Avastin

Roche


Antineoplastisk middel.

L01X C07 (Bevacizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, trehalosedihydrat, natriumfosfat, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til bruk i kombinasjon med fluoropyrimidinbasert kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft. I kombinasjon med paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk brystkreft. I kombinasjon med kapecitabin til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk brystkreft hvor andre kjemoterapeutika, inkl. taksaner og antrasykliner, ikke er egnet. Pasienter som har fått taksaner og antrasykliner i adjuvant setting i løpet av de siste 12 måneder skal ikke få behandling med bevacizumab i kombinasjon med kapecitabin. Som tillegg til platinabasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig plateepitelhistologi. I kombinasjon med erlotinib til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom med aktiverende mutasjoner i epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR). I kombinasjon med interferon alfa-2a til førstelinjebehandling av voksne pasienter med fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft. I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne pasienter med fremskreden (FIGO stadium IIIB, IIIC og IV) epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft. I kombinasjon med karboplatin og gemcitabin, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til behandling ved første tilbakefall av platinasensitiv epitelial ovarialkreft, kreft i eggledere eller primær peritonealkreft som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel, topotekan, eller pegylert liposomalt doksorubicin til behandling av voksne pasienter med tilbakefall av platinaresistent epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, som ikke har fått mer enn 2 tidligere kjemoterapiregimer og som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere, eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller alternativt paklitaksel og topotekan hos pasienter som ikke kan få platinabehandling, til behandling av voksne pasienter med vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Det anbefales å fortsette behandlingen inntil progresjon av underliggende sykdom eller uakseptabel toksisitet. Dosereduksjon ved bivirkninger anbefales ikke. Hvis påkrevd, bør behandlingen seponeres permanent eller midlertidig utsettes.
Metastaserende kolorektalkreft: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 14. dag eller 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 3. uke.
Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC i kombinasjon med platina-basert kjemoterapi: Bevacizumab gis som tillegg til platinabasert kjemoterapi i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC med EGFR-aktiverende mutasjoner i kombinasjon med erlotinib: Test for EGFR-mutasjon skal utføres før oppstart av kombinasjonsbehandling med bevacizumab og erlotinib. Anbefalt dosering er 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 3. uke.
Fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag.
Epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft: Førstelinjebehandling: Bevacizumab gis som tillegg til karboplatin og paklitaksel i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon eller i maks. 15 måneder eller inntil uakseptabel toksisitet, alt etter hva som inntreffer først. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinasensitiv sykdom: Bevacizumab gis enten i kombinasjon med karboplatin og gemcitabin fra 6 behandlingssykluser og opp til 10 behandlingssykluser, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel fra 6 behandlingssykluser og opp til 8 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinaresistent sykdom: Bevacizumab gis i kombinasjon med et av følgende legemidler: Paklitaksel, topotekan (gitt ukentlig) eller pegylert liposomalt doksorubicin. Anbefalt dose bevacizumab er 10 mg/kg 1 gang annenhver uke. Når det gis i kombinasjon med topotekan (gitt på dagene 1-5, hver 3. uke), er anbefalt dose bevacizumab 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Livmorhalskreft: Bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller paklitaksel og topotekan. Anbefalt dose bevacizumab er 15 mg/kg kroppsvekt, 1 gang hver 3. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre ≥65 år: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonsoppløsningen skal ikke gis sammen med eller fortynnes med glukoseoppløsninger (se SPC). Korrekt mengde trekkes opp og fortynnes til nødvendig administreringsvolum med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon. Konsentrasjonen i ferdig tilberedt oppløsning bør være 1,4-16,5 mg/ml. I de fleste tilfeller kan nødvendig mengde bevacizumab fortynnes til et totalvolum på 100 ml.
