Betoptic

Betoptic S

Immedica (Immedica Pharma AB)


Glaukommiddel.

S01E D02 (Betaksolol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER 5 mg/ml: Betoptic: 1 ml inneh.: Betaksololhydroklorid tilsv. betaksolol 5 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, natriumedetat, natriumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid til pH 7,4, renset vann.


ØYEDRÅPER 2,5 mg/ml: Betoptic S: 1 ml inneh.: Betaksololhydroklorid tilsv. betaksolol 2,5 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, polysulfonsyre, karbomer 974P, borsyre, dinatriumedetat, lauroylsarkosinat, mannitol, saltsyre og/eller natriumhydroksid til pH 7,4, renset vann.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk. Til pasienter med kronisk åpenvinklet glaukom av primær eller sekundær natur.

Dosering

Anbefalt dosering: 1 dråpe 2 ganger daglig i det angrepne øyet. Pga. individuelle variasjoner i prøveresultat bør effekten først vurderes etter ca. 1 måneds behandling. Det intraokulære trykket bør da måles ved ulike tider på døgnet. Ved overgang fra behandling med annet glaukommiddel anbefales samtidig behandling med begge preparatene i 1 døgn. Ved overgang fra flere forskjellige preparater kreves individuell tilpasning av terapiprogrammet. Seponering eller dosejustering av tidligere anvendte glaukommidler skal ikke foretas med kortere intervall enn ca. 1 uke for hvert preparat, under samtidig betaksololbehandling. Dersom det intraokulære trykket ikke kan kontrolleres med betaksolol alene, kan kombinasjonsterapi med pilokarpin, andre miotika, adrenalin eller karboanhydrasehemmere innsettes.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Ikke undersøkt.
  • Barn: Bruk anbefales ikke pga. manglende erfaring.
Administrering Kun for okulær bruk. For å forhindre forurensing av dråpespiss og oppløsning, bør forsiktighet utvises slik at ikke øyelokk, området rundt øyet eller andre overflater berøres av flaskens dråpespiss. Ved bruk av nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokkene i 2 minutter reduseres systemisk absorpsjon, og dette kan gi en reduksjon i systemiske bivirkninger og økt lokal aktivitet. Ved bruk av >1 topisk oftalmisk legemiddel må midlene gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal gis sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. alvorlig bronkial astma, eller en historie med alvorlig bronkial astma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sinusbradykardi, syk sinussyndrom, sinoatrialt blokk, AV-blokk grad II og III, som ikke kontrolleres med pacemaker. Overt hjertesvikt, kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Generelt: Betaksolol er en betaadrenerg komponent som absorberes systemisk, og kardiovaskulære, pulmonære og andre bivirkninger kan derfor forekomme. Forekomst av systemiske bivirkninger etter topikal administrering på øyet er lavere enn ved systemisk administrering. Hjerte: Ved kardiovaskulær sykdom (f.eks. koronar hjertelidelse, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon, skal terapi vurderes svært grundig, og terapi med andre substanser må vurderes. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør overvåkes mht. tegn på forverring av sykdom og for bivirkninger. Gis med forsiktighet ved AV-blokk grad I, pga. negativ effekt på ledningstiden. Kar: Pasienter med alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse/sykdom (f.eks. alvorlige former for Raynauds sykdom eller -syndrom) bør behandles med forsiktighet. Luftveissykdom: Luftveisreaksjoner, inkl. død pga. bronkospasmer hos astmatikere, er rapportert etter administrering av enkelte okulære betablokkere. Pasienter med mild/moderat bronkial astma, en historie med mild/moderat bronkial astma eller mild/moderat kols bør behandles med forsiktighet. Hypoglykemi/diabetes: Bør administreres med forsiktighet til pasienter som har lett for å få spontan hypoglykemi og til pasienter med labil diabetes, da betablokkere kan skjule tegn og symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreoidisme: Betablokkere kan skjule tegn på hypertyreoidisme. Hornhinne: Kan føre til øyetørrhet. Pasienter med hornhinnesykdom bør behandles med forsiktighet. Andre betablokkere: Effekt på intraokulært trykk eller kjente effekter på systemisk betablokade kan risikeres når betaksolol gis til pasienter som behandles med systemiske betablokkere. Responsen må observeres nøye. Bruk av 2 topikale adrenerge betablokkere anbefales ikke. Anafylakse: Pasienter med en historie med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener, kan reagere kraftigere overfor gjentatt eksponering med slike allergener, og ikke være responsive overfor den vanlige dosen adrenalin som brukes til å behandle anafylaktiske reaksjoner. Koroidalavløsning: Koroidalavløsning er rapportert ved administrering av trykksenkende terapi (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtrasjonskirurgi. Kirurgisk anestesi: Kan blokkere systemisk betaagonistvirkning, f.eks. av adrenalin. Anestesilege bør informeres når pasienten får betaksolol. Muskelsvakhet: Adrenerge betablokkere kan forsterke muskelsvakhet ved myasthenia gravis eller symptomer på myasthenia gravis (f.eks. diplopi, øyelokksptose, generell svakhet). Forsiktighet utvises. Kontaktlinser: Hjelpestoffet benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser. Pasienten bør fjerne kontaktlinsene (myke eller harde) før drypping, og vente i minst 15 minutter før linsene settes inn igjen. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon, tørre øyne og kan påvirke tårefilmen og hornhinnen. Skal derfor brukes med forsiktighet ved tørre øyne og ved risiko for sykdom på hornhinnen. Pasienten bør følges opp regelmessig ved langvarig bruk. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Midlertidig sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan oppstå. Unngå bilkjøring eller bruk av maskiner til synet er normalt igjen.

