Bavencio

Merck


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C31 (Avelumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Avelumab 20 mg, mannitol, eddiksyre, polysorbat 20, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Metastatisk merkelcellekarsinom (MCC): Monoterapi hos voksne med MCC. Lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC): Monoterapi som førstelinjebehandling hos voksne med UC som ikke er progrediert etter platinabasert kjemoterapi. Avansert nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib som førstelinjebehandling hos voksne med RCC.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Behandlingen skal initieres og overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling.
Monoterapi: Anbefalt dose som monoterapi er 800 mg administrert i.v. over 60 minutter hver 2. uke. Administrering skal fortsette iht. anbefalt tidsplan frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Kombinasjonsbehandling: Anbefalt dose i kombinasjon med aksitinib er 800 mg administrert i.v. over 60 minutter hver 2. uke og aksitinib 5 mg oralt 2 ganger daglig (hver 12. time), med eller uten mat, til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Se preparatomtale for aksitinib for informasjon om dosering.
Premedisinering: Pasienten må premedisineres med et antihistamin og paracetamol før de 4 første infusjonene. Dersom 4. infusjon fullføres uten infusjonsrelaterte reaksjoner, kan premedisinering for etterfølgende doser administreres etter legens skjønn.
Behandlingsmodifikasjoner: Doseøkning eller dosereduksjon anbefales ikke. Det kan være nødvendig å utsette administreringen eller seponere preparatet basert på individuell sikkerhet og toleranse. Retningslinjer for utsettelse eller seponering:

Behandlingsrelaterte
bivirkninger

Alvorlighetsgrad1

Behandlingsmodifikasjon

Infusjonsrelaterte
reaksjoner

Grad 1

Reduser infusjonshastigheten med 50%.

Grad 2

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0‑1. Start infusjonen på nytt med 50% lavere hastighet.

Grad 3 eller 4

Seponer permanent.

Pneumonitt

Grad 2

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Grad 3 eller 4 eller
tilbakevendende grad 2

Seponer permanent.

Hepatitt
(avelumab i kombinasjon med aksitinib, se nedenfor)

ASAT/ALAT >3 og opptil
5 × øvre normalverdi (ULN)
eller total bilirubin >1,5 og
opptil 3 × ULN

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

ASAT/ALAT >5 × ULN
eller total bilirubin >3 × ULN

Seponer permanent.

Kolitt

Grad 2 eller 3 kolitt eller diaré

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Grad 4 kolitt eller diaré eller
tilbakevendende grad 3 kolitt

Seponer permanent.

Pankreatitt

Mistenkt pankreatitt

Vent

 

Bekreftet pankreatitt

Seponer permanent

Myokarditt

Mistenkt myokarditt

Vent

 

Bekreftet myokarditt

Seponer permanent

Endokrinopatier
(hypotyreose, hypertyreose,
binyreinsuffisiens,
hyperglykemi)

Grad 3 eller 4 

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Nefritt og nedsatt
nyrefunksjon

Serumkreatinin >1,5 og opptil
6 × ULN

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Serumkreatinin >6 × ULN

Seponer permanent.

Hudreaksjoner

Grad 3 utslett

Vent til bivirkningene går tilbake til grad 0-1

Grad 4 eller tilbakevendende
grad 3 utslett eller bekreftet
Stevens-Johnsons syndrom (SJS)
eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Seponer permanent

Andre immunrelaterte
bivirkninger (inkl.
myositt, nedsatt hypofysefunksjon, uveitt,
myasthenia gravis,
myastenisk syndrom,
Guillain‑Barrés
syndrom)

For enten:
Grad 2 eller 3 kliniske symptomer
på en immunrelatert bivirkning
som ikke er beskrevet ovenfor.
For enten:
- Livstruende eller grad 4 bivirkninger (bortsett fra
endokrinopatier som er kontrollert med hormonerstatning)
- Tilbakevendende grad 3 immunrelaterte bivirkninger
- Nødvendig med minst 10 mg prednisolon eller tilsv. pr. dag i >12 uker
- Vedvarende grad 2 eller 3 
immunmedierte bivirkninger som varer i ≥12 uker

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.


Seponer permanent.

