Aybintio

Samsung Bioepis


Antineoplastisk middel.

L01X C07 (Bevacizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, trehalosedihydrat, natriumacetattrihydrat, eddiksyre, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til bruk i kombinasjon med fluoropyrimidinbasert kjemoterapi til behandling av voksne med metastaserende kolorektalkreft. I kombinasjon med paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne med metastatisk brystkreft. I kombinasjon med kapecitabin til førstelinjebehandling av voksne med metastatisk brystkreft hvor andre kjemoterapeutika, inkl. taksaner og antrasykliner, ikke er egnet. Pasienter som har fått taksaner og antrasykliner i adjuvant setting i løpet av de siste 12 måneder skal ikke få behandling med bevacizumab i kombinasjon med kapecitabin. Som tillegg til platinabasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av voksne med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig plateepitelhistologi. I kombinasjon med erlotinib til førstelinjebehandling av voksne med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom med aktiverende mutasjoner i epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR). I kombinasjon med interferon alfa-2a til førstelinjebehandling av voksne med fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft. I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne med fremskreden (FIGO stadium IIIB, IIIC og IV) epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft. I kombinasjon med karboplatin og gemcitabin, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til behandling ved første tilbakefall av platinasensitiv epitelial ovarialkreft, kreft i eggledere eller primær peritonealkreft som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med topotekan, eller pegylert liposomalt doksorubicin til behandling av voksne med tilbakefall av platinaresistent epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, som ikke har fått mer enn 2 tidligere kjemoterapiregimer og som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere, eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller alternativt paklitaksel og topotekan, hos pasienter som ikke kan få platinabehandling, til behandling av voksne med vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Det anbefales å fortsette behandlingen inntil progresjon av underliggende sykdom eller uakseptabel toksisitet. Skal administreres under overoppsyn av lege med erfaring i bruk av antineoplastiske legemidler. Dosereduksjon ved bivirkninger anbefales ikke. Hvis påkrevd, bør behandlingen seponeres permanent eller midlertidig utsettes.
Metastaserende kolorektalkreft: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg 1 gang hver 2. uke eller 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 2. uke eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC i kombinasjon med platina-basert kjemoterapi: Gis som tillegg til platinabasert kjemoterapi i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC med EGFR-aktiverende mutasjoner i kombinasjon med erlotinib: Test for EGFR-mutasjon skal utføres før oppstart av kombinasjonsbehandling med bevacizumab og erlotinib. Anbefalt dosering av bevacizumab er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 2. uke.
Epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft: Førstelinjebehandling: Gis som tillegg til karboplatin og paklitaksel i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon eller i maks. 15 måneder eller inntil uakseptabel toksisitet, alt etter hva som inntreffer først. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinasensitiv sykdom: Gis enten i kombinasjon med karboplatin og gemcitabin i 6-10 behandlingssykluser, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel i 6-8 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinaresistent sykdom: Gis i kombinasjon med et av følgende legemidler: Topotekan (gitt ukentlig) eller pegylert liposomalt doksorubicin. Anbefalt dose bevacizumab er 10 mg/kg 1 gang hver 2. uke. Når det gis i kombinasjon med topotekan (gitt på dagene 1-5, hver 3. uke), er anbefalt dose bevacizumab 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Livmorhalskreft: Gis i kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller paklitaksel og topotekan. Anbefalt dose bevacizumab er 15 mg/kg, 1 gang hver 3. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke gis sammen med eller blandes med glukoseoppløsninger (se SPC). Korrekt mengde trekkes opp og fortynnes til nødvendig administreringsvolum med natriumklorid 9 mg/ml oppløsning til injeksjon. Konsentrasjonen i ferdig tilberedt oppløsning bør være 1,4-16,5 mg/ml. I de fleste tilfeller kan nødvendig mengde legemiddel fortynnes til et totalvolum på 100 ml.
