Xyrem

UCB


Middel mot narkolepsi med katapleksi.

N07X X04 (Natriumoksybat)MIKSTUR, oppløsning 500 mg/ml: 1 ml inneh:. Natriumoksybat 500 mg, renset vann, maleinsyre, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Behandling av narkolepsi med katapleksi hos voksne.

Dosering

Behandling bør initieres av og følges opp under veiledning av lege med erfaring i behandling av søvnforstyrrelser.
Voksne: Anbefalt startdose natriumoksybat 4,5 g/døgn fordelt på 2 like doser. Titreres trinnvis med 1,5 g/døgn ut fra effekt og tolerabilitet opptil maks. 9 g/døgn fordelt på 2 like doser. Det bør gå minst 1-2 uker mellom hver doseøkning. Pga. risiko for utvikling av alvorlige symptomer ved doser ≥18 g/døgn, må maks. dose (9 g/døgn) ikke overskrides. Enkeltdoser på 4,5 g må ikke gis, med mindre pasienten er titrert til dette dosenivået. Titrering fra laveste dose startes på nytt ved seponering i >14 dager. Ved samtidig bruk av valproat: Natriumoksybatdosen bør reduseres med 20%, og anbefalt startdose er 3,6 g/døgn fordelt på 2 like doser. Respons og tolerabilitet følges og dosen tilpasses deretter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Startdosen bør halveres og respons på doseøkninger bør følges nøye. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Begrenset erfaring. Bør følges nøye for svekket motorisk og/eller kognitiv funksjon.
Tilberedning/Håndtering: Hver oppmålte dose fortynnes med 60 ml vann i medfølgende doseringsbeger før inntak, se pakningsvedlegg. Målesprøyte og 2 doseringsbegre medfølger. Begge doser klargjøres samtidig. Dosene skal tas innen 24 timer etter tilberedning, ellers skal de kastes.
Administrering: 1. dose tas peroralt ved leggetid og 2. dose 2,5-4 timer senere. Mat reduserer biotilgjengeligheten og det bør gå like lang tid (minst 2-3 timer) hver gang mellom måltid og inntak av dosen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig depresjon. Suksinsemialdehyd-dehydrogenasemangel. Behandling med opioider eller barbiturater.