1Toksisitetsgradering iht. NCI-CTCAE v4.03.
Behandlingsmodifikasjoner ved samtidig bruk med aksitinib: Hvis ALAT eller ASAT er ≥3 × ULN, men <5 ×ULN eller total bilirubin er ≥1,5 × ULN, men <3 × ULN, skal det ventes med både avelumab og aksitinib til disse bivirkningene går tilbake til grad 0-1. Vedvarer det >5 dager, skal det vurderes behandling med kortikosteroider med prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping. Reintroduksjon med avelumab eller aksitinib, eller sekvensiell reintroduksjon med både avelumab og akisitinib etter bedring bør vurderes. Dosereduksjon iht. preparatomtalen for aksitinib bør vurderes dersom aksitinib reintroduseres. Hvis ALAT eller ASAT er ≥5 × ULN eller >3 × ULN samtidig med total bilirubin ≥2 × ULN eller total bilirubin ≥3 × ULN, bør både avelumab og aksitinib seponeres permanent og behandling med kortikosteroider vurderes. Dosejustering av aksitinib: Se preparatomtalen for aksitinib.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data mangler ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hvis nedkjølt, la hetteglassene og/eller de i.v. posene nå romtemperatur før bruk. Fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller med natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%) injeksjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal ikke fryses eller ristes. Se pakningsvedlegg eller SPC for ytterligere informasjon.
Administrering: Kun til i.v. infusjon. Administreres ved bruk av et sterilt, ikke‑pyrogent, lavt proteinbindende 0,2 µm in‑line- eller tilleggsfilter. Skal ikke administreres som i.v. trykk- eller bolusinjeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Infusjonsrelaterte reaksjoner: Kan være alvorlige. Pasienten skal overvåkes for symptomer på infusjonsrelaterte reaksjoner inkl. feber, erytem, frysninger, hypotensjon, dyspné, hvesende pust, ryggsmerter, abdominalsmerter og urticaria. Ved grad 3 eller 4 skal infusjonen stoppes og preparatet seponeres permanent. Ved grad 1 skal infusjonshastigheten reduseres med 50%. Ved grad 2 skal infusjonen seponeres midlertidig inntil grad 1 eller til reaksjonen går tilbake, deretter skal infusjonen startes på nytt med en 50% langsommere infusjonshastighet. Ved tilbakefall av grad 1 eller 2 kan pasienten fortsette å motta avelumab under nøye overvåkning, etter hensiktsmessig endring av infusjonshastigheten og premedisinering med paracetamol og antihistamin. Immunrelaterte bivirkninger: De fleste immunrelaterte bivirkninger er reversible og kan håndteres med midlertidig eller permanent seponering, administrering av kortikosteroider og/eller støttebehandling. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger skal en adekvat evaluering gjennomføres for å bekrefte etiologi eller utelukke andre årsaker. Basert på alvorlighetsgraden av bivirkningen skal avelumab tilbakeholdes og kortikosteroider administreres. Ved bruk av kortikosteroider for å behandle en bivirkning, skal en nedtrappingsperiode på minst 1 måned innledes ved bedring. For pasienter som ikke kan kontrolleres ved bruk av kortikosteroider, kan andre systemiske immunsuppressiver vurderes. Immunrelatert pneumonitt: Kan forekomme. Dødsfall er rapportert. Pasienten skal overvåkes for symptomer på immunrelatert pneumonitt, og andre årsaker enn immunrelatert pneumonitt skal utelukkes. Mistenkt pneumonitt skal bekreftes med røntgen. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Fortsatt behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3, grad 4 eller tilbakevendende grad 2. Immunrelatert hepatitt: Kan forekomme. Dødsfall er rapportert. Pasienten skal overvåkes for endringer i leverfunksjon og symptomer, og andre årsaker skal utelukkes. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3 eller 4. Immunrelatert kolitt: Er rapportert. Pasienten skal overvåkes for symptomer, og andre årsaker skal utelukkes. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 eller 3 inntil bedring, og seponeres permanent ved grad 4 eller tilbakevendende grad 3. Immunrelatert pankreatitt: Er rapportert. Dødsfall er rapportert i kombinasjon med aksitinib. Pasienten skal overvåkes for symptomer. Hos symptomatiske pasienter skal gastroenterolog konsulteres og laboratorieundersøkelser gjennomføres (inkl. bildediagnostikk) for å sikre igangsetting av passende tiltak på et tidlig tidspunkt. Kortikosteroider skal administreres (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Ved mistanke om immunrelatert pankreatitt skal behandling med avelumab utsettes. Seponeres permanent hvis immunrelatert pankreatitt bekreftes. Immunrelatert myokarditt: Er rapportert. Dødsfall er rapportert i kombinasjon med