Administrering: Gis som i.v. infusjon. Startdosen bør gis over 90 minutter. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan 2. infusjon gis over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller som bolus.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, ovariecelleprodukter fra kinesisk hamster eller andre rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale perforasjoner og fistler: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon og galleblæreperforasjon, særlig hos pasienter med samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess og med metastatisk karsinom i kolon eller rectum, forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon hos pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Behandling seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Gastrointestinal-vaginale fistler: Økt risiko for gastrointestinal-vaginale fistler hos pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Vesentlig risikofaktor er tidligere strålebehandling. Tilbakevendende kreft innenfor det bestrålte feltet øker risikoen ytterligere. Ikke-gastrointestinale fistler: Økt risiko for utvikling av fistler. Behandlingen seponeres permanent ved trakeo-øsofageale eller andre grad 4 fistler. Seponering bør vurderes ved tilfeller av indre fistler som ikke stammer fra mage-tarmkanalen. Sårtilheling: Kan ha negativ effekt på sårtilhelingsprosess. Tilfeller av alvorlige sårtilhelingskomplikasjoner, inkl. anastomotiske komplikasjoner, med dødelig utfall er sett. Bør ikke brukes før planlagt elektiv kirurgi, de første 28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssår/andre sår er grodd. Behandling bør avsluttes ved utvikling av nekrotiserende fasciitt. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon er sett, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandlingsstart, vanligvis med adekvat, individuell antihypertensiv behandling. Overvåkning av blodtrykk anbefales. Seponeres permanent hvis hypertensjon ikke kontrolleres med antihypertensiv behandling eller ved utvikling av hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Posterior reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES): Kan forekomme med følgende symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon. PRES bekreftes ved MRI. Ved utvikling av PRES anbefales symptomatisk behandling og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Hypertensjon i anamnesen kan gi økt risiko for utvikling av proteinuri. Monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Proteinuri grad 4 (nefrotisk syndrom) er sett hos opptil 1,4% av behandlede pasienter. Behandling seponeres permanent ved nefrotisk syndrom. Arteriell tromboemboli: Forsiktighet bør utvises ved arteriell tromboemboli eller diabetes i anamnesen eller alder >65 år pga. økt risiko for utvikling av tromboemboliske hendelser. Behandling seponeres permanent ved arterielle tromboemboliske hendelser. Venøs tromboemboli: Pasienter kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli. Behandling for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft med bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplatin kan gi økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser. Behandling avbrytes ved livstruende lungeemboli (grad 4). Pasienter med lungeemboli grad 3 skal overvåkes nøye. Blødninger: CNS-metastaser monitoreres for symptomer på CNS-blødning. Behandling seponeres ved intrakraniell blødning. Pasienter kan ha økt risiko for tumorassosiert blødning. Behandling seponeres ved blødninger grad 3 eller 4. Forsiktighet bør utvises ved medfødte blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia. Samtidig warfarinbehandling av venetrombose ga ikke økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelse av aneurismer og arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart skal risiko vurderes nøye ved risikofaktorer som hypertensjon/aneurisme i anamnesen. Hjertesvikt: Forsiktighet bør utvises ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom. Metastatisk brystkreft med tidligere behandling med antrasyklin, samt stråleterapi mot venstre thorakshalvdel kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni og infeksjoner: Økt frekvens av nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) er sett ved myelotoksiske kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Hovedsakelig sett i kombinasjon med platina- eller taksanbasert terapi ved NSCLC og metastatisk brystkreft, og med paklitaksel og topotekan ved behandling av vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Hypersensitivitets-/infusjonsreaksjoner: Nøye observasjon av pasienten under og etter administrering anbefales. Ved reaksjon bør infusjonen avsluttes. Systematisk premedisinering er ikke berettiget. Osteonekrose i kjeven: Sett hos pasienter som samtidig behandles med eller nylig er blitt behandlet med i.v. bisfosfonat, og forsiktighet bør utvises. Større tanninngrep er en tilleggsrisiko. Undersøkelse hos tannlege bør vurderes før behandling startes. Øyesykdommer: Ikke egnet til intravitreal bruk. Bivirkninger, inkl. systemiske, er rapportert ved uautorisert intravitreal bruk. Noen resulterte i synstap, inkl. permanent blindhet. Ovarialsvikt/fertilitet: Kan nedsette fertiliteten hos kvinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning. Søvnighet og besvimelse er imidlertid rapportert. Ved symptomer som påvirker syn, konsentrasjon eller reaksjonsevne, skal pasienten frarådes å kjøre bil og bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA) er sett ved kombinasjon av bevacizumab og sunitinib. Reverseres ved seponering av begge legemidlene. EGFR-monoklonale antistoffer (panitumumab og cetuksimab) skal ikke gis i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi ved behandling av metastaserende kolorektalkreft. Kan gi en lavere progresjonsfri overlevelse og/eller total overlevelse i tillegg til økt toksisitet sammenlignet med bevacizumab og kjemoterapi alene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Fosterskader er rapportert hos kvinner behandlet med bevacizumab alene eller i kombinasjon med kjent embryotoksisk kjemoterapi. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kan skade barnets vekst og utvikling. Kvinner skal ikke amme under behandling eller før det har gått minst 6 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Dyrestudier tyder på ugunstig effekt. Reversibel ovarialsvikt er sett.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Anemi, lymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