Interaksjoner

Additive effekter som kan føre til hypotensjon og/eller utpreget bradykardi, kan forekomme når okulære betablokkere gis samtidig med orale kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem), adrenerge betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin. Mydriasis som skyldes samtidig bruk av okulære betablokkere og adrenalin (epinefrin), er rapportert. Betablokkere kan redusere effekten av adrenalin ved behandling av anafylaktiske reaksjoner. Spesiell forsiktighet utvises ved bruk hos pasienter med atopi og anafylaksi i anamnesen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetForeligger ikke tilstrekkelige data på bruk hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet dersom det ikke er helt nødvendig. Epidemiologiske studier har ikke vist teratogene effekter, men derimot en risiko for intrauterin vekstretardasjon når betablokkere administreres oralt. I tillegg er det observert tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, åndenød og hypoglykemi) hos nyfødte når betablokkere er administrert frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel bør den nyfødte overvåkes nøye de første dagene etter fødselen.
AmmingGår over i morsmelk og kan forårsake alvorlige bivirkninger hos diende barn. Terapeutiske betaksololdoser gitt som øyedråper vil sannsynligvis ikke gi store nok mengder i morsmelken til å påføre barnet kliniske symptomer på betablokade.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed utilsiktet inntak kan symptomer på overdose inkludere bradykardi, hypotensjon, hjertesvikt og bronkospasmer.
BehandlingSymptomatisk og støttende. En okulær overdosering kan vanligvis skylles ut av øyet med lunkent vann.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSelektiv β1-blokker uten sympatomimetisk eller signifikant lokalanestetisk effekt. β2-reseptorer i lunger og kar påvirkes lite. β2-mediert bronkodilatasjon og den vasodilaterende effekt av adrenalin påvirkes ikke. Reduserer normalt og forhøyet intraokulært trykk. Gir ikke miose eller akkommodasjonskramper og derav følgende endringer i skarpsynet. Betoptic S er en suspensjon og er mer viskøs enn Betoptic øyedråper. Den aktive substansen får derved lengre kontakttid med øyet, og konsentrasjonen kan reduseres.
VirkningsmekanismePreparatet senker det intraokulære trykket i så vel normale som glaukomatøse øyne, antagelig pga. redusert kammervannsproduksjon.
AbsorpsjonEffekt sees ca. 30 minutter etter applikasjon i øyet. Maks. effekt oppnås etter ca. 2 timer. Markant trykksenking vedvarer i ca. 12 timer etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Kastes 4 uker etter åpning. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Betoptic, ØYEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg/ml 5 ml (flaske)
098582

Blå resept

86,60 C

Betoptic S, ØYEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2,5 mg/ml 5 ml (flaske)
423434

Blå resept

91,10 C
3 × 5 ml (flaske)
381020

Blå resept

200,70 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Betoptic S ØYEDRÅPER 2,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Betoptic ØYEDRÅPER 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Betoptic: 01.10.2022

Betoptic S: 13.12.2022


Sist endret: 04.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)