Brintellix

Lundbeck

Antidepressiv, multimodal aktivitet.

ATC-nr.: N06A X26

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Vortioksetinhydrobromid tilsv. vortioksetin 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av depressive episoder hos voksne.

Dosering

Voksne <65 år: Startdose og anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 20 mg 1 gang daglig eller reduseres til minimum 5 mg 1 gang daglig. Etter bedring av de depressive symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å opprettholde den antidepressive responsen.
Seponering: Behandlingen kan avsluttes uten gradvis dosereduksjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig basert på nyre- eller leverfunksjon (se også Forsiktighetsregler). Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. Eldre ≥65 år: Laveste effektive dose, 5 mg 1 gang daglig, bør alltid brukes som startdose. Forsiktighet anbefales ved doser >10 mg 1 gang daglig pga. begrensede data.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller selektive MAO-A-hemmere.

Forsiktighetsregler

Barn og ungdom: Anbefales ikke til behandling av depresjon hos pasienter <18 år. Selvmordsrelatert oppførsel (selvmordstanker og -forsøk) og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med antidepressiver. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer til det oppnås remisjon. Siden bedring ikke alltid oppnås i løpet av de første behandlingsukene, bør pasienten følges opp nøye inntil slik bedring inntrer. Risiko for selvmord kan øke i første fase av behandlingen. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk, og bør følges nøye under behandlingen. Det er vist økt risiko for selvmordsatferd hos pasienter <25 år med psykiatriske lidelser behandlet med antidepressiver. Behandlingen, særlig hos de med høy risiko, bør følges nøye, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasient (og pårørende) bør være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og nødvendigheten av å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Kramper: Potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressiver. Bør gis med forsiktighet ved tidligere kramper eller ustabil epilepsi. Behandlingen bør seponeres ved utvikling av kramper eller økt krampefrekvens. Serotonergt syndrom eller malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Kan forekomme. Risikoen er økt ved samtidig bruk av serotonerge virkestoff (inkl. triptaner), legemidler som hemmer serotoninmetabolismen (inkl. MAO-hemmere), antipsykotika og andre dopaminantagonister. Pasienten bør følges nøye mht. tegn og symptomer på serotonergt syndrom og MNS. Hvis symptomer oppstår, skal behandlingen seponeres umiddelbart og symptomatisk behandling initieres. Mani/hypomani: Brukes med forsiktighet ved mani/hypomani i anamnesen, og bør seponeres hvis pasienten går inn i manisk fase. Blødninger: Unormale blødninger som f.eks. ekkymoser, purpura og andre blødninger, som gastrointestinale eller gynekologiske blødninger, er rapportert i sjeldne tilfeller ved bruk av antidepressiver med serotonerg effekt, inkl. vortioksetin. Forsiktighet anbefales ved behandling med antikoagulantia og/eller legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. atypiske antipsykotika og fentiaziner, de fleste trisykliske antidepressiver, NSAID, acetylsalisylsyre (ASA), og ved kjent blødningstendens/blødersykdom. Hyponatremi: Rapportert i sjeldne tilfeller ved bruk av antidepressiver med serotonerg effekt (SSRI, SNRI). Forsiktighet anbefales hos risikopasienter, som eldre, pasienter med levercirrhose eller pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan gi hyponatremi. Ved symptomatisk hyponatremi bør seponering vurderes og hensiktsmessig medisinsk behandling igangsettes. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Gitt at pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon er sårbare, og gitt at data ved bruk hos disse subpopulasjonene er begrenset, bør forsiktighet utvises ved behandling av disse pasientene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Fordi svimmelhet er rapportert bør forsiktighet utvises ved bilkjøring eller bruk av farlige maskiner, særlig ved behandlingsstart eller doseendring.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N06A X26
Andre legemidlers potensielle effekt på vortioksetin: Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere: Pga. risiko for serotonergt syndrom er vortioksetin kontraindisert i kombinasjon med irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere, og behandling skal ikke initieres før minst 14 dager etter at slik behandling er avsluttet. Vortioksetin må seponeres minst 14 dager før behandling med en irreversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer påbegynnes. Reversibel, selektiv MAO-A-hemmer eller reversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer: Kombinasjon med en reversibel og selektiv MAO-A-hemmer, eller en svak, reversibel og ikke-selektiv MAO-hemmer, er kontraindisert. Hvis kombinasjonene anses nødvendig, bør legemidlet som legges til gis med laveste dose og under nøye klinisk oppfølging for serotonergt syndrom. Irreversible, selektive MAO-B-hemmere: Selv om det er en lavere risiko for serotonergt syndrom med selektive MAO-B-hemmere enn med MAO-A-hemmere, bør kombinasjon av vortioksetin med irreversible MAO-B-hemmere gis med forsiktighet. Nøye oppfølging for serotonergt syndrom er nødvendig ved samtidig bruk. Serotonerge legemidler: Samtidig bruk av legemidler med serotonerg effekt kan føre til serotonergt syndrom. Johannesurt (prikkperikum): Samtidig bruk av antidepressiver med serotonerg effekt og urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) kan gi økt forekomst av bivirkninger som serotonergt syndrom. Legemidler som senker krampeterskelen: Antidepressiver med serotonerg effekt kan senke krampeterskelen. