Adenuric

Menarini


Hemmer av urinsyreproduksjonen.

M04A A03 (Febuksostat)TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Febuksostat 80 mg, resp. 120 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Begge styrker: Behandling av kronisk hyperurikemi der uratavsetninger allerede har oppstått (inkl. tidligere eller nåværende tofus og/eller urinsyregikt). 120 mg: Forebygging og behandling av hyperurikemi hos voksne som mottar kjemoterapi for hematologisk malignitet med middels-til-høy risiko for tumorlysesyndrom (TLS).

Dosering

Urinsyregikt: Anbefalt dose 80 mg 1 gang daglig. Ved serumurinsyre >6 mg/dl (357 μmol/liter) etter 2-4 uker, kan 120 mg 1 gang daglig vurderes. Urinsyrenivået kan re-testes allerede etter 2 uker. Målet er å redusere og opprettholde urinsyrenivå <6 mg/dl (357 μmol/liter). Profylakse mot oppblussing av urinsyregikt anbefales i minst 6 måneder.
Tumorlysesyndrom: Anbefalt dose 120 mg 1 gang daglig. Behandling bør igangsettes 2 dager før oppstart av kjemoterapi og vare i minst 7 dager. Kan forlenges i inntil 9 dager dersom klinisk vurdering av kjemoterapiens varighet tilsier det.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt ved kraftig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Effekt og sikkerhet er ikke fullstendig undersøkt ved kraftig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Eldre: Ingen dosejustering.
Administrering: Tas med eller uten mat. Tabletter 80 mg: Kan deles for å lette svelging (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjerte/kar: Ikke anbefalt ved iskemisk hjertesykdom eller hjertesvikt. Høyere insidens av kardiovaskulære hendelser er sett, uten påvist årsakssammenheng. Ved behandling av TLS bør hjertefunksjon monitoreres etter klinisk bilde. Allergi/overfølsomhet: Sjeldne, alvorlige allergiske-/overfølsomhetsreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt anafylatisk sjokk, er rapportert, vanligvis i løpet av 1. behandlingsmåned. Nedsatt nyrefunksjon og/eller tidligere overfølsomhet for allopurinol er rapportert for noen av tilfellene. Overfølsomhetsreaksjonene var i noen tilfeller forbundet med feber, hematologisk, nyre- eller leverpåvirkning. Behandlingen bør seponeres omgående og skal ikke gjenopptas. Akutte urinsyregiktanfall: Behandlingen bør ikke startes før akutt fase er gått over. Ved oppstart anbefales NSAID eller kolkisin som profylakse mot oppblussing i minst 6 måneder. Ved oppblussing under behandlingen, bør febuksostat ikke seponeres. Xantinavsetning: Ved svært forhøyet uratdannelse (f.eks. malign sykdom og behandling av denne, Lesch-Nyhan-syndrom), kan xantinnivået i urinen i sjeldne tilfeller øke så mye at avsetninger i urinveiene forekommer. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk ved Lesch-Nyhan-syndrom. Annet: Anbefales ikke til organtransplanterte pga. manglende erfaring. Lette leverfunksjonsforstyrrelser er sett, og leverfunksjonsprøver anbefales før oppstart og deretter basert på klinisk vurdering. Forsiktighet anbefales ved endret thyreoideafunksjon. Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Merkaptopurin/azatioprin: Pga. febuksostats virkningsmekanisme anbefales ikke samtidig bruk. Interaksjonsstudier av febuksostat og cytotoksisk kjemoterapi er ikke utført. Rosiglitazon/CYP2C8-substrater: Samtidig bruk av rosiglitazon eller andre CYP2C8-substrater forventes ikke å kreve dosejustering. Teofyllin: Febuksostat 80 mg kan brukes samtidig med teofyllin uten risiko for økende teofyllinnivå i plasma. Naproksen og andre glukuronideringshemmere: Kan tas samtidig med naproksen uten at dosejustering er nødvendig. Glukuronideringsinduktorer: Overvåkning av serumurinsyrenivå anbefales 1-2 uker etter behandlingsstart med en potent induktor av glukuronidering. Kolkisin/indometacin/hydroklortiazid/warfarin: Kan gis samtidig med kolkisin, indometacin eller hydroklortiazid uten dosejustering. Dosejustering av warfarin ikke nødvendig. Desipramin/CYP2D6-substrater: Samtidig bruk av CYP2D6-substrater forventes ikke å kreve dosejustering. Antacida: Kan tas uten hensyn til bruk av antacida.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ukjent effekt.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldnePancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
Mindre vanligeØkt TSH i blod
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme
Mindre vanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinalt ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, hyppig avføring, munntørrhet, oppkast
SjeldnePankreatitt, sår i munnen
Generelle
VanligeØdem
Mindre vanligeBrystsmerte, brystubehag, fatigue
SjeldneTørste
Hjerte
Mindre vanligeAtrieflimmer, EKG-forandringer, palpitasjoner, sinustakykardi, venstre grenblokk
SjeldnePlutselig hjertedød
Hud
VanligeUtslett (inkl. ulike typer utslett rapportert med lavere frekvens)
Mindre vanligeDermatitt, hudlesjon, hudmisfarging, kløe, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett, petekkier, urticaria
