Benresorpsjonshemmer.

M05B A08 (Zoledronsyre)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 50 μg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.


Indikasjoner

  • Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer, inkl. de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur.
  • Behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer.
  • Behandling av Pagets bensykdom hos voksne.

Dosering

Tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D anbefales i forbindelse med administrering. Ved Pagets bensykdom anbefales det i tillegg tilskudd av kalsium, tilsvarende minst 500 mg kalsium 2 ganger daglig i minimum 10 dager etter administrering. Ved en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales en startdose på 50 000-125 000 IE vitamin D (peroralt eller i.m.) i forkant av 1. infusjon. Pasienten skal få utdelt pakningsvedlegg og pasientkort.
Postmenopausal osteoporose, osteoporose hos menn og ved behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling
Anbefalt dose er 1 enkelt i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre, 1 gang i året. Optimal behandlingsvarighet ved osteoporose er ikke fastslått. Behovet for fortsatt behandling bør revurderes jevnlig, basert på individuell nytte-/risikovurdering, spesielt etter bruk i 5 år eller mer. Etter en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales det at infusjonen gis minst 2 uker etter hofteoperasjonen.
Pagets bensykdom
Bør kun forskrives av leger med erfaring i behandling av Pagets bensykdom. Anbefalt dose er 5 mg som 1 enkelt i.v. infusjon. Rebehandling ved tilbakefall består av ytterligere i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre etter 1 år eller lengre fra initial behandling.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR ≥35 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <35 ml/minutt.
  • Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Kun til engangsbruk. Tilberedes aseptisk. Oppløsningen skal være klar, uten partikler eller misfarging. Romtempereres før bruk (ved oppbevaring i kjøleskap). Se pakningsvedlegg.
Administrering Pasienten må være godt hydrert før administrering, spesielt gjelder dette eldre (≥65 år) og pasienter behandlet med diuretika. Gis i.v. med konstant, langsom infusjonshastighet via et infusjonssett med ventil. Infusjonstiden skal ikke være <15 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon med ClCR <35 ml/minutt. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Nyrer: Nedsatt nyrefunksjon og sjeldne tilfeller av nyresvikt er sett, se Bivirkninger. ClCR bør derfor regnes ut, basert på faktisk kroppsvekt vha. Cockcroft-Gault-formelen, før hver dose. Forbigående økning i serumkreatinin kan være større ved underliggende nedsatt nyrefunksjon. Monitorering av serumkreatinin bør vurderes hos risikopasienter. Hypokalsemi: Ved hypokalsemi skal tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D gis før behandlingsstart. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm). Klinisk monitorering bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen inntreffer raskt, kan forbigående hypokalsemi utvikles (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og få tilstrekkelig oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er sett hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven: Er sett. Ved åpne bløtvevslesjoner i munnen bør behandlingsstart eller nytt behandlingsforløp utsettes. Ved samtidige risikofaktorer anbefales tannundersøkelse med forebyggende tannbehandling, og individuell nytte-risikovurdering før behandlingsstart. Ved vurdering om risiko for utvikling av osteonekrose i kjeven overveies følgende: Potensen av legemidlet som hemmer benresorpsjon (høyere risiko for høypotente preparater), administreringsvei (høyere risiko ved parenteral administrering), kumulativ dose ved behandling av benresorpsjon, kreft, komorbide tilstander, røyking, samtidige behandlinger (kortikosteroider, kjemoterapi, angiogenesehemmere, strålebehandling mot hode/nakke), dårlig munnhygiene, periodontal sykdom, dårlig tilpassede tannproteser, tidligere tannsykdom og invasiv tannbehandling. Alle bør oppfordres til god munnhygiene, rutinemessig tannlegesjekk og om å umiddelbart rapportere om eventuelle orale symptomer som dental mobilitet, smerte eller hevelse, og sår som ikke gror eller væsker. Invasiv tannbehandling bør utføres med forsiktighet under behandling, og unngås ved nær tilknytning til behandlingen. Ved utvikling av osteonekrose i kjeven bør en behandlingsplan mellom behandlende lege og tannlege eller kjevekirurg settes opp. Midlertidig seponering bør vurderes inntil bedring, og risikofaktorer reduseres om mulig. Osteonekrose i ytre øregang: Er sett, primært ved langtidsbruk. Mulige risikofaktorer inkluderer bruk av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon eller traume. Ved øresymptomer som kronisk øreinfeksjon bør muligheten for osteonekrose i ytre øregang vurderes. Fraktur: Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet er sett, primært ved langtidsbruk. Disse tverrgående eller korte, skrå frakturene kan oppstå hvor som helst langs lårbenet fra rett under trochanter minor til rett over den suprakondylære flaten. Frakturene kan inntreffe etter lite eller intet forutgående traume. Frakturene er ofte bilaterale og lårbenet på motsatt side bør derfor undersøkes ved tidligere brudd i lårbensskaftet. Frakturene heles trolig dårlig. Seponering av bisfosfonatbehandling hos pasienter med mistanke om atypiske frakturer i lårbenet er tilrådelig i påvente av individuell nytte-/risikovurdering. Pasientene oppfordres til å si ifra hvis de opplever smerter i lår, hofte eller lyske, og enhver pasient med slike symptomer bør undersøkes mtp. et ufullstendig lårbensbrudd. Akuttfasereaksjon: Akuttfasereaksjoner eller symptomer etter dosering, f.eks. feber, myalgi, influensalignende symptomer, artralgi og hodepine, er sett og kan være alvorlige eller av forlenget varighet. Forekommer primært innen 3 dager etter bruk. Symptomforekomst kan reduseres ved å gi paracetamol eller ibuprofen kort tid etter bruk. Behandlingsutsettelse anbefales ved klinisk ustabilitet pga. akutt medisinsk tilstand og akuttfasereaksjon som kan være problematisk. Annet: Kombinasjon med andre legemidler med zoledronsyre/andre bisfosfonater bør unngås, da effekten er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 100 ml, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger, som svimmelhet, kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Forsiktighet må utvises ved kombinasjon med legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen i vesentlig grad (f.eks. aminoglykosider eller diuretika som kan forårsake dehydrering).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Human risiko er ukjent. Bruk er ikke anbefalt hos fertile kvinner.
AmmingKontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.
FertilitetVirkning på human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Pasienter bør overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infusjon av kalsiumglukonat.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringNitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
VirkningsmekanismeSelektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis i områder med benresorpsjon. Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
ProteinbindingCa. 43-55%.
HalveringstidRask bifasisk eliminasjon med t1/2 på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal t1/2 på 146 timer. Ingen akkumulering i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag.
UtskillelseUendret form, via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aclasta, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/100 ml 100 ml (flaske)
113088
Blå resept 3 048,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Zoledronsyre
Legemidler: Aclasta, Zoledronic Acid, Zoledronsyre SUN
Indikasjon: Glukokortikoidindusert (steroidutløst) osteoporose – uten brudd – menn og postmenopausale kvinner. Osteoporose uten brudd – hos postmenopausale kvinner. Osteoporose uten brudd – hos menn.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Aclasta INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11/2022


Sist endret: 11.01.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)