Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 50 μg/ml + 5 mg/ml: 1 ml inneh: Latanoprost 50 μg, timololmaleat 6,8 mg tilsv. timolol 5 mg, benzalkoniumklorid 0,2 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. pH 6.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk hos pasienter med åpenvinkelglaukom og okulær hypertensjon når behandling med betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke gir tilstrekkelig effekt.

Dosering

Voksne inkl. eldre
1 dråpe i affisert øye/øyne 1 gang daglig.
Glemt dose Behandlingen bør fortsette med 1 dråpe dagen etter. Dosen bør ikke overskride 1 dråpe pr. affisert øye daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering Til okulær bruk. Kontaktlinser må fjernes før drypping, og kan gjeninnsettes etter 15 minutter. Ved samtidig bruk av andre øyedråper, bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom. Ved bruk av nasolakrimal okklusjon, eller ved å lukke øynene i 2 minutter, reduseres systemisk absorpsjon. Dette kan gi en reduksjon i systemiske bivirkninger og en økning i lokal aktivitet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pågående eller tidligere bronkial astma, eller annen uttalt kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinus bradykardi, sick sinus-syndrom, sinoatrialt blokk, AV-blokk grad II eller III som ikke kontrolleres med pacemaker, åpenbar hjertesvikt, kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Systemisk effekt: Innholdsstoffene absorberes systemisk, og kan gi samme type bivirkninger som ved bruk av systemiske adrenerge betablokkere. Forekomst av systemiske bivirkninger etter topikal administrering på øyet er lavere enn ved systemisk administrering. Hjerte/kar: Hos pasienter med kardiovaskulære sykdommer (f.eks. koronar hjertesykdom, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon, skal behandling med betablokkere vurderes svært grundig og behandling med andre aktive substanser må vurderes. Pasienter med kardiovaskulær sykdom følges for tegn på forverring av sykdommen og for bivirkninger. Betablokkere bør kun brukes med forsiktighet ved hjerteblokk grad I, grunnet negativ effekt på ledningstid. Det er rapportert hjertebivirkninger, og i sjeldne tilfeller død i forbindelse med hjertesvikt, etter administrering av timolol. Pasienter med alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse/sykdom (f.eks. alvorlig form av Raynauds sykdom) bør behandles med forsiktighet. Respiratoriske sykdommer: Respiratoriske reaksjoner, inkl. dødsfall pga. bronkospasmer hos pasienter med astma, er rapportert ved administrering av noen okulære betablokkere. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter med mild/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og kun dersom nytten er større enn potensiell risiko. Hypoglykemi/diabetes: Betablokkere bør brukes med forsiktighet til pasienter som har lett for å få spontan hypoglykemi, og til pasienter med labil diabetes, da betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreoidisme: Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreoidisme. Sykdommer i kornea: Betablokkere til okulært bruk kan gi tørre øyne. Pasienter med sykdommer i kornea bør behandles med forsiktighet. Samtidig bruk av andre betablokkere: Se Interaksjoner. Responsen hos disse pasientene bør overvåkes nøye. Anafylaktiske reaksjoner: Ved bruk av betablokkere kan pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, reagere kraftigere på gjentatt eksponering for slike allergener og kan respondere dårligere på vanlige doser adrenalin. Koroidalavløsning: Er rapportert ved behandling med trykksenkende midler (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtrasjonskirurgi. Anestesi ved kirurgi: Betablokkere til okulær bruk kan blokkere systemiske effekter av betaagonister, som f.eks. adrenalin, og anestesilege bør informeres når pasienten behandles med timolol. Samtidig bruk av prostaglandinanaloger: Se Interaksjoner. Forandringer i irispigmentering: Latanoprost kan gradvis forandre øyefargen gjennom en økning av det brune pigmentet i iris, spesielt hos pasienter med blandet øyefarge (blåbrun, grønnbrun, gråbrun eller gulbrun). Fargeendringen skyldes økt innhold av melanin i melanocyttene i irisstroma. Det brune pigmentet brer seg vanligvis rundt pupillen konsentrisk mot periferien, men hele iris eller deler av den kan bli mer brunfarget. Fargeforandringen utvikler seg langsomt og oppdages først etter måneder eller år. Den forandrede irisfargen forblir sannsynligvis permanent. Ansamling av pigment i trabekelverket eller i fremre kammer for øvrig er ikke observert, men pasienter under behandling bør undersøkes regelmessig. Avhengig av den kliniske situasjonen kan behandlingen avbrytes om økt irispigmentering opptrer. Før behandling starter skal pasientene informeres om mulighetene for økt pigmentering. Behandling av personer med ensidig glaukom kan resultere i forskjellig farge på iris. Forandringer i øyelokk og øyevipper: Formørkning av hud rundt øyelokk er rapportert, kan være reversibelt. Latanoprost kan gradvis forandre hår i øyevipper og vellushår til det behandlede øyet, og omfatter økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall vipper eller hår samt øyevipper som vokser i feil retning. Forandringer i øyevipper er reversible ved seponering. Glaukom: Det er ingen dokumentert erfaring med latanoprost ved inflammatorisk, neovaskulært eller trangvinklet glaukom, ved åpenvinklet glaukom hos pseudofake pasienter eller ved pigmentglaukom. Latanoprost har ingen eller ubetydelig effekt på pupillen, men det finnes ingen erfaring fra behandling av akutt trangvinkelglaukom. Det anbefales derfor at preparatet kun brukes etter grundig overveielse ved slike tilstander. Herpetisk keratitt: Latanoprost bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt herpetisk keratitt. Latanoprost bør unngås ved aktiv herpes simplex-keratitt og hos pasienter som tidligere har hatt gjentatte tilfeller av herpetisk keratitt som er spesifikt forbundet med prostaglandinanaloger. Makulaødem: Makulaødem, inkl. cystoid makulaødem er rapportert ved latanoprostbehandling. Dette er hovedsakelig registrert hos afake pasienter, hos pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel eller hos pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Hjelpestoffer: Inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, som kan forårsake punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati, og irritasjon på øyet. Nøye oppfølging ved hyppig eller langvarig bruk hos pasienter med tørre øyne eller som kan ha korneaskade. Kan avleires i kontaktlinser og misfarge myke kontaktlinser, se Administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående sløret syn etter drypping. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har gått over.