SjeldneAlopesi, angioødem, DRESS, eksfoliativt utslett, erytem, erytematøst utslett, follikulært utslett, generalisert utslett (alvorlig), hyperhidrose, kløende utslett, morbilliformt utslett, pustuløst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, vesikuløst utslett
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeFlushing, hetetokter, hypertensjon, indre blødning
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjon
Mindre vanligeGallestein
SjeldneGulsott, hepatitt, leverskade
Luftveier
Mindre vanligeBronkitt, dyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, artritt, bursitt, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, myalgi
SjeldneLeddstivhet, muskel-skjelettstivhet, rabdomyolyse
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeHemiparese, hypoestesi, hyposmi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanligeHematuri, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri
SjeldnePollakisuri, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Mindre vanligeInsomni, redusert libido
SjeldneNervøsitet
Stoffskifte/ernæring
VanligeOppblussing av urinsyregikt
Mindre vanligeDiabetes mellitus, hyperlipidemi, redusert appetitt, økt vekt
SjeldneAnoreksi, redusert vekt, økt appetitt
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert lymfocyttall, økt LDH, økt amylase, økt kalium i blod, økt karbamid i blod, økt kolesterol i blod, økt kreatin i blod, økt kreatinin i blod, økte triglyserider
SjeldneForlenget APTT, redusert antall røde blodceller, økt ALP, økt blodglukose
Øre
SjeldneTinnitus
Øye
SjeldneTåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
GenerelleØdem
HudUtslett (inkl. ulike typer utslett rapportert med lavere frekvens)
Lever/galleUnormal leverfunksjon
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringOppblussing av urinsyregikt
Mindre vanlige
EndokrineØkt TSH i blod
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinalt ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, hyppig avføring, munntørrhet, oppkast
GenerelleBrystsmerte, brystubehag, fatigue
HjerteAtrieflimmer, EKG-forandringer, palpitasjoner, sinustakykardi, venstre grenblokk
HudDermatitt, hudlesjon, hudmisfarging, kløe, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett, petekkier, urticaria
KarFlushing, hetetokter, hypertensjon, indre blødning
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Lever/galleGallestein
LuftveierBronkitt, dyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, artritt, bursitt, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, myalgi
NevrologiskeHemiparese, hypoestesi, hyposmi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierHematuri, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri
PsykiskeInsomni, redusert libido
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus, hyperlipidemi, redusert appetitt, økt vekt
UndersøkelserRedusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert lymfocyttall, økt LDH, økt amylase, økt kalium i blod, økt karbamid i blod, økt kolesterol i blod, økt kreatin i blod, økt kreatinin i blod, økte triglyserider
Sjeldne
Blod/lymfePancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinalePankreatitt, sår i munnen
GenerelleTørste
HjertePlutselig hjertedød
HudAlopesi, angioødem, DRESS, eksfoliativt utslett, erytem, erytematøst utslett, follikulært utslett, generalisert utslett (alvorlig), hyperhidrose, kløende utslett, morbilliformt utslett, pustuløst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, vesikuløst utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet
Lever/galleGulsott, hepatitt, leverskade
Muskel-skjelettsystemetLeddstivhet, muskel-skjelettstivhet, rabdomyolyse
Nyre/urinveierPollakisuri, tubulointerstitiell nefritt
PsykiskeNervøsitet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert vekt, økt appetitt
UndersøkelserForlenget APTT, redusert antall røde blodceller, økt ALP, økt blodglukose
ØreTinnitus
ØyeTåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Potent, ikke-purinselektiv xantinoksidase-hemmer (XO-hemmer).
Virkningsmekanisme: Reduserer urinsyrenivå i serum ved selektiv hemming av XO.
Absorpsjon: Raskt (Tmax 1-1,5 timer). Biotilgjengelighet minst 84%. Etter enkle eller gjentatte doser på 80 og 120 mg 1 gang daglig, er Cmax hhv. ca. 2,8-3,2 μg/ml og 5-5,3 μg/ml.
Proteinbinding: Ca. 99,2% (primært albumin). For aktive metabolitter: Ca. 82-91%.
Fordeling: VSS/F 29-75 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 5-8 timer.
Metabolisme: Konjugering via UGT og oksidering via CYP450.
Utskillelse: Via lever og nyrer. Ca. 45% via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Adenuric, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 mg28 stk. (blister)
168329
Blå resept
Byttegruppe
360,10C
84 stk. (blister)
501374
Blå resept
-
862,10C
120 mg28 stk. (blister)
101845
Blå resept
Byttegruppe
377,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.08.2019