Forsiktighetsregler

Respirasjons- og CNS-depresjon: Kan potensielt indusere respirasjonsdepresjon, særlig forsiktighet bør utvises ved underliggende respiratorisk lidelse. Natriumoksybat kan gjøre pasienter mer mottakelige for kvelningsfornemmelser under søvn. Pasienter bør spørres om tegn på CNS- eller respirasjonsdepresjon. Pasienter med BMI ≥40 kg/m2 bør følges nøye opp pga. økt risiko for søvnapné. Pasienter bør advares mot samtidig bruk av alkohol. Samtidig bruk av benzodiazepiner bør unngås pga. økt risiko for respirasjonsdepresjon. Misbruk og avhengighet: Natriumoksybat er CNS-dempende og med velkjent misbrukspotensial. Før behandling bør pasienten vurderes mht. tidligere misbruk eller tilbøyelighet til misbruk. Pasienten bør følges opp regelmessig, og behandling avbrytes ved mistanke om misbruk. Avhengighet er sett ved hyppig bruk av høye doser, og kan ikke utelukkes ved terapeutiske doser. Porfyri: Preparatet anses ikke å være sikkert ved porfyri. Nevropsykiatriske lidelser: Ved forvirring eller søvngjengeri bør evaluering igangsettes og passende tiltak vurderes. Utvikling av tankeforstyrrelser (inkl. tanker om å utføre voldelige handlinger (inkl. skade andre)), unormal atferd eller depresjon krever grundig og umiddelbar evaluering. Pasienter med tidligere depressiv sykdom og/eller selvmordsforsøk bør følges særlig nøye mht. utvikling av symptomer på depresjon. Ved urin- eller fekalinkontinens bør ytterligere undersøkelser foretas for å utelukke underliggende årsaker. Epilepsi: Anbefales ikke til epileptikere pga. risiko for kramper. Hjelpestoffer: En dose på 4,5 g/dag inneholder 0,82 g natrium, og diettveiledning bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt eller hypertensjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Oppgaver som krever årvåkenhet eller koordinasjon, f.eks. bruk av maskiner eller bilkjøring, skal unngås i minst 6 timer etter inntak. Ekstrem forsiktighet bør utvises inntil ev. påvirkning neste dag er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med alkohol kan forsterke de CNS-dempende effektene og øke risiko for respirasjonsdepresjon. Bør ikke brukes i kombinasjon med legemidler med sedativ-hypnotisk effekt eller andre CNS-dempende legemidler. Mulig additiv effekt kan ikke utelukkes. Mulig additiv effekt ved kombinasjon med antidepressiver kan ikke utelukkes. Mulig risiko for interaksjon med legemidler som påvirker GHB-dehydrogenaseaktiviteten (f.eks. valproat, fenytoin, etosuksimid), og dosejustering bør overveies (se Dosering). Koma og økt plasmakonsentrasjon av GHB er sett ved samtidig bruk av topiramat, og mulige interaksjoner kan ikke utelukkes. Pasienten bør advares mot samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Embryoletalitet er sett hos rotte og kanin. Mulig økt risiko for spontanabort ved bruk i 1. trimester. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Endret søvnmønster er sett hos spedbarn som ammes. Kan være i samsvar med effektene på nervesystemet. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Kliniske data mangler. Studier med GHB-doser på opptil 1g/kg/dag hos hann- og hunnrotter viser ingen holdepunkter for uønsket effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme (hyppigere hos kvinner enn hos menn)
VanligeDiaré, oppkast, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeFekal inkontinens
Ukjent frekvensMunntørrhet
Generelle
VanligeAsteni, følelse av å være beruset, perifert ødem, tretthet
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Hud
VanligeHyperhidrose, utslett
Ukjent frekvensAngioødem, seboré, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
VanligeNasofaryngitt, sinusitt
Kar
VanligeHypertensjon
Luftveier
VanligeDyspné, snorking, tett nese
Ukjent frekvensKvelningsfornemmelse, respirasjonsdepresjon, søvnapné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelkramper, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeBalanseforstyrrelse, dysgeusi, hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, somnolens, søvnparalyse, tremor
Mindre vanligeAmnesi, myoklonus, restless legs-syndrom
Ukjent frekvensBevissthetstap, dyskinesi, krampeanfall
Nyre/urinveier
VanligeEnuresis nocturna, urininkontinens
Ukjent frekvensNokturi, pollakisuri/akutt vannlatingsbehov
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, desorientering, forvirringstilstand, insomni, katapleksi, mareritt, nattlig oppvåkning, nervøsitet, somnambulisme, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Mindre vanligeAgitasjon, hallusinasjon, innsovningsvansker, paranoia, psykose, selvmordsforsøk, unormalt tankemønster
Ukjent frekvensAggresjon, bruksisme, drapstanker, eufori, irritabilitet, mani/bipolar lidelse, panikkanfall, selvmordstanker, søvnrelatert spiseforstyrrelse, vrangforestilling, økt libido
Skader/komplikasjoner
VanligeFall
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi, redusert appetitt
Ukjent frekvensDehydrering, økt appetitt
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt, økt blodtrykk
Øre
VanligeVertigo
Ukjent frekvensTinnitus
Øye
VanligeTåkesyn
Studier med natriumoksybat har ikke gitt klare bevis for seponeringssyndrom. Insomni, hodepine, angst, svimmelhet, søvnforstyrrelser, somnolens, hallusinasjoner og psykotiske lidelser er imidlertid i sjeldne tilfeller sett etter seponering av gammahydroksybutyrat (GHB). hos noen pasienter kan katapleksi komme tilbake med en høyere frekvens etter avsluttet natriumoksybatbehandling, men dette kan skyldes normal sykdomsvariasjon.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme (hyppigere hos kvinner enn hos menn)
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, følelse av å være beruset, perifert ødem, tretthet
HjertePalpitasjoner
HudHyperhidrose, utslett
InfeksiøseNasofaryngitt, sinusitt
KarHypertensjon
LuftveierDyspné, snorking, tett nese
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, ryggsmerter
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, dysgeusi, hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, somnolens, søvnparalyse, tremor
Nyre/urinveierEnuresis nocturna, urininkontinens
PsykiskeAngst, depresjon, desorientering, forvirringstilstand, insomni, katapleksi, mareritt, nattlig oppvåkning, nervøsitet, somnambulisme, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Skader/komplikasjonerFall
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, økt blodtrykk
ØreVertigo
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
GastrointestinaleFekal inkontinens
ImmunsystemetOverfølsomhet
NevrologiskeAmnesi, myoklonus, restless legs-syndrom
PsykiskeAgitasjon, hallusinasjon, innsovningsvansker, paranoia, psykose, selvmordsforsøk, unormalt tankemønster
Ukjent frekvens
GastrointestinaleMunntørrhet
HudAngioødem, seboré, urticaria
LuftveierKvelningsfornemmelse, respirasjonsdepresjon, søvnapné
NevrologiskeBevissthetstap, dyskinesi, krampeanfall
Nyre/urinveierNokturi, pollakisuri/akutt vannlatingsbehov
PsykiskeAggresjon, bruksisme, drapstanker, eufori, irritabilitet, mani/bipolar lidelse, panikkanfall, selvmordstanker, søvnrelatert spiseforstyrrelse, vrangforestilling, økt libido
Stoffskifte/ernæringDehydrering, økt appetitt
ØreTinnitus
Studier med natriumoksybat har ikke gitt klare bevis for seponeringssyndrom. Insomni, hodepine, angst, svimmelhet, søvnforstyrrelser, somnolens, hallusinasjoner og psykotiske lidelser er imidlertid i sjeldne tilfeller sett etter seponering av gammahydroksybutyrat (GHB). hos noen pasienter kan katapleksi komme tilbake med en høyere frekvens etter avsluttet natriumoksybatbehandling, men dette kan skyldes normal sykdomsvariasjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hendelser assosiert med seponeringssyndrom er observert utenfor terapeutisk doseområde.
Symptomer: Varierende bevissthetsgrad som kan svinge raskt mellom en forvirret, urolig kjempende tilstand med ataksi og koma. Emese (også ved nedsatt bevissthet), diaforese, hodepine og svekkede psykomotoriske evner. Tåkesyn. Stadig dypere koma ved høyere doser. Myoklonus og tonisk-kloniske anfall. Nedsatt respirasjonshastighet og -dybde, livstruende respirasjonsdepresjon som krever intubering og kunstig åndedrett. Cheyne-Stokes respirasjon og apné. Bradykardi, hypotermi og muskulær hypotoni kan følge bevisstløshet, senereflekser forblir intakte. Hendelser med hypernatremi med metabolsk alkalose er rapportert i sammenheng med samtidig infusjon av natriumklorid.
Behandling: Mageskylling vurderes ved mistanke om samtidig inntak av andre midler. Brekninger kan forekomme ved nedsatt bevissthet, og pasienten bør derfor legges i stabilt sideleie. Luftveiene kan beskyttes ved å intubere. Raskt utført induksjon (uten bruk av sedativer) bør vurderes. Bradykardi har svart på atropin i.v.