Interaksjoner

Paradoksal økning i intraokulært trykk er sett når 2 prostaglandinanaloger gis i øyet samtidig. Samtidig bruk av 2 eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller -derivater er ikke anbefalt. Det er et potensiale for additive effekter som resulterer i hypotensjon og/eller markert bradykardi når betablokkere til okulært bruk administreres samtidig med orale kalsiumantagonister, adrenerge betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin. Potensert systemisk betablokade (f.eks. redusert hjerterytme, depresjon) er rapportert ved kombinert behandling med CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol. Effekten på intraokulært trykk eller kjente effekter ved systemiske betablokkere kan forsterkes når Xalcom gis til pasienter som allerede får orale/systemiske betablokkere, og bruk av 2 eller flere topikale betablokkere er ikke anbefalt. Mydriasis er rapportert i noen tilfeller ved samtidig bruk av okulære betablokkere og adrenalin. Den hypertensive reaksjonen ved plutselig seponering av klonidin kan forsterkes av betablokkere. Betablokkere kan forsterke den hypoglykemiske effekten av antidiabetika. Betablokkere kan maskere tegn og symptomer på hypoglykemi.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLatanoprost: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Timolol: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Timolol bør dermed ikke brukes dersom det ikke er strengt nødvendig. Epidemiologiske studier har ikke vist misdannelser, men en risiko for intrauterin vekstretardasjon er vist ved oral administrering av betablokkere. Tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, pusteproblemer, hypoglykemi) er sett hos nyfødte når betablokkere er administrert frem til fødselen. Dersom preparatet administreres frem til fødselen, skal det nyfødte barnet overvåkes nøye de første dagene etter fødselen. Preparatet bør derfor ikke brukes ved graviditet.
AmmingTimolol går over i morsmelk. Ved terapeutiske doser av timolol i øyedråper, er det imidlertid usannsynlig at store nok mengder vil være tilstede i morsmelk til å gi kliniske symptomer på betablokade hos spedbarn. Latanoprost og dets metabolitter kan passere over i morsmelk. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
FertilitetLatanoprost og timolol er ikke vist å ha noen effekt på fertilitet i dyrestudier, verken hos hanndyr eller hunndyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
De fleste bivirkninger er relatert til øye/syn.
Svært vanlig er økt irispigmentering, som kan være permanent, se Forsiktighetsregler.
Andre okulære bivirkninger er som regel forbigående og oppstår ved administrering.
Pga. absorpsjon i systemisk sirkulasjon kan topikal okulær administrering av betablokkere gi lignende bivirkninger som de som sees med systemiske betablokkere, men med lavere forekomst. Følgende bivirkninger er sett i klassen av betablokkere til okulært bruk.
Svært sjeldne tilfeller av korneaforkalkning er sett ved bruk av fosfatholdige øyedråper hos pasienter med signifikant skadet hornhinne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Okulær irritasjon og røde øyne. Ingen andre okulære eller systemiske bivirkninger kjent. Ved svelging: Fjernes ikke lett via dialyse. Ventrikkelskylling om nødvendig. Metaboliseres i stor grad ved first pass-metabolisme i leveren. I.v. infusjon av 5,5-10 µg/kg har gitt oppkast, magesmerter, svimmelhet, tretthet, hetetokter og svetting. Symptomene er av mild til moderat art og ble borte av seg selv etter 4 timer. Systemisk overdose: Bradykardi, hypotensjon, bronkospasme og hjertestans. Symptomatisk og støttende behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjon av prostaglandin-F2α-analog (selektiv prostanoid-FP-reseptoragonist) og ikke-selektiv betablokker.
VirkningsmekanismeLatanoprost er en isopropylester-prodrug som ved hydrolyse i passasjen gjennom hornhinnen omdannes til den biologisk aktive syreformen. Reduserer intraokulært trykk ved å øke drenasjen av kammervann hovedsakelig gjennom det uveosklerale avløp, i noen tilfeller økes drenasjen gjennom trabekelverket. Latanoprost har ingen effekt på kammervannsproduksjonen, blod-kammervannsbarrieren eller på den intraokulære blodgjennomstrømningen. Timolol senker intraokulært trykk ved å redusere dannelsen av kammervann i ciliarepitelet. Eksakt virkningsmekanisme ikke klarlagt. Hemming av cAMP-syntese pga. endogen betaadrenerg stimulering er mulig. Timolol gjør ikke blod-kammervannsbarrieren mer permeabel for plasmaproteiner.
AbsorpsjonLatanoprost absorberes godt gjennom kornea. Biotilgjengeligheten av den aktive syreformen av latanoprost er ca. 45%. Maks. konsentrasjon i kammervannet for latanoprost og timolol nås hhv. ca. 2 og 1 time etter administrering. Deler av timololdosen absorberes systemisk og Cmax på 1 ng/ml nås 10-20 minutter etter administrering av 1 dråpe i hvert øye daglig (300 μg/dag). Senking av det intraokulære trykket begynner etter ca. 1 time og maks. effekt nås etter 6-8 timer. Trykkreduksjonen opprettholdes i inntil 24 timer.
ProteinbindingSyreformen av latanoprost har en plasmaproteinbinding på 87%.
FordelingLatanoprost distribueres primært til det fremre kammer, konjunktiva og øyelokk. Kun små mengder når bakre segment. Vd latanoprost er 0,16 liter/kg.
HalveringstidLatanoprost: 17 minutter. Timolol: Ca. 6 timer.
MetabolismeBåde latanoprost og timolol hovedsakelig i lever.
UtskillelseBåde latanoprost og timolol hovedsakelig gjennom urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Åpnet flaske oppbevares ved høyst 25°C i inntil 4 uker. Flasken oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xalcom, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 μg/ml + 5 mg/ml 3 × 2,5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
005064
Blå resept 245,70 (trinnpris 245,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Xalcom ØYEDRÅPER, oppløsning 50 μg/ml + 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2022


Sist endret: 28.06.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)