hud
Vanlige Alopesi, hudlidelser
Ukjent frekvens Erytem, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Vanlige Anafylaktoid reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Infeksjon
Ukjent frekvens Pneumoni
Kar
Ukjent frekvens Embolus, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier
Vanlige Bronkospasme, interstitiell lungesykdom, respirasjonsforstyrrelser
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskel-skjelettlidelse
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi, parestesi, perifer nevropati, sanseforstyrrelse, tap av dype senereflekser
Ukjent frekvens Cerebrovaskulær hendelse, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
Vanlige Urogenital lidelse
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Hyponatremi
Ukjent frekvens Anoreksi, dehydrering, tumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Behandlingsrelatert sekundær malignitet
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kreatininclearance, redusert magnesium i blod, redusert natrium i blod, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økt ASAT, økt karbamid i blod
Vanlige Økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod
Øre
Vanlige Ototoksisitet
Øye
Vanlige Synsforstyrrelse (inkl. sjeldne tilfeller av blindhet)
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Kvalme, magesmerter, oppkast
Undersøkelser Redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kreatininclearance, redusert magnesium i blod, redusert natrium i blod, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økt ASAT, økt karbamid i blod
Vanlige
Blod/lymfe Blødning
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, slimhinnelidelser
Generelle Asteni
Hjerte Kardiovaskulær sykdom
Hud Alopesi, hudlidelser
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Infeksjon
Luftveier Bronkospasme, interstitiell lungesykdom, respirasjonsforstyrrelser
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettlidelse
Nevrologiske Dysgeusi, parestesi, perifer nevropati, sanseforstyrrelse, tap av dype senereflekser
Nyre/urinveier Urogenital lidelse
Undersøkelser Økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod
Øre Ototoksisitet
Øye Synsforstyrrelse (inkl. sjeldne tilfeller av blindhet)
Sjeldne
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Benmargslidelser, hemolytisk uremisk syndrom
Gastrointestinale Pankreatitt, stomatitt
Generelle Ekstravasasjon på injeksjonsstedet, erytem på injeksjonsstedet, malaise, nekrose på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet
Hjerte Hjertesvikt
Hud Erytem, kløe, urticaria, utslett
Infeksiøse Pneumoni
Kar Embolus, hypertensjon, hypotensjon
Nevrologiske Cerebrovaskulær hendelse, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, dehydrering, tumorlysesyndrom
Svulster/cyster Behandlingsrelatert sekundær malignitet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan inkludere myelosuppresjon, nedsatt nyre-, lever- og hørselsfunksjon. I tilfeller av dosering på opptil 1600 mg/m2 følte pasientene seg svært syke og utviklet diaré og alopesi. Bruk av høyere doser har vært forbundet med synstap.
Behandling: Pasienten kan behøve støttende behandling i forbindelse med myelosuppresjon og nedsatt nyre-, lever- og hørselsfunksjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: De biokjemiske egenskapene ligner cisplatinets. Induserer forandringer i DNA-helikskonformasjonen, og gir skade på DNA.
Proteinbinding: 24 timer etter gitt dose er 85-89% av plasmaplatina proteinbundet, selv om kun opp til 29% av dosen er proteinbundet de første 4 timene.
Halveringstid: Initial t1/2 for fritt platina er ca. 90 minutter, og terminal t1/2 er ca. 6 timer.
Utskillelse: Utskilles primært i urin, hvor 65% av gitt platina gjenfinnes innen 24 timer. Omtrent 32% utskilles uforandret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved romtemperatur og 30 timer ved 2-8°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er riktig oppbevaringstid og -forhold før bruk brukerens ansvar. Oppbevaringstiden skal normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Carboplatin Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 5 ml (hettegl.)
465860
-
Byttegruppe
343,40 C
15 ml (hettegl.)
155948
-
Byttegruppe
957,80 C
45 ml (hettegl.)
584085
-
Byttegruppe
2800,90 C
60 ml (hettegl.)
478681
-
Byttegruppe
3722,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.02.2019