aksitinib. Pasienten skal skal overvåkes for symptomer. Hos symptomatiske pasienter skal kardiolog konsulteres og laboratorieundersøkelser gjennomføres for å sikre igangsetting av passende tiltak på et tidlig tidspunkt. Kortikosteroider skal administreres (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Hvis det ikke observeres bedring innen 24 timer, skal ytterligere immunsuppresjon (f.eks. mykofenolat, infliksimab, antitymocyttglobulin) vurderes. Ved mistanke om immunrelatert myokarditt skal behandling med avelumab utsettes. Seponeres permanent hvis immunrelatert myokarditt bekreftes. Immunrelaterte endokrinopatier: Immunrelaterte forstyrrelser i skjoldkjertelen, immunrelatert binyreinsuffisiens og diabetes mellitus type 1 er rapportert. Pasienten skal overvåkes for kliniske symptomer på endokrinopatier. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 endokrinopatier inntil bedring. Skjoldkjertelforstyrrelser (hypotyreose/hypertyreose): Kan forekomme når som helst under behandling. Pasienten skal overvåkes for endringer i skjoldkjertelfunksjonen (ved oppstart, periodevis under behandlingen og ved behov basert på klinisk evaluering) og for symptomer på forstyrrelser i skjoldkjertelen. Hypotyreose skal behandles med substitusjonsbehandling og hypertyreose med antithyreoideapreparater, etter behov. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 skjoldkjertelforstyrrelser. Binyreinsuffisiens: Pasienten skal overvåkes for symptomer under og etter behandling. Kortikosteroider skal administreres (1-2 mg/kg/dag prednisolon i.v. eller oralt) for grad ≥3 binyreinsuffisiens etterfulgt av nedtrapping til en dose på ≤10 mg/dag. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 binyreinsuffisiens. Diabetes mellitus type 1: Avelumab kan forårsake diabetes mellitus type 1, inkl. diabetisk ketoacidose. Pasienten skal overvåkes for hyperglykemi eller symptomer på diabetes. Start behandling med insulin for diabetes mellitus type 1. Videre behandling med avelumab skal utsettes, og antihyperglykemisk behandling gis ved grad ≥3 hyperglykemi. Behandling med avelumab skal gjenopptas når metabolsk kontroll er oppnådd med substitusjonsbehandling med insulin. Immunrelatert nefritt og nedsatt nyrefunksjon: Kan forekomme. Pasienten skal overvåkes for forhøyet serumkreatinin før og regelmessig under behandling. Kortikosteroider (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid) skal administreres ved nefritt grad ≥2. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 eller 3 nefritt, inntil bedring til grad ≤1 og seponeres permanent ved nefritt grad 4. Andre immunrelaterte bivirkninger: Myositt, nedsatt hypofysefunksjon, uveitt, myasthenia gravis, myastenisk syndrom og Guillain‑Barrés syndrom er rapportert. Ved mistenkte immunrelaterte bivirkninger må det sørges for adekvat evaluering for å bekrefte etiologien eller for å utelukke andre årsaker. Basert på alvorlighetsgraden av bivirkningen skal videre behandling med avelumab utsettes og kortikosteroider skal administreres. Avelumab skal gjenopptas når den immunrelaterte bivirkningen går tilbake til grad ≤1 etter en nedtrapping av kortikosteroid. Avelumab skal seponeres permanent for alle grad 3 som oppstår på nytt, og for grad 4. Levertoksisitet (ved kombinasjon med aksitinib): Er sett med høyere frekvens enn forventet av grad 3 og 4 av forhøyet ALAT og ASAT, sammenlignet med avelumab alene. Pasienten bør overvåkes hyppigere for endringer i leverfunksjon og symptomer ved kombinasjonsbehandlingen. Avelumab skal utsettes ved grad 2 levertoksisitet inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3 eller 4 levertoksisitet. Kortikosteroider bør vurderes ved tilfeller av grad ≥2. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Avelumab metaboliseres hovedsakelig gjennom katabolisme, og farmakokinetiske interaksjoner med andre legemidler forventes ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Kvinner i fertil alder frarådes å bli gravide, og skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 1 måned etter siste dose. I murine dyremodeller er det vist at blokkering av PD-L1-signalveien forstyrrer toleransen til fosteret, og gir økt fosterdød. Fosterskader hos mennesker kan derfor ikke utelukkes, inkl. økt hyppighet av abort eller dødfødsel. Kan potensielt overføres fra mor til foster. Anbefales ikke under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden gjør behandling nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer kan skilles ut i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Kvinner som ammer skal rådes til å ikke amme under behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Ukjent effekt.