Vanlige Gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Ukjent frekvens Gastrointestinale sår
Generelle
Svært vanlige Asteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerter
Vanlige Letargi
Hjerte
Vanlige Hjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanlige Eksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
Vanlige Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Abscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
Sjeldne Nekrotiserende fasciitt
Kar
Svært vanlige Hypertensjon, tromboembolisme (venøs)
Vanlige Arteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Ukjent frekvens Aneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Ovariesvikt
Vanlige Bekkensmerter
Lever/galle
Ukjent frekvens Galleblæreperforasjon
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Vanlige Dysfoni, hypoksi, lungeembolisme, pulmonal hemoragi/hemoptyse
Ukjent frekvens Nasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvens Fosterskade
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi
Vanlige Fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Ukjent frekvens Ikke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose
Nevrologiske
Svært vanlige Dysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Vanlige Cerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Sjeldne Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne Hypertensjonsencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanlige Proteinuri
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
Vanlige Dehydrering
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Øye
Svært vanlige Økt lakrimasjon, øyelidelser
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
Generelle Asteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerter
Hud Eksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
Kar Hypertensjon, tromboembolisme (venøs)
Kjønnsorganer/bryst Ovariesvikt
Luftveier Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Dysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveier Proteinuri
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
Undersøkelser Redusert vekt
Øye Økt lakrimasjon, øyelidelser
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, lymfopeni
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Generelle Letargi
Hjerte Hjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Abscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
Kar Arteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Kjønnsorganer/bryst Bekkensmerter
Luftveier Dysfoni, hypoksi, lungeembolisme, pulmonal hemoragi/hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet Fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Nevrologiske Cerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Sjeldne
Infeksiøse Nekrotiserende fasciitt
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne
Nevrologiske Hypertensjonsencefalopati
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Gastrointestinale sår
Kar Aneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Lever/galle Galleblæreperforasjon
Luftveier Nasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske Fosterskade
Muskel-skjelettsystemet Ikke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den høyeste dosen undersøkt (20 mg/kg i.v. hver 2. uke) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster.
Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer dermed bindingen av VEGF til sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer dermed tumorvekst.
Fordeling: Sentralt fordelingsvolum (Vc) 2,73 liter for kvinner og 3,28 liter for menn, perifert fordelingsvolum (Vp) 1,69 liter for kvinner og 2,35 liter for menn når bevacizumab administreres sammen med antineoplastiske legemidler. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn større Vc (+20%) enn kvinner.
Halveringstid: Clearance er 0,188 liter/dag for kvinner og 0,22 liter/dag for menn. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn en høyere clearance (+17%) enn kvinner. Iht. 2-kompartmentmodellen er t1/2 for eliminasjon 18 dager for en typisk kvinnelig pasient og 20 dager for en typisk mannlig pasient. Clearance er vist å være ca. 30% raskere ved lave serumalbuminverdier og 7% raskere ved stor tumormengde sammenlignet med typiske pasienter med medianverdier for albumin og tumormengde. (Lavt serumalbumin og stor tumormengde er vanlige indikasjoner på alvorlig sykdom.)

Oppbevaring og holdbarhet

Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt legemiddel i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml er vist i opptil 45 dager ved 2-8°C, videre ytterligere 72 timer ved temperaturer som ikke overstiger 30°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være ≤24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aybintio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 4 ml (hettegl.)
161173
-
-
3581,40 C
16 ml (hettegl.)
567984
-
-
13380,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.11.2020