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler som kan senke krampeterskelen (antidepressiver (trisykliske, SSRI, SNRI), nevroleptika (fentiaziner, tioksantener og butyrofenoner), meflokin, bupropion og tramadol). Elektrokonvulsiv behandling (ECT): Forsiktighet anbefales pga. manglende klinisk erfaring. CYP2D6-hemmere: AUC for vortioksetin øker 2,3 × når vortioksetin 10 mg/dag gis sammen med bupropion (potent CYP2D6-hemmer) 150 mg 2 × daglig i 14 dager. Høyere bivirkningsfrekvens er rapportert når bupropion legges til vortioksetinbehandling enn når vortioksetin legges til bupropionbehandling. Avhengig av individuell respons, kan lavere vortioksetindose vurderes, dersom potente CYP2D6-hemmere legges til vortioksetinbehandling. CYP3A4-, CYP2C9- og CYP2C19-hemmere: AUC for vortioksetin øker hhv. 1,3 × og 1,5 × når vortioksetin gis samtidig med ketokonazol 400 mg/dag (CYP3A4/5- og P-gp-hemmer) eller flukonazol 200 mg/dag (en CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4/5-hemmer) administrert i 6 dager. Ingen dosejustering nødvendig. Det er ikke sett noen hemmende effekt av en enkelt dose omeprazol 40 mg (CYP2C19-hemmer) på farmakokinetikk ved gjentatt dosering av vortioksetin. Sakte metaboliserere av CYP2D6: Samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere og CYP2C9-hemmere til sakte metaboliserere av CYP2D6 er ikke spesifikt undersøkt. Det forventes en markert økt vortioksetineksponering. Avhengig av den enkelte pasients respons, kan en dosereduksjon av vortioksetin vurderes hvis en kraftig CYP3A4- eller CYP2C9-hemmer gis samtidig. CYP450-induktorer: AUC reduseres med 72% når en enkelt dose vortioksetin 20 mg gis samtidig med rifampicin 600 mg/dag i 10 dager. Avhengig av individuell respons bør dosejustering vurderes når en slik induktor gis samtidig med vortioksetin. Alkohol: Inntak av alkohol anbefales ikke ved samtidig behandling med antidepressiver. Potensiell effekt av vortioksetin på andre legemidler: Antikoagulantia og platehemmende legemidler: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med orale antikoagulantia eller platehemmende legemidler, pga. mulig økt blødningsrisiko som kan knyttes til farmakodynamisk interaksjon. Litium/tryptofan: Ved samtidig bruk av antidepressiver med serotonerg effekt og litium eller tryptofan er det sett økt effekt, og forsiktighet anbefales.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data etter bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte etter mors bruk av serotonerge legemidler i de senere stadier av svangerskapet: Pusteproblemer, cyanose, apné, kramper, temperatursvingninger, sugevansker, oppkast, hypoglykemi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, tremor, skjelving, irritabilitet, døsighet, konstant gråt, søvnighet og søvnvansker. Dette kan enten være seponeringssymptomer eller økt serotonerg effekt. I de fleste tilfellene sees symptomene umiddelbart eller kort tid (<24 timer) etter fødselen. Epidemiologiske data tyder på at bruk av SSRI under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan øke risikoen for vedvarende pulmonær hypertensjon (PPHN) hos nyfødte. Sammenhengen mellom PPHN og vortioksetin er ikke undersøkt i studier, men potensiell risiko kan ikke utelukkes på bakgrunn av virkningsmekanismen (økning i serotoninkonsentrasjon). Bør kun gis til gravide dersom forventet nytteeffekt oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Vortioksetin og dets metabolitter utskilles i melk hos dyr. Det antas at vortioksetin utskilles i morsmelk hos mennesker. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen effekt på fertilitet, sædkvalitet eller parringsevne hos hann- og hunnrotter. Legemidler i samme farmakologiske klasse antidepressiver (SSRI) har vist en reversibel effekt på menns sædkvalitet. Påvirkning av human fertilitet er ikke sett.
Vortioksetin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Bivirkningene er vanligvis milde eller moderate og sees de 2 første ukene av behandlingen, er ofte forbigående og fører som regel ikke til seponering. Gastrointestinale bivirkninger, som kvalme, ble sett oftere hos kvinner enn hos menn.

Bivirkningsoppslag

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeDiaré, forstoppelse, oppkast
Hud
VanligePruritus, inkl. generell pruritus
Mindre vanligeNattesvette
Ukjent frekvensAngioødem, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Kar
Mindre vanligeFlushing
Ukjent frekvensBlødning (inkl. kontusjon, ekkymose, epistakse, gastrointestinal eller vaginal blødning)
Nevrologiske
VanligeSvimmelhet
Ukjent frekvensSerotonergt syndrom
Psykiske
VanligeUnormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyponatremi

Bivirkningsoppslag

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, oppkast
HudPruritus, inkl. generell pruritus
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeUnormale drømmer
Mindre vanlige
HudNattesvette
KarFlushing
Ukjent frekvens
HudAngioødem, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarBlødning (inkl. kontusjon, ekkymose, epistakse, gastrointestinal eller vaginal blødning)
NevrologiskeSerotonergt syndrom
Stoffskifte/ernæringHyponatremi

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier, hovedsakelig på pasienter ≥50 år, viser økt risiko for benbrudd ved bruk av et legemiddel fra samme farmakologiske klasse antidepressiver (SSRI eller TCA). Mekanismen er ukjent, og det er ukjent om denne risikoen er relevant for vortioksetin.