 

Bivirkninger

Avelumab er assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste av disse, inkl. alvorlige reaksjoner, går tilbake etter egnet medisinsk behandling eller seponering.

Bivirkninger sett ved avelumab som monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi
Vanlige Lymfopeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Eeosinofili2
Endokrine
Vanlige Hypertyreoidisme1, hypotyreoidisme1
Mindre vanlige Autoimmun hypotyreoidisme1, autoimmun tyreoiditt1, binyreinsuffisiens1, tyreoiditt1
Sjeldne Akutt binyrebarkinsuffisiens, hypopituitarisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Munntørrhet
Mindre vanlige Kolitt1
Sjeldne Autoimmun kolitt1, autoimmun pankreatitt1, enteritt1, enterokolitt1, pankreatitt, proktitt1
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber, infusjonsrelatert reaksjon, perifert ødem
Vanlige Asteni, frysninger, influensalignende sykdom
Sjeldne Systemisk inflammatorisk responssyndrom1
Hjerte
Sjeldne Myokarditt1
Hud
Vanlige Kløe1, makulopapuløst utslett1, tørr hud, utslett1
Mindre vanlige Dermatitt, eksem, erytem1, erytematøst utslett1, generalisert utslett1, kløende utslett1, makuløst utslett1, papuløst utslett1, psoriasis1
Sjeldne Eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme1, generalisert kløe1, legemiddelutslett1, lichen planus1, pemfigoid1, psoriasislignende dermatitt1, purpura1, vitiligo1
Immunsystemet
Mindre vanlige Legemiddeloverfølsomhet, overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet type I
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Flushing, hypotensjon
Lever/galle
Mindre vanlige Autoimmun hepatitt1
Sjeldne Akutt leversvikt1, hepatitt1, leversvikt1
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt1
Sjeldne Interstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, ryggsmerter
Vanlige Myalgi1
Mindre vanlige Myositt1, revmatoid artritt1
Sjeldne Artritt1, oligoartritt1, polyartritt
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Myastenisk syndrom2, myasthenia gravis2
Sjeldne Guillain-Barrés syndrom1, Miller Fisher-syndrom1
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nefritt1, nyresvikt1
Sjeldne Tubulointerstitiell nefritt1
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hyponatremi
Mindre vanlige Hyperglykemi1
Sjeldne Diabetes mellitus (inkl. type 1)1
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Vanlige Økt ALP, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Mindre vanlige Økt ALAT1, økt ASAT1, økt CK1
Sjeldne Redusert fritt tyroksin1, økt TSH, økte transaminaser1
Øye
Sjeldne Uveitt1

Bivirkninger sett ved avelumab som monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, feber, infusjonsrelatert reaksjon, perifert ødem
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, ryggsmerter
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Lymfopeni, trombocytopeni
Endokrine Hypertyreoidisme1, hypotyreoidisme1
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Asteni, frysninger, influensalignende sykdom
Hud Kløe1, makulopapuløst utslett1, tørr hud, utslett1
Kar Hypertensjon
Luftveier Pneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet Myalgi1
Nevrologiske Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Undersøkelser Økt ALP, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eeosinofili2
Endokrine Autoimmun hypotyreoidisme1, autoimmun tyreoiditt1, binyreinsuffisiens1, tyreoiditt1
Gastrointestinale Kolitt1
Hud Dermatitt, eksem, erytem1, erytematøst utslett1, generalisert utslett1, kløende utslett1, makuløst utslett1, papuløst utslett1, psoriasis1
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet, overfølsomhet
Kar Flushing, hypotensjon
Lever/galle Autoimmun hepatitt1
Muskel-skjelettsystemet Myositt1, revmatoid artritt1
Nevrologiske Myastenisk syndrom2, myasthenia gravis2
Nyre/urinveier Nefritt1, nyresvikt1
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi1
Undersøkelser Økt ALAT1, økt ASAT1, økt CK1
Sjeldne
Endokrine Akutt binyrebarkinsuffisiens, hypopituitarisme
Gastrointestinale Autoimmun kolitt1, autoimmun pankreatitt1, enteritt1, enterokolitt1, pankreatitt, proktitt1
Generelle Systemisk inflammatorisk responssyndrom1
Hjerte Myokarditt1
Hud Eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme1, generalisert kløe1, legemiddelutslett1, lichen planus1, pemfigoid1, psoriasislignende dermatitt1, purpura1, vitiligo1
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet type I
Lever/galle Akutt leversvikt1, hepatitt1, leversvikt1
Luftveier Interstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemet Artritt1, oligoartritt1, polyartritt
Nevrologiske Guillain-Barrés syndrom1, Miller Fisher-syndrom1
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt1
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus (inkl. type 1)1
Undersøkelser Redusert fritt tyroksin1, økt TSH, økte transaminaser1
Øye Uveitt1