Administrering: Gis som i.v. infusjon. Startdosen bør gis over 90 minutter. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan 2. infusjon gis over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller som bolus.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, ovariecelleprodukter fra kinesisk hamster eller andre rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale perforasjoner og fistler: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon og galleblæreperforasjon, særlig hos pasienter med samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess og tidligere strålebehandlede pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Behandlingen seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Gastrointestinal-vaginale fistler: Økt risiko for gastrointestinal-vaginale fistler hos pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. En vesentlig risikofaktor er tidligere strålebehandling. Tilbakevendende kreft innenfor det bestrålte feltet øker risikoen ytterligere. Ikke-gastrointestinale fistler: Økt risiko for utvikling av fistler. Behandlingen seponeres ved trakeo-øsofageale eller andre alvorlige fistler. Ved tilfeller av indre fistler som ikke stammer fra mage-tarmkanalen, vurder seponering. Sårtilheling: Kan ha negativ effekt på sårtilhelingsprosessen. Tilfeller av alvorlige sårtilhelingskomplikasjoner, inkl. anastomotiske komplikasjoner, med dødelig utfall er rapportert. Bør ikke brukes før planlagt elektiv kirurgi, de første 28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssår/andre sår er grodd. Behandlingen bør avsluttes ved utvikling av nekrotiserende fasciitt. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon er observert, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandlingsstart, vanligvis med adekvat, individuell antihypertensiv behandling. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med ukontrollert hypertensjon. Overvåking av blodtrykk anbefales. Ved alvorlig behandlingskrevende hypertensjon, anbefales midlertidig seponering inntil adekvat blodtrykkskontroll er nådd og permanent seponering hvis dette ikke nås. Seponer permanent ved hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Posterior reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES): PRES, en sjelden nevrologisk sykdom med følgende symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon, kan forekomme. PRES bekreftes ved MRI. Ved utvikling av PRES anbefales symptomatisk behandling og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Pasienter med hypertensjon i anamnesen kan ha økt risiko for utvikling av proteinuri. Monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Proteinuri grad 4 (nefrotisk syndrom) er sett hos opptil 1,4% av behandlede pasienter. Seponer behandlingen permanent ved nefrotisk syndrom. Arteriell tromboemboli: Utvises forsiktighet hos pasienter med arteriell tromboemboli eller diabetes i anamnesen eller alder over 65 år pga. økt risiko for utvikling av tromboemboliske hendelser. Seponer permanent ved arterielle tromboemboliske hendelser. Venøs tromboemboli: Pasienter kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli, ved behandling med bevacizumab. Pasienter behandlet for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft med bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplatin kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser. Avbryt behandlingen hos pasienter med livstruende lungeemboli (grad 4), lungeemboli grad 3 må overvåkes nøye. Blødninger: CNS-metastaser monitoreres for symptomer på CNS-blødning. Seponer behandlingen ved intrakraniell blødning. Pasienter kan ha økt risiko for tumorassosiert blødning. Seponer preparatet ved blødninger grad 3 eller høyere. Utvis forsiktighet ved medfødte blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia. Samtidig warfarinbehandling av venetrombose har ikke gitt økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles med bevacizumab. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Hjertesvikt/kardiomyopati: Utvis forsiktighet ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, eksisterende hjertesvikt og ved tidligere antrasyklineksponering og/eller stråleterapi mot brystveggen. Kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni og infeksjoner: Økt frekvens av nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) er observert ved myelotoksiske kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Hovedsakelig sett i kombinasjon med platina- eller taksanbasert terapi ved NSCLC og metastatisk brystkreft, og med paklitaksel og topotekan ved behandling av vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Hypersensitivitets-/infusjonsreaksjoner: Nøye observasjon av pasienten under og etter administrering anbefales. Ved reaksjon bør infusjonen avsluttes. Systematisk premedisinering er ikke berettiget. Osteonekrose i kjeven: Observert hos pasienter som samtidig behandles med eller nylig er blitt behandlet med i.v. bisfosfonat. Større tanninngrep er en tilleggsrisiko. Undersøkelse hos tannlege før behandling startes, bør vurderes. Øyesykdommer: Ikke egnet til intravitreal bruk. Bivirkninger, inkl. systemiske, er rapportert ved uautorisert intraviteral bruk. Noen resulterte i synstap, inkl. permanent blindhet. Ovarialsvikt: Kan nedsette fertiliteten hos kvinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Søvnighet og besvimelse er imidlertid rapportert. Ved symptomer som påvirker syn, konsentrasjon eller reaksjonsevne, skal pasienten frarådes å kjøre bil og bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA) er sett ved kombinasjon av bevacizumab og sunitinib. MAHA reverseres ved seponering av begge legemidlene. EGFR-monoklonale antistoffer (panitumumab og cetuksimab) skal ikke gis i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi ved behandling av metastaserende kolorektalkreft. Studier tyder på at dette kan gi en lavere progresjonsfri overlevelse og/eller total overlevelse i tillegg til økt toksisitet sammenlignet med bevacizumab og kjemoterapi alene.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Fosterskader er rapportert hos kvinner behandlet med Avastin alene eller i kombinasjon med kjent embryotoksisk kjemoterapi. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Da preparatet kan skade barnets vekst og utvikling, skal ikke kvinner amme under behandling eller før det har gått minst 6 måneder etter siste dose.