Egenskaper

Klassifisering: Natriumsaltet av GHB.
Virkningsmekanisme: Dempende effekt på CNS som reduserer ekstrem søvnighet på dagtid og katapleksi hos pasienter med narkolepsi, og som gir mindre fragmentert nattesøvn. Antas å virke ved å fremme «slow wave»-søvn (deltasøvn) og sikre nattesøvn. Gitt før nattesøvn økes fase 3- og 4-søvn og søvnlatens, men frekvensen av REM-søvnperioder ved innsovning («sleep onset REM periods») reduseres.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig. Biotilgjengelighet ca. 88%. Tmax 1/2-2 timer. Plasmakonsentrasjonen øker mer enn proporsjonalt med økende oral dose. Absorpsjonen forsinkes og Cmax og AUC reduseres av fettrikt måltid.
Proteinbinding: <1% ved konsentrasjoner på 3-300 μg/ml.
Fordeling: Hydrofil forbindelse med Vd på 190-384 ml/kg.
Halveringstid: 1/2-1 time.
Metabolisme: Gjennomgår betydelig first pass-metabolisme. Metaboliseres primært via GHB-dehydrogenase, som katalyserer omdanning av natriumoksybat til suksinsemialdehyd, og deretter til suksinsyre vha. suksinsemialdehyddehydrogenase. Suksinsyre metaboliseres til CO2 og vann.
Utskillelse: CO2 elimineres ved utånding. <5% uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd: 40 dager. Etter fortynning: 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xyrem, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/ml180 ml
020845
-
Byttegruppe
3998,90A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2020