1Immunrelatert bivirkning basert på medisinsk evaluering.

2Estimert frekvens

Bivirkninger sett ved avelumab i kombinasjon med aksitinib

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, trombocytopeni
Mindre vanlige Eosinofili, lymfopeni
Endokrine
Svært vanlige Hypopituitarisme
Vanlige Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, tyreoiditt
Mindre vanlige Autoimmun tyreoiditt, hypofysitt
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Kolitt, munntørrhet
Mindre vanlige Autoimmun kolitt, autoimmun pankreatitt, enterokolitt, ileus, nekrotiserende pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon
Vanlige Influensalignende sykdom, perifert ødem
Hjerte
Mindre vanlige Myokarditt
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett
Vanlige Akneiform dermatitt, dermatitt, eksem, erytem, erytematøst utslett, generalisert kløe, generalisert utslett, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett
Mindre vanlige Erythema multiforme, legemiddelutslett, psoriasis
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanlige Pustuløst utslett
Kar
Svært vanlige Hypertensjon
Vanlige Flushing, hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon
Mindre vanlige Hepatitt, hepatotoksisitet, immunmediert hepatitt, leversykdom
Luftveier
Svært vanlige Dysfoni, dyspné, hoste
Vanlige Pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Perifer nevropati
Mindre vanlige Myastenisk syndrom, myasthenia gravis
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyreskade
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hyperglykemi
Mindre vanlige Diabetes mellitus (inkl. type 1)
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt, økt ALAT, økt ASAT
Vanlige Redusert TSH i blod, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT, økte transaminaser
Mindre vanlige Økt leverfunksjonstest

Bivirkninger sett ved avelumab i kombinasjon med aksitinib

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Endokrine Hypopituitarisme
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon
Hud Kløe, utslett
Kar Hypertensjon
Luftveier Dysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt, økt ALAT, økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Endokrine Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, tyreoiditt
Gastrointestinale Kolitt, munntørrhet
Generelle Influensalignende sykdom, perifert ødem
Hud Akneiform dermatitt, dermatitt, eksem, erytem, erytematøst utslett, generalisert kløe, generalisert utslett, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Flushing, hypotensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Luftveier Pneumonitt
Nevrologiske Perifer nevropati
Nyre/urinveier Akutt nyreskade
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi
Undersøkelser Redusert TSH i blod, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT, økte transaminaser
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, lymfopeni
Endokrine Autoimmun tyreoiditt, hypofysitt
Gastrointestinale Autoimmun kolitt, autoimmun pankreatitt, enterokolitt, ileus, nekrotiserende pankreatitt
Hjerte Myokarditt
Hud Erythema multiforme, legemiddelutslett, psoriasis
Infeksiøse Pustuløst utslett
Lever/galle Hepatitt, hepatotoksisitet, immunmediert hepatitt, leversykdom
Nevrologiske Myastenisk syndrom, myasthenia gravis
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus (inkl. type 1)
Undersøkelser Økt leverfunksjonstest

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på bivirkninger. Behandlingen skal rettes mot håndtering av symptomer.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Humant immunglobulin (IgG1) monoklonalt antistoff rettet mot programmert celledød‑ligand‑1 (PD-L1). Avelumab binder PD-L1 og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød‑1 (PD-1) og B7-1. Dette fjerner de suppressive effektene av PD-L1 på cytotoksisk CD8+ T‑celler og potenserer antitumor T‑cellerespons. Induserer naturlige drepeceller (NK)-cellemediert direkte tumorcellenedbrytning via antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC).
Fordeling: Vdss 4,72 liter.
Halveringstid: 6,1 dager ved anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Før fortynning: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter åpning og fortynning: Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og oppbevaringsforhold brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bavencio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 10 ml (hettegl.)
477913
-
-
11541,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.01.2021