 

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. De alvorligste bivirkningene er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mest vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og artriell tromboemboli.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Anemi, lymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
Vanlige Gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Ukjent frekvens Gastrointestinale sår
Generelle
Svært vanlige Asteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerter
Vanlige Letargi
Hjerte
Vanlige Hjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanlige Eksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
Vanlige Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Abscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
Sjeldne Nekrotiserende fasciitt
Kar
Svært vanlige Hypertensjon, tromboembolisme (venøs)
Vanlige Arteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Ukjent frekvens Aneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Ovariesvikt
Vanlige Bekkensmerter
Lever/galle
Ukjent frekvens Galleblæreperforasjon
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Vanlige Dysfoni, hypoksi, lungeblødning/hemoptyse, lungeembolisme
Ukjent frekvens Nasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvens Fosterskade
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi
Vanlige Artralgi, fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Ukjent frekvens Ikke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose
Nevrologiske
Svært vanlige Dysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Vanlige Cerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Sjeldne Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne Hypertensjonsencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanlige Proteinuri
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
Vanlige Dehydrering
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Øye
Svært vanlige Økt lakrimasjon, øyelidelser

De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. De alvorligste bivirkningene er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mest vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og artriell tromboemboli.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
Generelle Asteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerter
Hud Eksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
Kar Hypertensjon, tromboembolisme (venøs)
Kjønnsorganer/bryst Ovariesvikt
Luftveier Dyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Dysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveier Proteinuri
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
Undersøkelser Redusert vekt
Øye Økt lakrimasjon, øyelidelser
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, lymfopeni
Gastrointestinale Gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Generelle Letargi
Hjerte Hjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud Palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Abscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
Kar Arteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Kjønnsorganer/bryst Bekkensmerter
Luftveier Dysfoni, hypoksi, lungeblødning/hemoptyse, lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Nevrologiske Cerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Sjeldne
Infeksiøse Nekrotiserende fasciitt
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne
Nevrologiske Hypertensjonsencefalopati
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Gastrointestinale sår
Kar Aneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Lever/galle Galleblæreperforasjon
Luftveier Nasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske Fosterskade
Muskel-skjelettsystemet Ikke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den høyeste dosen undersøkt (20 mg/kg i.v.) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster.
Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer dermed bindingen av VEGF til sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer dermed tumorvekst.
Fordeling: Sentralt fordelingsvolum (Vc) hhv. 2,73 liter for kvinner og 3,28 liter for menn, perifert fordelingsvolum (Vp) hhv. 1,69 liter for kvinner og 2,35 liter for menn når bevacizumab administreres sammen med antineoplastiske legemidler. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn større Vc (+20%) enn kvinner.
Halveringstid: Initial t1/2 1,4 dager, terminal t1/2 ca. 20 dager. Clearance er hhv. 0,188 liter/dag for kvinner og 0,220 liter/dag for menn. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn en høyere clearance (+17%) enn kvinner. Iht. «to-kompartment-modellen» er t1/2 for eliminasjon 18 dager for en typisk kvinnelig pasient og 20 dager for en typisk mannlig pasient. Clearance er vist å være ca. 30% raskere hos pasienter med lave serumalbuminverdier og 7% raskere hos personer med stor tumormengde sammenlignet med typiske pasienter med median-verdier for albumin og tumormengde. (Lavt serumalbumin og stor tumormengde er vanlige indikasjoner på alvorlig sykdom.)

Oppbevaring og holdbarhet

Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt legemiddel i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) er vist i 30 dager ved 2‑8°C, pluss ytterligere 48 timer ved 2-30°C. Preparatet bør brukes umiddelbart. Lagringstiden bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, om ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Avastin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 4 ml (hettegl.)
019445
-
Byttegruppe
3598,80 C
16 ml (hettegl.)
019781
-
Byttegruppe
13445,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.01.2021