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier, hovedsakelig på pasienter ≥50 år, viser økt risiko for benbrudd ved bruk av et legemiddel fra samme farmakologiske klasse antidepressiver (SSRI eller TCA). Mekanismen er ukjent, og det er ukjent om denne risikoen er relevant for vortioksetin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Inntak av 40-75 mg vortioksetin har ført til forverring av følgende bivirkninger: Kvalme, postural svimmelhet, diaré, magebesvær, generell kløe, søvnighet og rødming. Erfaring etter markedsføring gjelder hovedsakelig doser ≤80 mg. I de fleste tilfeller ble ingen eller milde symptomer rapportert. Vanligste symptomer var kvalme og oppkast. Begrenset erfaring med doser >80 mg. Krampeanfall og serotonergt syndrom som følge av doser som er mange ganger høyere enn det terapeutiske doseintervallet er rapportert.
Behandling: Generell og symptomatisk. Medisinsk oppfølging i akuttavdeling anbefales.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N06A X26

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antas å være relatert til direkte modulering av serotonerg reseptoraktivitet og hemming av serotonin (5-HT)-transportøren. Prekliniske data indikerer at vortioksetin er en 5-HT3-, 5-HT7- og 5-HT1D-reseptorantagonist, partiell 5-HT1B-reseptoragonist, 5-HT1A-reseptoragonist og hemmer av 5-HT-transportøren, som fører til modulering av nevrotransmisjonen i flere systemer, hovedsakelig serotonin, men sannsynligvis også noradrenalin, dopamin, histamin, acetylkolin, GABA og glutamatsystemet. Denne multimodale aktiviteten anses å være ansvarlig for de antidepressive og angstdempende effektene og for bedring av kognitiv funksjon, læring og hukommelse observert i dyrestudier. Det nøyaktige bidraget av de ulike virkningsmekanismene på farmakodynamisk profil er uklart, og forsiktighet anbefales når data fra dyreforsøk ekstrapoleres til menneske. Gjennomsnittlig 5-HT-bindingsgrad i raphe nuclei var ca. 50% ved 5 mg/dag, 65% ved 10 mg/dag og økte til >80% ved 20 mg/dag.
Absorpsjon: Sakte, men effektivt. Cmax nås innen 7-11 timer. Gjennomsnittlig Cmax 9-33 ng/ml. Absolutt biotilgjengelighet er 75%. Matinntak har ingen effekt på farmakokinetikken.
Proteinbinding: 98-99%, uavhengig av plasmakonsentrasjon.
Fordeling: Vd: 2600 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig eliminasjons t1/2 og oral clearance er hhv. 66 timer og 33 liter/time. Steady state oppnås etter ca. 2 uker. Farmakokinetikken er lineær.
Metabolisme: Omfattende levermetabolisme, primært ved oksidasjon katalysert av CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4 og CYP2C9, og etterfølgende glukuronsyrekonjugering. Vortioksetin er et/en dårlig P-gp-substrat og -hemmer. Hovedmetabolitten er farmakologisk inaktiv.
Utskillelse: Ca. 2/3 av inaktiv metabolitt utskilles i urin og ca. 1/3 i feces.

Sist endret: 17.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Brintellix, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg28 stk. (blister)
136653
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
195,70C
10 mg28 stk. (blister)
495757
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
355,20C
98 stk. (blister)
172592
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1152,50C
15 mg28 stk. (blister)
088558
SPC_ICONBlå resept
-
466,80C
20 mg98 stk. (blister)
025927
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1822,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylkolin: Acetylkolin er en nevrotransmitter. Acetylkolin produseres og frigjøres i nerveender, og formidler impulser fra nervene til kolinerge reseptorer. Acetylkolinets aktivitet kan både økes og dempes ved hjelp av legemidler.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp2c19-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C19. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C19, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C19: Esomeprazol, flukonazol, fluvoksamin, lansoprazol, omeprazol, vorikonazol.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp2c9-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C9. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C9, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C9: Amiodaron, capecitabin, flukonazol, fluorouracil, fluvoksamin, gemcitabin, mikonazol, noskapin, sitaksentan, sulfametoksazol, tegafur, vorikonazol.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gaba: (GABA: gammaaminosmørsyre) er den viktigste hemmende signalsubstansen i sentralnervesystemet. Når GABA utskilles i synapsen mellom nerveceller hemmes impulsoverføringen mellom nervecellene. For lave konsentrasjonen av GABA fører til for høy aktivitet i cellene, og en effekt av dette er epilepsi.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.